Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
8 081 788€ 7 373 023€ 6 521 387€ 6 070 483€ 6 291 749€ 6 148 975€ 5 769 862€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
3 021€ 0€ 9 375€ 46 875€ 84 375€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€ 9 375€ 46 875€ 84 375€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
3 021€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
7 967 828€ 7 348 773€ 6 517 137€ 5 874 033€ 5 958 524€ 5 645 050€ 5 006 437€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
460 331€ 458 862€ 435 239€ 422 032€ 422 032€ 426 916€ 442 430€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
6 158 795€ 5 757 182€ 5 184 289€ 5 038 713€ 4 612 400€ 4 762 531€ 3 218 117€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
140 625€ 112 595€ 107 589€ 78 995€ 89 618€ 111 500€ 123 400€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
604 261€ 488 603€ 394 510€ 135 799€ 194 576€ 216 658€ 137 393€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
591 316€ 527 031€ 380 138€ 198 495€ 639 899€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
12 500€ 4 500€ 15 372€ 127 446€ 1 085 097€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
110 939€ 24 250€ 4 250€ 196 450€ 323 850€ 457 050€ 679 050€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€ 4 250€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
106 689€ 20 000€ 0€ 192 200€ 319 600€ 452 800€ 674 800€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
1 424 950€ 2 269 965€ 2 124 035€ 605 380€ 659 508€ 648 797€ 608 030€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
46 773€ 58 928€ 57 013€ 52 719€ 55 106€ 59 363€ 62 541€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
46 773€ 37 223€ 34 344€ 24 187€ 23 747€ 23 801€ 20 996€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 21 704€ 22 670€ 28 532€ 31 358€ 35 562€ 41 545€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
1 277 478€ 1 386 320€ 1 417 522€ 322 844€ 402 110€ 393 156€ 310 020€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
525 122€ 361 345€ 368 423€ 227 642€ 211 849€ 201 625€ 192 955€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
510 443€ 182 259€ 73 959€ 35 552€ 49 139€ 22 039€ 67 061€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€ 8€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 6 087€ 5 939€ 56 086€ 0€ 0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
195 555€ 809 302€ 959 966€ 0€ 112 256€ 105 572€ 11 021€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
46 357€ 27 328€ 9 235€ 3 563€ 28 867€ 63 920€ 38 976€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
100 700€ 824 717€ 649 500€ 229 816€ 202 292€ 196 277€ 235 469€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
34 792€ 43 558€ 45 209€ 43 461€ 62 989€ 33 494€ 39 874€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
65 908€ 781 159€ 543 883€ 186 355€ 139 303€ 162 783€ 195 595€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
0€ 0€ 60 409€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
0€ 4 000€ 0€ 11 779€ 14 526€ 9 817€ 3 472€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 4 000€ 0€ 11 779€ 14 526€ 9 817€ 3 472€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
9 506 739€ 9 646 988€ 8 645 422€ 6 687 642€ 6 965 783€ 6 807 589€ 6 381 363€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
3 199 186€ 3 270 243€ 3 072 582€ 2 966 500€ 2 955 882€ 3 012 023€ 2 931 111€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
423 919€ 423 919€ 423 919€ 407 622€ 407 622€ 407 622€ 406 539€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
423 919€ 423 919€ 423 919€ 407 622€ 407 622€ 407 622€ 406 539€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
520 000€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
520 000€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 335 654€ 2 648 466€ 2 590 647€ 2 560 986€ 2 604 401€ 2 524 494€ 2 385 353€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
-80 387€ 197 858€ 58 015€ -2 108€ -56 141€ 79 907€ 139 220€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
752 196€ 473 039€ 90 955€ 384 567€ 732 080€ 616 707€ 235 430€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
36 350€ 61 057€ 25 105€ 5 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
36 350€ 61 057€ 25 105€ 5 500€ 2 500€ 2 500€ 2 500€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
18 896€ 13 924€ 4 502€ 21 111€ 36 686€ 60 635€ 88 397€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
18 896€ 13 924€ 4 502€ 21 111€ 24 686€ 22 235€ 21 197€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 12 000€ 38 400€ 67 200€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
696 950€ 398 058€ 61 348€ 157 955€ 392 894€ 153 572€ 144 533€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
393 862€ 304 498€ 42 100€ 97 525€ 253 255€ 98 036€ 106 825€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
136 854€ 14 664€ 170€ 226€ 225€ 56€ 56€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
82 701€ 29€ 0€ -33€ 0€ 67€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
15 596€ 10 390€ 0€ 2€ 36 985€ 17 505€ 2 528€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
47 696€ 62 061€ 16 741€ 60 236€ 102 429€ 37 908€ 34 541€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
20 241€ 6 416€ 2 336€ 0€ 584€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 200 000€ 300 000€ 400 000€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
100 000€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
100 000€ 300 000€ 400 000€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
5 555 357€ 5 903 706€ 5 481 885€ 3 336 576€ 3 277 821€ 3 178 859€ 3 214 822€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
720 973€ 5 903 706€ 5 481 885€ 3 336 576€ 3 277 821€ 3 178 859€ 3 214 822€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
4 834 383€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
9 506 739€ 9 646 988€ 8 645 422€ 6 687 642€ 6 965 783€ 6 807 589€ 6 381 363€