Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 509 899 € 23 970 864 € 26 264 601 € 31 420 063 € 37 812 905 € 36 574 237 € 35 859 579 € 37 153 203 € 35 396 577 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
5 535 208 € 6 157 552 € 6 996 698 € 7 984 629 € 9 219 884 € 10 884 952 € 11 956 821 € 12 755 398 € 12 926 221 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
255 952 € 342 611 € 318 718 € 254 689 € 158 200 € 259 072 € 330 921 € 183 044 € 87 147 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
255 952€ 342 611€ 9 506€ 34 279€ 158 200€ 255 596€ 46 683€ 70 395€ 56 301€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 476€ 12 276€ 21 076€ 29 876€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
309 212€ 220 410€ 0€ 271 962€ 91 573€ 970€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
5 279 256 € 5 814 941 € 6 677 980 € 7 729 940 € 9 061 684 € 10 625 880 € 11 625 900 € 12 572 354 € 12 839 074 €
012
A.II.1
Pozemky
466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€ 466 354€
013
A.II.2
Stavby
3 752 752€ 3 992 193€ 4 240 362€ 4 486 754€ 4 732 939€ 4 955 508€ 5 100 512€ 5 302 483€ 5 288 213€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
996 660€ 1 289 235€ 1 930 926€ 2 771 234€ 3 852 451€ 5 201 438€ 5 871 212€ 6 282 902€ 7 019 930€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
63 490€ 67 159€ 5 598€ 5 598€ 9 940€ 2 580€ 13 248€ 61 651€ 980€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
34 740€ 0€ 174 574€ 458 964€ 63 597€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 939 556 € 17 772 999 € 19 240 587 € 23 410 355 € 28 563 297 € 25 644 100 € 23 871 906 € 24 341 118 € 22 445 670 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 281 078 € 11 458 048 € 13 409 733 € 14 561 086 € 15 332 484 € 12 721 298 € 9 394 838 € 11 149 703 € 6 447 093 €
035
B.I.1
Materiál
5 072 360€ 5 726 041€ 6 838 645€ 8 514 556€ 12 280 337€ 8 782 576€ 5 275 726€ 8 518 936€ 4 827 164€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 584 389€ 2 210 138€ 2 369 017€ 955 656€ 1 034 292€ 1 089 250€ 1 380 997€ 896 733€ 718 139€
037
B.I.3
Výrobky
5 605 852€ 3 381 035€ 4 131 330€ 4 933 990€ 2 014 888€ 2 837 775€ 2 728 421€ 1 732 358€ 900 114€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
539€ 539€ 1 676€ 1 676€ 1 676€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
18 477€ 140 834€ 70 741€ 156 884€ 2 428€ 11 158€ 8 018€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 676 179 € 2 639 162 € 17 368 € 29 443 € 14 232 € 16 519 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
2 676 179€ 2 639 162€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
17 368€ 29 443€ 14 232€ 16 519€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 946 789 € 3 585 904 € 5 722 010 € 7 831 055 € 9 342 620 € 8 312 200 € 11 492 011 € 9 303 135 € 8 712 843 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 408 479 € 2 169 538 € 4 344 501 € 5 830 044 € 7 434 153 € 6 776 286 € 9 912 790 € 7 567 197 € 7 683 570 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 408 479€ 2 169 538€ 4 344 501€ 5 830 044€ 7 434 153€ 6 776 286€ 9 912 790€ 7 567 197€ 7 683 570€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
95 311€ 93 562€ 72 956€ 71 206€ 69 461€ 67 716€ 0€ 40 000€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
440 792€ 1 319 199€ 1 284 399€ 1 901 192€ 1 793 499€ 1 452 188€ 1 476 874€ 1 647 535€ 965 369€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 207€ 3 605€ 20 154€ 28 613€ 45 507€ 16 010€ 102 347€ 48 403€ 63 904€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
35 510 € 89 885 € 108 844 € 1 018 214 € 3 888 193 € 4 593 234 € 2 955 614 € 3 874 048 € 7 269 215 €
072
B.V.1.
Peniaze
18 595€ 15 596€ 15 377€ 4 238€ 5 807€ 13 317€ 5 399€ 15 275€ 10 875€
073
B.V.2.
