Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
22 311 852 € 20 454 489 € 12 205 135 € 11 988 803 € 6 683 537 € 3 538 040 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
10 863 468 € 9 290 949 € 3 810 531 € 3 422 514 € 1 361 777 € 1 194 079 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
325 484 € 354 649 € 337 542 € 211 296 € 205 823 € 125 948 €
005
A.I.2
Software
205 626€ 203 791€ 85 205€ 9 200€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
119 858€ 150 858€ 252 337€ 202 096€ 205 823€ 125 948€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
10 537 984 € 8 936 300 € 3 472 989 € 3 211 218 € 1 155 954 € 1 068 131 €
012
A.II.1
Pozemky
1 603 442€ 1 603 442€
013
A.II.2
Stavby
3 454 446€ 3 341 368€ 18 425€ 2 683€ 13 585€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 379 439€ 3 655 852€ 3 392 748€ 2 938 391€ 1 147 425€ 1 051 740€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
874 249€ 33 543€ 32 988€ 122 034€ 8 529€ 2 806€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
226 408€ 302 095€ 28 828€ 148 110€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 408 428 € 11 099 417 € 8 355 871 € 8 531 892 € 5 309 582 € 2 322 812 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
3 798 993 € 2 177 348 € 2 904 481 € 2 784 496 € 2 308 779 € 1 365 190 €
032
B.I.1
Materiál
1 609 351€ 1 169 019€ 1 591 211€ 1 110 692€ 532 831€ 392 229€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 779 374€ 774 277€ 934 052€ 1 281 740€ 1 682 271€ 893 742€
034
B.I.3
Výrobky
406 620€ 216 876€ 344 243€ 331 147€ 93 677€ 79 219€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
3 648€ 17 176€ 34 975€ 60 917€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
38 566 € 289 272 € 69 127 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
500€ 84 037€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
38 066€ 205 235€ 69 127€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 601 725 € 8 172 488 € 4 969 319 € 5 085 762 € 2 656 725 € 886 903 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
5 074 668€ 3 740 033€ 4 259 331€ 3 400 293€ 1 496 035€ 719 286€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 272 255€ 716 999€ 410 578€ 449 934€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
223 009€ 3 698 783€ 274 138€ 971 217€ 1 070 881€ 80 818€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
31 793€ 16 673€ 25 272€ 264 318€ 89 809€ 86 799€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
7 710 € 749 581 € 443 505 € 372 362 € 274 951 € 70 719 €
056
B.IV.1
Peniaze
6 578€ 6 633€ 2 375€ 4 594€ 8 344€ 13 342€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 132€ 742 948€ 441 130€ 367 768€ 266 607€ 57 377€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
39 956 € 64 123 € 38 733 € 34 397 € 12 178 € 21 149 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
752€ 2 056€ 4 047€ 3 343€ 5 494€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 204€ 64 123€ 36 677€ 21 850€ 8 815€ 15 655€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 500€ 20€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
22 311 852 € 20 454 489 € 12 205 135 € 11 988 803 € 6 683 537 € 3 538 040 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
5 150 304 € 9 786 993 € 2 482 060 € 2 396 594 € 1 326 701 € 28 817 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
9 000 € 9 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 € 8 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
9 000€ 9 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€ 8 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
12 377 639 € 12 377 639 € 2 378 639 € 2 378 639 € 2 398 639 € 1 398 639 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
12 377 639€ 12 377 639€ 2 378 639€ 2 378 639€ 2 398 639€ 1 398 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
800 € 800 € 800 € 800 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
800€ 800€ 800€ 800€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 600 445 € 94 621 € 9 155 € -1 080 738 € -1 378 486 € -61 061 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 816 333€ 1 816 333€ 1 730 867€ 640 974€ 343 226€ 343 226€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 416 778€ -1 721 712€ -1 721 712€ -1 721 712€ -1 721 712€ -404 287€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-4 636 690 € -2 695 067 € 85 466 € 1 089 893 € 297 884 € -1 317 425 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
16 626 830 € 6 508 051 € 9 078 426 € 8 896 848 € 4 350 373 € 3 504 441 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
764 563 € 365 019 € 370 640 € 341 645 € 170 140 € 101 930 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
283 035€ 208 743€ 176 141€ 216 102€ 131 950€ 96 991€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
11 712€ 7 360€ 7 751€ 10 143€ 7 934€ 4 939€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
469 816€ 148 916€ 186 748€ 115 400€ 30 256€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
162 510 € 266 544 € 313 936 € 247 210 € 347 877 € 1 532 083 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
600 000€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
400 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
40 587€ 32 636€ 23 681€ 29 835€ 16 521€ 7 404€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
121 923€ 233 908€ 290 255€ 217 375€ 331 356€ 524 679€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
11 895 132 € 2 219 076 € 3 997 295 € 4 329 336 € 3 274 342 € 1 870 367 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 865 752€ 1 292 484€ 2 597 026€ 3 046 297€ 1 903 985€ 996 078€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
18 379€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
186 000€ 11 000€ 26 000€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
6 096 000€ 186 000€ 270 060€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
275 000€ 25 421€ 36 921€ 34 721€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
421 907€ 339 964€ 324 871€ 223 880€ 207 102€ 131 394€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
309 422€ 214 947€ 216 496€ 271 504€ 296 630€ 147 039€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
85 307€ 54 432€ 72 280€ 323 429€ 51 224€ 33 356€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
116 744€ 131 249€ 325 622€ 427 805€ 508 420€ 483 400€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
558 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 804 625 € 3 657 412 € 4 396 555 € 3 978 657 € 14 € 61 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
84 772€ 639 286€ 492 915€ 1 408 838€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 719 853€ 3 018 126€ 3 903 640€ 2 569 819€ 14€ 61€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
534 718 € 4 159 445 € 644 649 € 695 361 € 1 006 463 € 4 782 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 836€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
479 872€ 533 419€ 586 967€ 640 515€ 2 078€ 3 484€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 846€ 3 626 026€ 54 846€ 54 846€ 1 004 385€ 1 298€