Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DYNAMIK HOLDING, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
39 551 628 € 39 878 909 € 37 740 045 € 27 064 226 € 19 879 863 € 19 661 149 € 23 008 243 € 16 795 080 € 14 419 163 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 223 407 € 23 081 320 € 16 057 507 € 11 901 956 € 10 376 897 € 9 888 443 € 9 043 083 € 8 534 304 € 6 337 914 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 876 € 1 644 € 20 852 € 41 403 € 61 954 € 54 514 € 1 977 € 5 365 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
6 963€ 1 644€ 20 852€ 41 403€ 61 954€ 54 514€ 1 977€ 5 365€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
4 913€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
358 183 € 538 438 € 946 080 € 560 867 € 456 804 € 458 450 € 367 677 € 274 330 € 199 788 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
352 658€ 532 913€ 689 509€ 513 135€ 456 804€ 458 450€ 367 677€ 274 330€ 196 840€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 525€ 5 525€ 233 983€ 25 144€ 0€ 2 948€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
22 588€ 22 588€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
24 853 348 € 22 542 882 € 15 109 783 € 11 320 237 € 9 878 690 € 9 368 039 € 8 620 892 € 8 257 997 € 6 132 761 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 184 818€ 9 601 679€ 10 803 273€ 7 824 476€ 6 118 690€ 5 417 039€ 5 403 693€ 5 584 728€ 4 161 464€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
2 267 611€ 2 297 038€ 980 510€ 493 061€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
8 269 919€ 3 119 165€ 100 000€ 100 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
70 000€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
5 061 000€ 7 325 000€ 2 660 000€ 2 026 000€ 3 264 000€ 3 535 000€ 1 961 199€ 2 522 269€ 1 971 297€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
188 700€ 120 000€ 120 000€ 130 000€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
300 000€ 300 000€ 300 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
200 000€ 266 000€ 388 000€ 196 000€ 296 000€ 1 136 000€ 21 000€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
14 291 333 € 16 763 957 € 21 613 093 € 15 099 365 € 9 466 205 € 9 716 787 € 13 920 208 € 8 250 231 € 8 066 558 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 261 € 474 788 € 679 € 737 € 590 € 642 € 652 € 802 € 723 €
035
B.I.1
Materiál
1 261€ 816€ 679€ 737€ 590€ 642€ 652€ 802€ 723€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
473 972€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
10 654 € 45 851 € 29 401 € 30 446 € 62 246 € 68 148 € 507 509 € 2 077 102 € 2 110 865 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 2 011 039 € 2 083 469 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 2 011 039€ 2 083 469€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
2 199€ 25 830€ 25 830€ 25 830€ 58 431€ 59 102€ 491 845€ 45 512€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
8 455€ 20 021€ 3 571€ 4 616€ 3 815€ 9 046€ 15 664€ 20 551€ 27 396€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 463 790 € 8 901 090 € 14 733 688 € 10 079 367 € 5 951 140 € 6 396 223 € 13 025 486 € 4 987 208 € 3 733 324 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 436 509 € 5 204 369 € 11 279 849 € 6 651 061 € 4 393 022 € 3 342 091 € 9 347 002 € 3 419 499 € 2 514 100 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 1 992€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 067 837€ 714 145€ 7 382 140€ 1 482 118€ 123 190€ 168 048€ 2 362 747€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 368 672€ 4 490 224€ 3 897 709€ 5 168 943€ 4 269 832€ 3 174 043€ 6 982 263€ 3 419 499€ 2 514 100€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
120 955€ 125 996€ 90 000€ 100 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
82 693€ 67 387€ 1 365€ 219€ 86 450€ 0€ 2 285€ 64 616€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
300 000€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 823 633€ 3 203 338€ 3 452 474€ 3 428 087€ 1 468 118€ 2 867 682€ 3 678 484€ 1 565 424€ 1 154 608€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 040 438 € 1 040 110 € 1 016 816 € 508 408 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 040 438€ 1 040 110€ 1 016 816€ 508 408€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 775 190 € 6 302 118 € 5 832 509 € 4 480 407 € 3 452 229 € 3 251 774 € 386 561 € 1 185 119 € 2 221 646 €
072
B.V.1.
