Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ARK - tréning, poradenstvo, mediácia, s.r.o. v likvidácii [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.05.2017
01.01.2016
31.12.2016
-
-
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
0 € 4 283 € 6 162 € 9 339 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
0€ 0€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
0€ 0€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
0 € 4 283 € 6 162 € 9 339 €
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
0 € 0 € 9 €
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
9€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
0 € 4 283 € 6 162 € 9 330 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
0€ 4 283€ 6 162€ 9 330€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
0 € 4 283 € 6 162 € 9 339 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-3 615 € 188 € 1 936 € 3 465 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
3 183 € 6 971 € 6 971 € 6 971 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
3 183€ 6 971€ 6 971€ 6 971€
029
A.II.
Kapitálové fondy
199€ 199€
030
A.III.
Fondy zo zisku
4 693€ 4 693€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-6 783€ -6 151€ -8 398€ -4 667€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-15 € -632 € -1 529 € -3 731 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
3 615 € 4 095 € 4 226 € 5 874 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
3 615€ 3 615€ 3 615€ 3 615€
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
480 € 611 € 2 259 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
278€ 2 115€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 480€ 333€ 144€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
0€