Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Veľkoobchodný družstevný podnik, akciová spoločnosť

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 € 18 637 982 € 18 626 686 € 18 002 958 € 17 611 466 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
4 657 132 € 5 159 612 € 5 329 980 € 5 747 004 € 5 893 840 € 4 072 989 € 4 169 994 € 4 602 315 € 5 053 985 € 5 350 213 € 5 611 034 € 6 025 326 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
38 037 € 50 001 € 49 162 € 64 122 € 67 453 € 44 107 € 18 944 € 30 052 € 30 833 € 28 575 € 29 485 € 1 939 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
37 542€ 48 836€ 49 162€ 64 122€ 6 585€ 13 305€ 18 717€ 30 052€ 30 833€ 28 575€ 8 760€ 1 939€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
495€ 0€ 2 822€ 88€ 227€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 165€ 58 046€ 30 714€ 20 725€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
4 619 095 € 5 109 611 € 5 280 818 € 5 682 882 € 5 826 387 € 4 028 882 € 4 151 050 € 4 572 263 € 5 023 152 € 5 321 638 € 5 581 549 € 6 023 387 €
012
A.II.1
Pozemky
477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 477 181€ 284 681€ 284 681€ 284 681€ 284 681€ 284 681€ 284 681€
013
A.II.2
Stavby
3 663 262€ 4 161 955€ 4 272 300€ 4 636 511€ 4 865 502€ 3 123 835€ 3 424 686€ 3 791 512€ 4 155 077€ 4 524 932€ 4 836 746€ 5 169 319€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
447 046€ 438 503€ 476 840€ 544 774€ 463 415€ 379 152€ 392 521€ 496 070€ 583 394€ 512 025€ 459 972€ 569 259€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
31 606€ 25 692€ 23 753€ 14 190€ 20 289€ 12 964€ 16 162€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
6 280€ 30 744€ 10 226€ 35 750€ 33 000€ 150€ 128€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 026 279 € 12 432 610 € 14 339 652 € 14 784 114 € 14 160 384 € 13 088 251 € 13 229 633 € 12 495 312 € 13 448 157 € 12 622 216 € 11 735 349 € 11 005 360 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
4 382 972 € 4 559 561 € 4 240 027 € 4 290 863 € 4 119 815 € 4 006 888 € 4 385 944 € 4 365 116 € 4 162 755 € 3 474 214 € 3 465 601 € 3 439 127 €
032
B.I.1
Materiál
28 141€ 25 402€ 19 157€ 15 065€ 15 545€ 13 312€ 13 049€ 10 207€ 10 389€ 9 761€ 13 946€ 10 272€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
4 354 831€ 4 534 159€ 4 220 870€ 4 275 798€ 4 104 270€ 3 993 576€ 4 372 895€ 4 354 909€ 4 152 366€ 3 464 453€ 3 451 655€ 3 428 855€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
14 237 € 13 209 € 14 382 € 12 973 € 11 365 € 19 843 € 11 236 € 11 479 € 3 224 € 25 093 € 22 340 € 20 469 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
14 237€ 13 209€ 14 382€ 12 973€ 11 365€ 19 843€ 11 236€ 11 479€ 3 224€ 25 093€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
7 494 720 € 7 830 592 € 9 694 889 € 10 341 258 € 9 953 416 € 8 970 952 € 8 761 408 € 8 105 871 € 9 165 374 € 8 892 761 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 438 669€ 7 826 725€ 9 693 635€ 10 340 572€ 9 900 096€ 8 970 360€ 8 728 472€ 8 105 224€ 9 164 561€ 8 839 179€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
55 782€ 3 426€ 955€ 90€ 52 956€ 318€ 32 401€ 211€ 38 446€ 142 679€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
269€ 441€ 299€ 596€ 364€ 274€ 535€ 647€ 602€ 15 136€ 32 373€ 47 185€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
134 350 € 29 248 € 390 354 € 139 020 € 75 788 € 90 568 € 71 045 € 12 846 € 116 804 € 230 148 € 135 251 € 30 508 €
056
B.IV.1
Peniaze
7 496€ 6 953€ 6 709€ 2 991€ 4 060€ 3 864€ 2 823€ 2 897€ 10 517€ 10 476€ 11 635€ 4 490€
057
B.IV.2
Účty v bankách
126 854€ 22 295€ 383 645€ 136 029€ 71 728€ 86 704€ 68 222€ 9 949€ 106 287€ 219 672€ 123 616€ 26 018€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
85 799 € 44 220 € 31 430 € 31 423 € 32 883 € 34 470 € 72 698 € 66 853 € 135 840 € 654 257 € 656 575 € 580 780 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
4 729€ 1€ 852€ 1€ 519€ 247€ 246€ 247€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
22 185€ 19 499€ 25 003€ 23 709€ 23 895€ 20 358€ 22 212€ 22 116€ 23 519€ 24 189€ 24 370€ 18 966€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
58 885€ 24 720€ 5 575€ 7 713€ 8 469€ 14 112€ 50 239€ 44 737€ 112 075€ 630 068€ 631 958€ 561 814€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