Peniaze
520€ 987€ 2 197€ 4 682€ 574€ 360€ 2 958€ 1 685€ 3 384€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 774 670€ 6 301 131€ 5 830 312€ 4 475 725€ 3 451 655€ 3 251 414€ 383 603€ 1 183 434€ 2 218 262€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
36 888 € 33 632 € 69 445 € 62 905 € 36 761 € 55 919 € 44 952 € 10 545 € 14 691 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
36 335€ 1 069€ 926€ 22 809€ 467€ 2 301€ 555€ 1 981€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
31 449€ 46 245€ 29 604€ 45 189€ 32 744€ 9 990€ 8 559€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
553€ 2 183€ 22 131€ 32 375€ 13 952€ 10 263€ 9 907€ 0€ 4 151€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
39 551 628 € 39 878 909 € 37 740 045 € 27 064 226 € 19 879 863 € 19 661 149 € 23 008 243 € 16 795 080 € 14 419 163 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
25 615 260 € 22 895 215 € 18 732 926 € 13 836 069 € 11 547 988 € 10 917 809 € 9 945 612 € 8 637 285 € 7 031 148 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 € 332 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€ 332 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 € 66 400 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€ 66 400€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
9 825 451 € 10 274 240 € 10 701 562 € 7 735 316 € 6 038 969 € 5 331 233 € 5 317 887 € 5 498 922 € 4 075 659 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
9 825 451€ 10 274 240€ 10 701 562€ 7 735 316€ 6 038 969€ 5 331 233€ 5 317 887€ 5 498 922€ 4 075 659€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
11 907 320 € 7 272 937 € 5 432 353 € 5 110 619 € 4 448 716 € 4 177 325 € 2 621 963 € 2 456 641 € 2 350 403 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
11 907 320€ 7 272 937€ 5 432 353€ 5 110 619€ 4 448 716€ 4 177 325€ 2 621 963€ 2 456 641€ 2 350 403€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 484 089 € 4 949 638 € 2 200 611 € 591 734 € 661 903 € 1 010 851 € 1 607 362 € 283 322 € 206 686 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 921 132 € 16 970 759 € 18 997 366 € 13 219 080 € 8 325 788 € 8 737 077 € 13 062 631 € 8 157 795 € 7 388 015 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 097 349 € 3 624 074 € 2 473 325 € 2 304 433 € 1 278 081 € 1 137 141 € 1 305 702 € 1 687 991 € 1 171 955 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
5 045 629€ 3 473 345€ 2 183 224€ 300 000€ 300 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 812 177€ 804 486€ 953 010€ 1 246 275€ 1 600 442€ 1 100 655€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
11 329€ 12 597€ 12 707€ 13 154€ 13 881€ 14 845€ 14 812€ 14 296€ 13 613€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
31 681€ 130 791€ 268 228€ 167 284€ 146 698€ 140 884€ 16 966€ 49 481€ 30 671€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
8 710€ 7 341€ 9 166€ 11 818€ 13 016€ 28 402€ 27 649€ 23 772€ 27 016€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 165 970€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
8 763 879 € 13 232 531 € 16 486 330 € 10 881 422 € 7 017 527 € 7 576 752 € 11 487 460 € 6 273 864 € 5 950 510 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
6 672 504 € 9 627 834 € 13 138 349 € 8 926 344 € 6 695 480 € 7 428 709 € 11 370 027 € 6 154 686 € 5 637 474 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
6 633 979€ 9 590 642€ 13 074 219€ 8 874 699€ 6 680 243€ 7 355 871€ 11 335 315€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
38 525€ 37 192€ 64 130€ 51 645€ 15 237€ 72 838€ 34 712€ 6 154 686€ 5 637 474€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 843 147€ 3 248 459€ 3 084 780€ 148 524€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 1 054€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
65 449€ 37 387€ 29 390€ 27 853€ 24 310€ 25 346€ 20 013€ 18 957€ 17 481€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
32 118€ 25 094€ 19 941€ 18 757€ 16 099€ 15 977€ 12 258€ 11 405€ 10 455€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
51 551€ 147 214€ 30 500€ 64 923€ 46 065€ 31 788€ 52 640€ 50 198€ 15 053€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
99 110€ 146 543€ 183 370€ 1 843 545€ 87 049€ 74 932€ 32 522€ 37 564€ 270 047€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
59 904 € 114 154 € 37 711 € 33 225 € 30 180 € 23 184 € 23 542 € 29 970 € 19 915 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 654€ 39 354€ 21 911€ 24 425€ 21 380€ 15 494€ 11 242€ 29 970€ 19 915€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
35 250€ 74 800€ 15 800€ 8 800€ 8 800€ 7 690€ 12 300€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 245 927€ 165 970€ 79 665€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 236 € 12 935 € 9 753 € 9 077 € 6 087 € 6 263 € 0 € 0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
320€ 627€ 1 128€ 22€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
14 916€ 12 308€ 9 753€ 7 949€ 6 065€ 6 263€