Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
A.
NEOBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 002 + r. 009 + r. 021
20 000€ 20 000€ 0€ 2 480€ 12 408€ 52 634€ 62 566€ 0€
002
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok r. 003 až r. 008
0€ 0€
003
A.I.1
Nehmotné výsledky z vývojovej a obdobnej činnosti 012-(072+091AÚ)
0€ 0€
004
A.I.2.
Softvér 013 - (073+091AÚ)
0€ 0€
005
A.I.3.
Oceniteľné práva 014 - (074 + 091AÚ)
0€ 0€
006
A.I.4.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (018+ 019)-(078 + 079 + 091 AÚ)
0€ 0€
007
A.I.5.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041-093)
0€ 0€
008
A.I.6.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051- 095AÚ)
0€ 0€
009
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok r. 010 až r. 020
0€ 0€ 0€ 2 480€ 12 408€ 22 336€ 32 264€ 0€
010
A.II.1,
Pozemky (031)
0€ 0€
011
A.II.2.
Umelecké diela a zbierky (032)
0€ 0€
012
A.II.3.
Stavby 021 - (081 - 092AÚ)
0€ 0€
013
A.II.4.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 022 - (082 + 092AÚ)
0€ 0€
014
A.II.5.
Dopravné prostriedky 023 - (083 + 092AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 480€ 12 408€ 22 336€ 32 264€ 0€
015
A.II.6.
Pestovateľské celky trvalých porastov 025 - (085 + 092AÚ)
0€ 0€
016
A.II.7.
Základné stádo a ťažné zvieratá 026 - (086 + 092AÚ)
0€ 0€
017
A.II.8.
Drobný dlhodobý hmotný majetok 028 - (088 + 092AÚ)
0€ 0€
018
A.II.9.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok 029 - (089 +092AÚ)
0€ 0€
019
A.II.10.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042 - 094)
0€ 0€
020
A.II.11.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052 - 095AÚ)
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok r. 022 až r. 028
20 000€ 20 000€ 0€ 30 298€ 30 302€ 0€
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach v ovládanej osobe (061- 096
AÚ)
0€ 0€
023
A.III.2.
Podielové cenné papiere a podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom (062 - 096
AÚ)
0€ 0€
024
A.III.3.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065 - 096 AÚ)
20 000€ 20 000€ 0€ 30 298€ 30 302€ 0€
025
A.III.4.
Pôžičky podnikom v skupine a ostatné pôžičky (066 + 067) - 096 AÚ
0€ 0€
026
A.III.5.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069 - 096 AÚ)
0€ 0€
027
A.III.6.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043 - 096 AÚ)
0€ 0€
028
A.III.7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (053 - 096 AÚ)
0€ 0€
029
B.
OBEŽNÝ MAJETOK SPOLU r. 030+ r. 037+ r. 042 + r. 051
169 699€ 171 217€ 186 865€ 116 736€ 184 072€ 183 803€ 141 086€ 132 868€ 200 885€
030
B.I.
Zásoby r. 031 až r. 036
0€ 0€ 0€ 58€ 0€
031
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - 191
0€ 0€ 0€ 58€ 0€
032
B.I.2.
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby (121+122)-(192+193)
0€ 0€
033
B.I.3.
Výrobky (123 - 194)
0€ 0€
034
B.I.4.
Zvieratá (124 - 195)
0€ 0€
035
B.I.5.
Tovar (132 + 139) - 196
0€ 0€
036
B.I.6.
Poskytnuté prevádzkové preddavky na zásoby (314 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
037
B.II.
Dlhodobé pohľadávky r. 038 až r. 041
0€ 0€
038
B.II.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311 AÚ až 314 AÚ) - 391 AÚ
0€ 0€
039
B.II.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
040
B.II.3.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
041
B.II.4.
Iné pohľadávky (335 AÚ + 373 AÚ + 375 AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
042
B.III.
Krátkodobé pohľadávky r. 043 až r. 050
0€ 0€ 0€ 5€ 0€
043
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku (311AÚ až 314 AÚ) - 391AÚ
0€ 0€
044
B.III.2.
Ostatné pohľadávky (315 AÚ - 391 AÚ)
0€ 0€
045
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
046
B.III.4.
Daňové pohľadávky (341 až 345)
0€ 0€
047
B.III.5.
Pohľadávky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy (346+
348)
0€ 0€
048
B.III.6.
Pohľadávky voči účastníkom združení (358 AÚ - 391AÚ)
0€ 0€
049
B.III.7.
Spojovací účet pri združení (396 - 391AÚ)
0€ 0€
050
B.III.8.
Iné pohľadávky (335AÚ + 373AÚ + 375AÚ + 378AÚ) - 391AÚ
0€ 0€ 0€ 5€ 0€
051
B.IV.
Finančné účty r. 052 až r. 056
169 699€ 171 217€ 186 865€ 116 736€ 184 072€ 183 803€ 141 086€ 132 805€ 200 885€
052
B.IV.1.
Pokladnica (211 + 213)
2 806€ 1 883€ 1 275€ 1 680€ 527€ 323€ 539€ 937€ 664€
053
B.IV.2.
Bankové účty (221 AÚ + 261)
136 893€ 131 334€ 122 590€ 52 056€ 120 126€ 114 959€ 100 196€ 131 868€ 200 221€
054
B.IV.3.
Bankové účty s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221 AÚ)
0€ 0€
055
B.IV.4.
