Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Nadácia Pro charitas

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
501
Spotreba materiálu
3 654€ 4 553€ 3 795€ 2 311€ 3 286€ 2 247€ 2 954€ 3 144€ 3 151€
02
502
Spotreba energie
0€ 0€
03
504
Predaný tovar
0€ 0€
04
511
Opravy a udržiavanie
0€ 0€ 0€ 388€ 0€ 165€ 0€ 2 055€
05
512
Cestovné
0€ 0€
06
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 20€
07
518
Ostatné služby
9 709€ 9 040€ 10 825€ 9 265€ 9 993€ 9 440€ 8 806€ 8 736€ 8 985€
08
521
Mzdové náklady
0€ 0€
09
524
Zákonné sociálne poistenie a zdravotné poistenie
0€ 0€
10
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€
11
527
Zákonné sociálne náklady
0€ 0€
12
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€
13
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€
14
532
Daň z nehnuteľností
0€ 0€
15
538
Ostatné dane a poplatky
64€ 4€ 0€ 50€ 0€ 5€ 0€
16
541
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
17
542
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
18
543
Odpísanie pohľadávky
0€ 0€
19
544
Úroky
0€ 0€
20
545
Kurzové straty
0€ 0€
21
546
Dary
301 950€ 254 561€ 215 000€ 175 368€ 197 170€ 137 470€ 138 230€ 146 250€ 136 416€
22
547
Osobitné náklady
0€ 0€
23
548
Manká a škody
0€ 0€
24
549
Iné ostatné náklady
8 901€ 11 999€ 6 202€ 37 478€ 6 739€ 5 792€ 5 182€ 8 026€ 4 336€
25
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 480€ 9 928€ 9 928€ 9 928€ 7 446€ 0€
26
552
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
27
553
Predané cenné papiere
38 000€ 0€
28
554
Predaný materiál
0€ 0€
29
555
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
556
Tvorba fondov
0€ 0€
31
557
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 6€ 0€
32
558
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€
33
561
Poskytnuté príspevky organizačným zložkám
0€ 0€
34
562
Poskytnuté príspevky iným účtovným jednotkám
0€ 5 850€
35
563
Poskytnuté príspevky fyzickým osobám
1 000€ 7 348€
36
565
Poskytnuté príspevky z podielu zaplatenej dane
0€ 0€
37
567
Poskytnuté príspevky z verejnej zbierky
0€ 0€
38
 
Účtová trieda 5 spolu r. 01 až r. 37
363 278€ 293 354€ 235 822€ 227 340€ 227 117€ 165 042€ 165 100€ 173 613€ 154 963€
Výnosy
39
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€
40
602
Tržby z predaja služieb
0€ 0€
41
604
Tržby za predaný tovar
0€ 0€
42
611
Zmena stavu zásob nedokončenej výroby
0€ 0€
43
612
Zmena stavu zásob polotovarov
0€ 0€
44
613
Zmena stavu zásob výrobkov
0€ 0€
45
614
Zmena stavu zásob zvierat
0€ 0€
46
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€
47
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€
48
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€
49
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
50
641
Zmluvné pokuty a penále
0€ 0€
51
642
Ostatné pokuty a penále
0€ 0€
52
643
Platby za odpísané pohľadávky
0€ 0€
53
644
Úroky
17€ 15€ 13€ 12€ 13€ 12€ 41€ 1 188€ 2 424€
54
645
Kurzové zisky
0€ 0€
55
646
Prijaté dary
0€ 0€
56
647
Osobitné výnosy
0€ 0€
57
648
Zákonné poplatky
0€ 0€
58
649
Iné ostatné výnosy
0€ 0€ 0€ 75€ 0€ 1 261€
59
651
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 4 900€ 0€
60
652
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 1 899€ 242€ 1 076€ 302€ 0€
61
653
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
38 000€ 0€
62
654
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€
63
655
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
2 459€ 2 636€ 2 392€ 1 838€ 418€ 1 710€ 1 041€
64
656
Výnosy z použitia fondu
5 685€ 2 473€ 6 156€ 0€ 14 248€ 14 485€ 12 909€ 6 707€ 4 623€
65
657
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€
66
658
Výnosy z nájmu majetku
0€ 0€
67
661
Prijaté príspevky od organizačných zložiek
0€ 0€
68
662
Prijaté príspevky od právnických osôb
1 950€ 12 202€ 1 600€ 2 318€ 3 700€ 500€ 1 330€ 1 030€ 900€
69
663
Prijaté príspevky od fyzických osôb
160€ 6 175€ 150€ 7 868€ 0€ 300€ 0€
70
664
Prijaté členské príspevky
0€ 0€
71
665
Príspevky z podielu zaplatenej dane
315 478€ 270 358€ 225 968€ 217 155€ 207 236€ 148 358€ 148 819€ 159 402€ 146 228€
72
667
Prijaté príspevky z verejných zbierok
0€ 0€
73
691
Dotácie
0€ 0€
74
 
Účtová trieda 6 spolu r. 39 až r. 73
363 749€ 293 858€ 236 279€ 229 190€ 227 514€ 165 380€ 165 217€ 173 829€ 155 435€
75
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením r. 74 - r. 38
470€ 504€ 457€ 1 851€ 398€ 338€ 116€ 216€ 473€
76
591
Daň z príjmov
470€ 504€ 457€ 891€ 398€ 338€ 116€ 1 240€ 473€
77
595
Dodatočné odvody dane z príjmov
0€ 0€
78
 
Výsledok hospodárenia po zdanení (r. 75 - (r. 76 + r. 77)) (+/-)
0€ 0€ 0€ 960€ 0€ -1 024€ 0€