16 769 210 € 17 636 442 € 19 701 062 € 20 562 541 € 20 087 107 € 17 195 710 € 17 472 325 € 17 164 480 € 18 637 982 € 18 626 686 € 18 002 958 € 17 611 466 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 264 150 € 6 174 336 € 5 943 904 € 5 596 046 € 5 256 345 € 4 927 433 € 4 448 603 € 4 131 296 € 3 733 950 € 3 253 395 € 2 941 478 € 2 447 960 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 € 612 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€ 612 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 163 356 € 243 021 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€ 163 356€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
79 665€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 908 442 € 4 680 897 € 4 445 790 € 4 106 590 € 3 781 276 € 3 302 848 € 2 986 039 € 2 589 394 € 2 175 596 € 1 849 322 € 1 378 239 € 1 345 145 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 908 442€ 4 680 897€ 4 445 790€ 4 106 590€ 3 781 276€ 3 302 848€ 2 986 039€ 2 589 394€ 2 175 596€ 1 849 322€ 1 378 239€ 1 345 145€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
580 352 € 718 083 € 722 758 € 714 100 € 699 713 € 849 229 € 687 208 € 766 546 € 782 998 € 628 717 € 787 883 € 247 794 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 503 070 € 11 459 144 € 13 753 222 € 14 961 656 € 14 823 314 € 12 266 030 € 13 017 014 € 12 920 697 € 14 265 435 € 14 805 123 € 14 475 623 € 14 667 218 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
105 796 € 98 708 € 104 567 € 105 890 € 98 593 € 86 163 € 81 474 € 80 726 € 42 099 € 74 283 € 68 406 € 53 333 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
43 975€ 39 773€ 37 239€ 46 258€ 45 546€ 33 877€ 31 962€ 31 316€ 29 755€ 27 929€ 23 459€ 14 734€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
61 821€ 58 935€ 67 328€ 59 632€ 53 047€ 52 286€ 49 512€ 49 410€ 12 344€ 46 354€ 44 947€ 38 599€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 601 € 2 230 € 3 843 € 2 347 € 4 014 € 107 307 € 217 441 € 324 360 € 429 538 € 533 611 € 811 676 € 974 100 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 626€ 1 011€ 2 768€ 2 347€ 2 269€ 1 749€ 3 190€ 2 677€ 2 200€ 1 554€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105 418€ 210 858€ 316 298€ 421 738€ 527 178€ 810 122€ 974 100€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
975€ 1 219€ 1 075€ 1 745€ 1 889€ 4 834€ 4 872€ 5 123€ 4 233€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
6 201 746 € 7 137 425 € 10 420 627 € 10 791 839 € 10 329 135 € 9 108 929 € 9 607 738 € 9 646 835 € 11 382 236 € 10 133 835 € 8 600 618 € 8 002 728 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
5 452 426€ 6 459 600€ 9 763 373€ 10 104 041€ 9 581 327€ 8 372 852€ 8 884 264€ 8 989 236€ 10 684 995€ 9 431 994€ 7 933 945€ 7 558 843€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
121 243€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
38€ 2 040€ 1 020€ 88€ 59 749€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
179 471€ 185 014€ 159 816€ 143 194€ 129 501€ 119 271€ 113 686€ 112 185€ 115 298€ 91 106€ 93 101€ 66 777€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
154 975€ 152 347€ 139 592€ 131 180€ 102 069€ 96 886€ 97 050€ 92 961€ 80 802€ 73 562€ 54 638€ 44 056€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
324 080€ 253 783€ 268 820€ 322 998€ 318 963€ 322 728€ 310 969€ 251 222€ 289 089€ 344 424€ 346 959€ 135 648€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
90 756€ 86 681€ 86 986€ 89 406€ 197 275€ 197 192€ 201 681€ 201 231€ 212 052€ 192 749€ 171 975€ 16 412€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 192 927 € 4 220 781 € 3 224 185 € 4 061 580 € 4 391 572 € 2 963 631 € 3 110 361 € 2 868 776 € 2 411 562 € 4 063 394 € 4 994 923 € 5 637 057 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
485 000€ 873 000€ 1 261 000€ 1 609 000€ 2 028 968€ 410 907€ 742 847€ 1 406 725€ 1 805 763€ 2 226 662€ 2 647 561€ 3 068 460€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 707 927€ 3 347 781€ 1 963 185€ 2 452 580€ 2 362 604€ 2 552 724€ 2 367 514€ 1 462 051€ 605 799€ 1 836 732€ 2 347 362€ 2 568 597€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 990 € 2 962 € 3 936 € 4 839 € 7 448 € 2 247 € 6 708 € 112 487 € 638 597 € 568 168 € 585 857 € 496 288 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 990€ 2 962€ 3 936€ 4 839€ 7 448€ 2 247€ 6 708€ 112 487€ 638 597€ 567 523€ 584 115€ 494 349€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
645€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
645€ 1 097€ 1 939€