Krátkodobý finančný majetok (251+ 253 + 255 + 256 + 257) - 291AÚ
30 000€ 38 000€ 63 000€ 63 000€ 63 418€ 68 521€ 40 351€
056
B.IV.5.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259 - 291AÚ)
0€ 0€
057
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 058 a r. 059
260€ 418€ 326€ 300€ 309€ 179€ 175€ 757€ 752€
058
C.1.
Náklady budúcich období (381)
260€ 418€ 326€ 300€ 309€ 179€ 175€ 186€ 232€
059
C.2.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 572€ 519€
060
 
MAJETOK SPOLU r. 001 + r. 029 + r. 057
189 958€ 191 635€ 187 191€ 117 036€ 186 861€ 196 390€ 193 896€ 196 191€ 201 636€
PASÍVA
061
A.
VLASTNÉ IMANIE r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 072
63 252€ 68 937€ 71 410€ 77 566€ 76 606€ 90 854€ 105 338€ 118 248€ 125 979€
062
A.I.
Imanie a fondy r. 063 až r. 066
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
063
A.I.1.
Základné imanie (411)
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
064
A.I.2.
Fondy tvorené podľa osobitných predpisov (412)
0€ 0€
065
A.I.3.
Fond reprodukcie (413)
0€ 0€
066
A.I.4.
Oceňovacie rozdiely z precenenia kapitálových účastín (415)
0€ 0€
067
A.II.
Fondy tvorené zo zisku r. 068 až r. 070
53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€
068
A.II.1.
Rezervný fond (421)
0€ 0€
069
A.II.2.
Fondy tvorené zo zisku (423)
53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€ 53 674€
070
A.II.3.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€
071
A.III.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+; - 428)
2 939€ 8 624€ 11 097€ 16 292€ 16 292€ 30 540€ 45 025€ 58 958€ 65 665€
072
A.IV.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie r. 060 - (r. 062 + r. 067 + r. 071 + r. 073 + r.
100)
0€ 0€ 0€ 960€ 0€ -1 024€ 0€
073
B.
ZÁVÄZKY r. 074 + r. 078 + r. 086 + r. 096
2 320€ 2 420€ 2 323€ 2 303€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 2 524€ 3 556€
074
B.I.1.
Rezervy r. 075 až r. 077
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
075
B.I.2.
Rezervy zákonné (451AÚ)
0€ 0€
076
B.I.3.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€
077
B.I.4
Krátkodobé rezervy (323 + 451AÚ + 459AÚ)
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 500€ 1 500€ 1 500€
078
B.II.
Dlhodobé záväzky r. 079 až r. 085
0€ 0€
079
B.II.1.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
0€ 0€
080
B.II.2.
Vydané dlhopisy (473)
0€ 0€
081
B.II.3.
Záväzky z nájmu (474 AÚ)
0€ 0€
082
B.II.4.
Dlhodobé prijaté preddavky (475)
0€ 0€
083
B.II.5.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476)
0€ 0€
084
B.II.6.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478)
0€ 0€
085
B.II.7.
Ostatné dlhodobé záväzky (373 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€
086
B.III.
Krátkodobé záväzky r. 087 až r. 095
520€ 620€ 523€ 503€ 0€ 1 024€ 2 056€
087
B.III.1.
Záväzky z obchodného styku (321 až 326) okrem 323
53€ 119€ 68€ 74€ 0€ 56€
088
B.III.2.
Záväzky voči zamestnancom (331+ 333)
0€ 0€
089
B.III.3.
Zúčtovanie so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami (336)
0€ 0€
090
B.III.4.
Daňové záväzky (341 až 345)
467€ 501€ 454€ 429€ 0€ 1 024€ 0€
091
B.III.5.
Záväzky z dôvodu finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a rozpočtom územnej samosprávy
(346+348)
0€ 0€
092
B.III.6.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€
093
B.III.7.
Záväzky voči účastníkom združení (368)
0€ 0€
094
B.III.8.
Spojovací účet pri združení (396)
0€ 0€
095
B.III.9.
Ostatné záväzky (379 + 373 AÚ + 474 AÚ + 479 AÚ)
0€ 0€ 0€ 2 000€
096
B.IV.
Bankové úvery a iné výpomoci a pôžičky r. 097 až r. 099
0€ 0€
097
B.IV.1.
Dlhodobé bankové úvery (461AÚ)
0€ 0€
098
B.IV.2.
Bežné bankové úvery (231+ 232 + 461AÚ)
0€ 0€
099
B.IV.3.
Prijaté krátkodobé finančné výpomoci (241 + 249)
0€ 0€
100
C.
ČASOVÉ ROZLÍŠENIE SPOLU r. 101 až r. 103
124 387€ 120 278€ 113 458€ 37 168€ 108 455€ 103 736€ 87 058€ 75 419€ 72 102€
101
C.I.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€
102
C.I.2.
Výnosy budúcich období krátkodobé (384 AÚ)
124 387€ 120 278€ 113 458€ 37 168€ 108 455€ 103 736€ 87 058€ 75 419€ 72 102€
103
C.I.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé (384 AÚ)
0€ 0€
104
 
SPOLU VLASTNÉ IMANIE, ZÁVÄZKY A ÚČTY ČASOVÉHO ROZLÍŠENIA r.061 + r.073 + r.100
189 958€ 191 635€ 187 191€ 117 036€ 186 861€ 196 390€ 193 896€ 196 191€ 201 636€