Účty v bankách
16 915€ 74 289€ 93 467€ 1 013 976€ 3 882 386€ 4 579 917€ 2 950 215€ 3 858 773€ 7 258 340€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
35 135 € 40 313 € 27 316 € 25 079 € 29 724 € 45 185 € 30 852 € 56 687 € 24 686 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
96€ 1 051€ 3 427€ 3 723€ 5 792€ 7 152€ 5 138€ 5 046€ 2 944€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 039€ 39 083€ 22 307€ 21 356€ 23 852€ 38 033€ 25 714€ 16 548€ 21 742€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
179€ 1 582€ 80€ 0€ 35 093€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 509 899 € 23 970 864 € 26 264 601 € 31 420 063 € 37 812 905 € 36 574 237 € 35 859 579 € 37 153 203 € 35 396 577 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 079 451 € 7 556 606 € 7 372 628 € 10 373 163 € 15 252 531 € 17 581 262 € 15 043 528 € 13 389 585 € 11 708 117 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
16 600 € 16 600 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 25 000 € 16 597 €
082
A.I.1
Základné imanie
16 600€ 16 600€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 8 403€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 € 1 660 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
8 128 € -1 564 € -3 795 € -15 471 € 1 337 € 1 900 € -668 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
8 128€ -1 564€ -3 795€ -15 471€ 1 337€ 1 900€ -668€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 538 346 € 7 346 243 € 10 356 470 € 15 238 069 € 17 578 476 € 15 023 934 € 13 319 429 € 11 682 125 € 5 709 754 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 538 346€ 7 346 243€ 10 356 470€ 15 238 069€ 17 578 476€ 15 023 934€ 13 319 429€ 11 682 125€ 5 709 754€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
522 845 € 192 103 € -3 010 227 € -4 881 599 € -2 340 407 € 2 554 542 € 1 704 505 € 1 678 900 € 5 980 774 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 380 466 € 16 381 737 € 18 883 803 € 21 037 518 € 22 557 833 € 18 988 344 € 20 803 391 € 23 756 145 € 23 676 925 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
9 022 750 € 9 138 991 € 9 265 483 € 9 072 765 € 9 033 161 € 9 046 553 € 9 022 672 € 10 932 864 € 11 938 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
79 438 € 175 384 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
79 438€ 175 384€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
8 716 550€ 8 732 155€ 8 747 074€ 8 701 618€ 8 701 618€ 8 701 618€ 8 701 618€ 10 701 618€ 11 701 618€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
82 017€ 64 230€ 55 128€ 33 636€ 21 019€ 35 031€ 48 320€ 5 053€ 16 443€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
30 782€ 56 351€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
193 401€ 206 817€ 287 897€ 337 511€ 310 524€ 309 904€ 272 734€ 226 193€ 219 939€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
53 453 € 45 430 € 41 166 € 46 787 € 39 386 € 26 434 € 17 986 € 22 880 € 22 840 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
53 453€ 45 430€ 41 166€ 46 787€ 39 386€ 26 434€ 17 986€ 22 880€ 22 840€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
1 300 016€ 1 950 008€ 0€ 450 000€ 1 782 000€ 3 114 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
3 425 224 € 2 927 537 € 4 191 693 € 6 226 387 € 7 613 193 € 4 972 464 € 3 988 956 € 3 660 253 € 2 873 970 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 794 198 € 1 988 084 € 3 148 128 € 4 925 061 € 6 300 635 € 3 636 209 € 2 615 866 € 2 516 046 € 1 816 237 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 794 198€ 1 988 084€ 3 148 128€ 4 925 061€ 6 300 635€ 3 636 209€ 2 615 866€ 2 516 046€ 1 816 237€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
15 099€ 13 557€ 14 654€ 23 004€ 23 016€ 24 832€ 24 448€ 23 537€ 22 189€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
384 599€ 485 847€ 561 277€ 698 140€ 700 557€ 693 362€ 741 398€ 618 333€ 564 545€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 127 590€ 314 829€ 369 187€ 460 023€ 469 414€ 451 394€ 487 144€ 407 972€ 376 951€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 709€ 47 559€ 66 833€ 88 909€ 85 270€ 122 440€ 91 262€ 71 644€ 68 832€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
-8 128€ 1 564€ 3 795€ 15 471€ -1 337€ -1 900€ 668€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
60 029€ 77 661€ 39 742€ 29 686€ 30 506€ 28 756€ 30 175€ 24 621€ 24 548€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
208 979 € 303 724 € 335 390 € 523 477 € 667 622 € 488 553 € 414 617 € 381 642 € 423 763 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
101 570€ 225 277€ 296 298€ 459 797€ 614 463€ 426 221€ 390 858€ 364 292€ 412 554€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
107 409€ 78 447€ 39 092€ 63 680€ 53 159€ 62 332€ 23 759€ 17 350€ 11 209€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 370 044€ 2 016 047€ 5 050 071€ 5 168 102€ 5 204 471€ 4 454 340€ 6 909 160€ 6 976 506€ 5 304 352€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
49 982 € 32 521 € 8 170 € 9 382 € 2 541 € 4 631 € 12 660 € 7 473 € 11 535 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
791€ 32 521€ 8 170€ 9 382€ 2 541€ 4 631€ 12 660€ 7 473€ 8 416€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
49 191€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 3 119€