Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Spišská katolícka charita

2022 2021 2018 2017 2016 2015
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
7 373 023€ 6 521 387€ 6 070 483€ 6 291 749€ 6 148 975€ 5 769 862€
002
1.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 9 375€ 46 875€ 84 375€
003
 
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
 
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
 
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 9 375€ 46 875€ 84 375€
006
 
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
007
 
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
2.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 348 773€ 6 517 137€ 5 874 033€ 5 958 524€ 5 645 050€ 5 006 437€
010
 
Pozemky (031)
458 862€ 435 239€ 422 032€ 422 032€ 426 916€ 442 430€
011
 
Umelecké diela a zbierky (032)
012
 
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
5 757 182€ 5 184 289€ 5 038 713€ 4 612 400€ 4 762 531€ 3 218 117€
013
 
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
112 595€ 107 589€ 78 995€ 89 618€ 111 500€ 123 400€
014
 
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
488 603€ 394 510€ 135 799€ 194 576€ 216 658€ 137 393€
015
 
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
 
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
 
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
 
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
 
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
527 031€ 380 138€ 198 495€ 639 899€
020
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
4 500€ 15 372€ 127 446€ 1 085 097€
021
3.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
24 250€ 4 250€ 196 450€ 323 850€ 457 050€ 679 050€
022
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€
023
 
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
 
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
 
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
20 000€ 0€ 192 200€ 319 600€ 452 800€ 674 800€
026
 
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
 
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
 
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
2 269 965€ 2 124 035€ 605 380€ 659 508€ 648 797€ 608 030€
030
1.
Zásoby r. 031 až r. 036
58 928€ 57 013€ 52 719€ 55 106€ 59 363€ 62 541€
031
 
Materiál (112 + 119) - 191
37 223€ 34 344€ 24 187€ 23 747€ 23 801€ 20 996€
032
 
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
 
Výrobky (123 - 194)
034
 
Zvieratá (124 - 195)
035
 
Tovar (132 + 139) - 196
21 704€ 22 670€ 28 532€ 31 358€ 35 562€ 41 545€
036
 
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
2.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
038
 
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
 
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
3.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 386 320€ 1 417 522€ 322 844€ 402 110€ 393 156€ 310 020€
043
 
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
361 345€ 368 423€ 227 642€ 211 849€ 201 625€ 192 955€
044
 
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
182 259€ 73 959€ 35 552€ 49 139€ 22 039€ 67 061€
045
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 8€
046
 
Daňové pohľadávky (341 až 345)
6 087€ 5 939€ 56 086€ 0€ 0€ 0€
047
 
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
809 302€ 959 966€ 0€ 112 256€ 105 572€ 11 021€
048
 
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
 
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
 
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
27 328€ 9 235€ 3 563€ 28 867€ 63 920€ 38 976€
051
4.
Finančné účty r. 052 až r. 056
824 717€ 649 500€ 229 816€ 202 292€ 196 277€ 235 469€
052
 
Pokladnica (211 + 213)
43 558€ 45 209€ 43 461€ 62 989€ 33 494€ 39 874€
053
 
Bankové účty (221 AÚ + 261)
781 159€ 543 883€ 186 355€ 139 303€ 162 783€ 195 595€
054
 
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
055
 
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 60 409€
056
 
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
4 000€ 0€ 11 779€ 14 526€ 9 817€ 3 472€
058
1.
Náklady budúcich období (381)
4 000€ 0€ 11 779€ 14 526€ 9 817€ 3 472€
059
 
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 646 988€ 8 645 422€ 6 687 642€ 6 965 783€ 6 807 589€ 6 381 363€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA MAJETKU SPOLU r. 062+ r. 068 + r. 072 + r. 073
3 270 243€ 3 072 582€ 2 966 500€ 2 955 882€ 3 012 023€ 2 931 111€
062
1.
Imanie a peňažné fondy r. 063 až r. 067
423 919€ 423 919€ 407 622€ 407 622€ 407 622€ 406 539€
063
 
Základné imanie (411)
423 919€ 423 919€ 407 622€ 407 622€ 407 622€ 406 539€
064
 
Peňažné fondy tvorené podľa osobitného predpisu (412)
065
 
Fond reprodukcie (413)
066
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (414)
067
 
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
068
2.
Fondy tvorené zo zisku r. 069 až r. 071
069
 
Rezervný fond (421)
070
 
Fondy tvorené zo zisku (423)
071
 
Ostatné fondy (427)
072
3.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 648 466€ 2 590 647€ 2 560 986€ 2 604 401€ 2 524 494€ 2 385 353€
073
4.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 068 + r. 072 + r. 074 + r.
101)
197 858€ 58 015€ -2 108€ -56 141€ 79 907€ 139 220€
074
B.
CUDZIE ZDROJE SPOLU r. 075 + r. 079 + r. 087 + r. 097
473 039€ 90 955€ 384 567€ 732 080€ 616 707€ 235 430€
075
1.
Rezervy r. 076 až r. 078
61 057€ 25 105€ 5 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
076
 
Rezervy zákonné (451AÚ)
077
 
Ostatné rezervy (459AÚ)
078
 
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
61 057€ 25 105€ 5 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
079
2.
Dlhodobé záväzky r. 080 až r. 086
13 924€ 4 502€ 21 111€ 36 686€ 60 635€ 88 397€
080
 
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
13 924€ 4 502€ 21 111€ 24 686€ 22 235€ 21 197€
081
 
Vydané dlhopisy (473)
082
 
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
083
 
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
084
 
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
085
 
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
086
 
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 12 000€ 38 400€ 67 200€
087
3.
Krátkodobé záväzky r. 088 až r. 096
398 058€ 61 348€ 157 955€ 392 894€ 153 572€ 144 533€
088
 
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
304 498€ 42 100€ 97 525€ 253 255€ 98 036€ 106 825€
089
 
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
14 664€ 170€ 226€ 225€ 56€ 56€
090
 
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
29€ 0€ -33€ 0€ 67€ 0€
091
 
Daňové záväzky (341 až 345)
10 390€ 0€ 2€ 36 985€ 17 505€ 2 528€
092
 
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
62 061€ 16 741€ 60 236€ 102 429€ 37 908€ 34 541€
093
 
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
094
 
Záväzky voči účastníkom združení (368)
095
 
Spojovací účet pri združení (396)
096
 
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
6 416€ 2 336€ 0€ 584€
097
4.
Bankové výpomoci a pôžičky r. 098 až r. 100
200 000€ 300 000€ 400 000€ 0€
098
 
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
100 000€
099
 
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100 000€ 300 000€ 400 000€ 0€
100
 
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241+ 249)
101
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 102 a r. 103
5 903 706€ 5 481 885€ 3 336 576€ 3 277 821€ 3 178 859€ 3 214 822€
102
1.
Výdavky budúcich období (383)
103
 
Výnosy budúcich období (384)
5 903 706€ 5 481 885€ 3 336 576€ 3 277 821€ 3 178 859€ 3 214 822€
104
 
VLASTNÉ ZDROJE A CUDZIE ZDROJE SPOLU r.061+ r.074 + r.101
9 646 988€ 8 645 422€ 6 687 642€ 6 965 783€ 6 807 589€ 6 381 363€