Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
37 626 549 € 36 328 542 € 30 269 765 € 30 914 470 € 34 552 434 € 90 935 377 € 47 389 047 € 34 120 904 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 121 623 € 27 893 448 € 21 174 950 € 24 078 697 € 26 947 113 € 25 219 333 € 28 012 334 € 19 756 964 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
9 082 561 € 12 691 712 € 4 827 514 € 5 649 304 € 5 813 706 € 10 125 392 € 8 424 479 € 3 097 330 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
5 185 258€ 5 200 744€ 611 278€ 858 553€ 424 054€ 3 744 747€ 752 842€ 1 058 912€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
3 083 411€ 3 645 968€ 4 209 507€ 4 753 106€ 5 265 373€ 6 242 571€ 6 627 620€ 727 789€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 655 315€ 1 310 629€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
30 000€ 45 000€ 6 729€ 37 645€ 77 154€ 116 664€ 28 906€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
783 892€ 3 800 000€ 47 125€ 21 410€ 359 796€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
15 106 742 € 14 269 416 € 16 347 436 € 18 429 393 € 21 133 407 € 15 093 941 € 19 560 355 € 16 659 634 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 1 000€ 1 000€
013
A.II.2
Stavby
60 857€ 28 200€ 36 338€ 20 048€ 0€ 596 359€ 724 463€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 433 186€ 13 795 637€ 15 336 810€ 17 170 815€ 19 569 097€ 14 419 347€ 14 267 468€ 14 671 055€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 400€ 2 250€ 0€ 945 501€ 1 172 293€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 611 299€ 443 329€ 974 288€ 1 238 530€ 1 564 310€ 674 594€ 3 750 027€ 90 823€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
932 320 € 932 320 € 0 € 0 € 0 € 27 500 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
932 320€ 932 320€ 0€ 27 500€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
11 213 739 € 6 881 018 € 7 232 712 € 6 757 012 € 7 476 652 € 65 519 529 € 16 203 130 € 11 019 079 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
231 760 € 88 239 € 122 348 € 89 411 € 127 363 € 825 933 € 1 674 174 € 1 344 758 €
035
B.I.1
Materiál
1 113€ 1 002€ 909€ 799€ 807€ 137 988€ 120 227€ 101 977€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
230 647€ 87 237€ 121 439€ 88 612€ 126 556€ 687 945€ 1 553 947€ 1 242 781€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
0 € 39 287 € 227 304 € 59 009 € 14 898 € 2 599 113 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 2 598 648€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 658€ 465€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
39 287€ 227 304€ 59 009€ 14 240€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
10 506 544 € 5 766 731 € 6 213 636 € 5 670 361 € 4 383 353 € 63 689 463 € 11 822 682 € 4 001 560 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 819 721 € 2 112 789 € 2 500 111 € 1 646 510 € 1 598 467 € 61 619 435 € 7 237 725 € 2 945 965 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
5 600 054€ 11 159€ 832 765€ 87 297€ 452 988€ 60 614 008€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
77 542€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 142 125€ 2 101 630€ 1 667 346€ 1 559 213€ 1 145 479€ 1 005 427€ 7 237 725€ 2 945 965€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
372 048€ 4 080€ 3 558€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 3 171 439€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
491 927€ 1 078 886€ 1 506 604€ 1 825 896€ 2 778 866€ 2 058 326€ 973 224€ 806 154€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 194 896€ 2 203 008€ 2 202 841€ 2 194 397€ 6 020€ 11 702€ 440 294€ 249 441€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
475 435 € 1 026 048 € 896 728 € 957 953 € 2 738 632 € 945 124 € 2 691 376 € 3 073 648 €
072
B.V.1.
Peniaze
14 069€ 12 982€ 11 047€ 8 643€ 2 468€ 496€ 10 095€ 6 825€
073
B.V.2.
Účty v bankách
461 366€ 1 013 066€ 885 681€ 949 310€ 2 736 164€ 944 628€ 2 681 281€ 3 066 823€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 291 187 € 1 554 076 € 1 862 103 € 78 761 € 128 669 € 196 515 € 3 173 583 € 3 344 861 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
323 965€ 632 194€ 634 577€ 0€ 7 008€ 90 307€ 167 948€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
967 222€ 919 287€ 1 200 238€ 67 789€ 128 336€ 188 517€ 399 741€ 289 683€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 595€ 27 288€ 10 972€ 333€ 990€ 2 683 535€ 2 887 230€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
37 626 549 € 36 328 542 € 30 269 765 € 30 914 470 € 34 552 434 € 90 935 377 € 47 389 047 € 34 120 904 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 335 587 € 3 903 257 € -3 996 795 € -10 936 014 € 7 299 295 € 57 623 302 € 11 614 099 € 10 673 269 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 10 000 000 € 5 294 920 € 5 294 920 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 10 000 000€ 5 294 920€ 5 294 920€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
58 510 886€ 58 324 422€ 37 773 692€ 13 985 914€ 13 985 914€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 2 000 000 € 1 058 984 € 1 058 984 € 1 058 984 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 2 000 000€ 1 058 984€ 1 058 984€ 1 058 984€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-66 421 166 € -53 770 487 € -36 921 928 € -18 686 619 € 0 € 3 792 830 € 4 219 783 € 3 751 848 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
0€ 5 160 616€ 4 219 783€ 3 751 848€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-66 421 166€ -53 770 487€ -36 921 928€ -18 686 619€ 0€ -1 367 786€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-754 133 € -12 650 678 € -16 848 559 € -18 235 309 € -18 686 619 € 42 671 906 € 940 830 € 467 935 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
32 214 797 € 30 960 539 € 32 473 538 € 40 540 356 € 26 416 530 € 33 037 932 € 33 449 918 € 20 788 216 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
10 583 594 € 10 659 923 € 12 340 029 € 15 784 352 € 3 332 421 € 302 470 € 1 973 709 € 2 875 278 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 1 611 165 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 611 165€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
10 500 000€ 10 500 000€ 13 651 225€ 2 920 075€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 605 413€ 605 413€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
12 000 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
30 523€ 26 140€ 24 984€ 20 049€ 11 404€ 4 091€ 4 340€ 7 177€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
53 071€ 133 783€ 315 045€ 501 913€ 400 942€ 298 379€ 1 363 956€ 2 033 615€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 229 073€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
3 000 000€ 0€ 13 548 422€ 4 022 718€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
15 159 972 € 13 391 345 € 16 885 052 € 19 754 127 € 19 694 090 € 23 494 151 € 11 450 531 € 9 756 259 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
10 374 861 € 11 369 548 € 9 141 418 € 8 105 171 € 7 184 861 € 8 430 045 € 8 921 081 € 7 809 606 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
687 157€ 592 120€ 2 820 851€ 3 085 343€ 834 701€ 906 137€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
61 573€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
9 626 131€ 10 777 428€ 6 320 567€ 5 019 828€ 6 350 160€ 7 523 908€ 8 921 081€ 7 809 606€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 574 378€ 1 596 366€ 7 287 639€ 11 167 231€ 12 032 815€ 14 740 268€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
2 774 836€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
161 517€ 122 028€ 115 928€ 92 789€ 106 252€ 73 523€ 329 046€ 267 518€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
112 902€ 85 282€ 80 590€ 63 661€ 68 403€ 50 247€ 211 388€ 181 463€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
32 120€ 26 392€ 25 524€ 22 233€ 24 453€ 16 041€ 299 333€ 46 129€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
129 358€ 191 729€ 233 953€ 303 042€ 277 306€ 184 027€ 1 689 683€ 1 451 543€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 231 231 € 3 280 271 € 3 248 457 € 3 001 877 € 1 384 090 € 186 653 € 861 093 € 504 291 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
146 271€ 107 877€ 92 368€ 52 026€ 58 146€ 39 105€ 189 056€ 255 523€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 084 960€ 3 172 394€ 3 156 089€ 2 949 851€ 1 325 944€ 147 548€ 672 037€ 248 768€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 000 000€ 0€ 5 463 930€ 3 101 170€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
240 000€ 629 000€ 2 000 000€ 2 005 929€ 9 054 658€ 152 233€ 528 500€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 076 165 € 1 464 746 € 1 793 022 € 1 310 128 € 836 609 € 274 143 € 2 325 030 € 2 659 419 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
770 635€ 110 846€ 0€ 28 400€ 30 300€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 305 530€ 1 353 900€ 1 793 022€ 1 310 128€ 836 609€ 274 143€ 2 296 630€ 2 629 119€