Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.04.2010
31.12.2010
01.04.2009
31.03.2010
01.04.2008
31.03.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
553 339 000 € 449 986 000 € 510 764 000 € 504 319 000 € 592 900 000 € 379 907 000 € 263 511 000 € 414 976 000 € 777 377 000 € 620 482 000 € 750 248 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
62 588 000 € 64 767 000 € 69 133 000 € 72 019 000 € 68 602 000 € 73 867 000 € 119 723 000 € 156 983 000 € 184 518 000 € 191 252 000 € 182 408 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
59 000 € 106 000 € 186 000 € 209 000 € 213 000 € 2 000 € 650 000 € 1 072 000 € 1 119 000 € 3 829 000 € 3 764 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
59 000€ 106 000€ 186 000€ 209 000€ 213 000€ 2 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
52 447 000 € 53 932 000 € 51 851 000 € 53 814 000 € 56 591 000 € 58 383 000 € 91 212 000 € 155 911 000 € 183 399 000 € 187 423 000 € 178 644 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
45 003 000€ 48 494 000€ 46 185 000€ 49 271 000€ 52 360 000€ 55 729 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 752 000€ 5 138 000€ 5 666 000€ 4 403 000€ 3 051 000€ 1 046 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
692 000€ 300 000€ 0€ 140 000€ 1 180 000€ 1 608 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
10 082 000 € 10 729 000 € 17 096 000 € 17 996 000 € 11 798 000 € 15 482 000 € 27 861 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
10 082 000€ 10 729 000€ 17 096 000€ 17 996 000€ 11 798 000€ 15 482 000€ 27 861 000€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
490 751 000 € 385 219 000 € 441 631 000 € 432 300 000 € 521 756 000 € 306 040 000 € 143 788 000 € 257 993 000 € 592 859 000 € 429 230 000 € 567 840 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
197 945 000 € 115 021 000 € 110 917 000 € 132 340 000 € 141 823 000 € 84 261 000 € 22 006 000 € 76 924 000 € 194 201 000 € 147 085 000 € 221 882 000 €
032
B.I.1
Materiál
162 607 000€ 109 218 000€ 93 065 000€ 102 418 000€ 134 531 000€ 78 258 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 514 000€ 3 756 000€ 1 832 000€ 2 577 000€ 2 644 000€ 2 427 000€
034
B.I.3
Výrobky
28 824 000€ 2 047 000€ 16 020 000€ 27 345 000€ 4 648 000€ 3 576 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 430 000 € 1 495 000 € 1 549 000 € 2 381 000 € 4 589 000 € 2 878 000 € 6 547 000 € 8 155 000 € 8 809 000 € 11 352 000 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 430 000€ 1 495 000€ 1 549 000€ 2 381 000€ 4 589 000€ 2 878 000€ 6 547 000€ 8 155 000€ 8 809 000€ 11 352 000€ 0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
291 368 000 € 268 687 000 € 329 158 000 € 297 554 000 € 375 326 000 € 218 884 000 € 103 855 000 € 172 830 000 € 365 431 000 € 270 285 000 € 343 420 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
265 130 000€ 252 621 000€ 321 899 000€ 286 971 000€ 364 207 000€ 215 076 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 086 000€ 15 794 000€ 6 920 000€ 10 215 000€ 10 526 000€ 3 214 000€ 0€ 80 000€ 0€ 2 164 000€ 0€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 152 000€ 272 000€ 339 000€ 368 000€ 593 000€ 594 000€ 103 855 000€ 172 750 000€ 365 431 000€ 268 121 000€ 343 420 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 000 € 16 000 € 7 000 € 25 000 € 18 000 € 17 000 € 11 380 000 € 84 000 € 24 418 000 € 508 000 € 2 538 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
4 000€ 5 000€ 4 000€ 12 000€ 8 000€ 7 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 000€ 11 000€ 3 000€ 13 000€ 10 000€ 10 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
0 € 2 542 000 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
553 338 000 € 449 985 000 € 510 764 000 € 504 320 000 € 592 899 000 € 379 907 000 € 263 511 000 € 414 976 000 € 777 377 000 € 620 482 000 € 750 248 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
137 552 000 € 123 842 000 € 111 726 000 € 99 364 000 € 90 708 000 € 81 110 000 € 50 615 000 € 50 069 000 € 47 439 000 € 69 279 000 € 55 703 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 42 130 000 € 39 497 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 42 130 000€ 39 497 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
4 214 000 € 4 214 000 € 4 214 000 € 3 817 000 € 3 337 000 € 2 960 000 € 1 785 000 € 1 653 000 € 1 461 000 € 782 000 € 241 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
4 214 000€ 4 214 000€ 4 214 000€ 3 817 000€ 3 337 000€ 2 960 000€ 1 785 000€ 1 653 000€ 1 461 000€ 782 000€ 241 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
91 208 000 € 77 498 000 € 65 382 000 € 53 417 000 € 45 241 000 € 36 020 000 € 6 700 000 € 6 286 000 € 3 848 000 € 26 367 000 € 15 965 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
91 208 000€ 77 498 000€ 65 382 000€ 53 417 000€ 45 241 000€ 36 020 000€ 6 700 000€ 6 286 000€ 3 848 000€ 26 367 000€ 15 965 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
407 344 000 € 318 667 000 € 392 039 000 € 397 500 000 € 494 686 000 € 291 002 000 € 201 999 000 € 352 742 000 € 715 576 000 € 534 985 000 € 677 954 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
3 365 000 € 2 023 000 € 1 762 000 € 304 000 € 218 000 € 207 000 € 377 000 € 748 000 € 1 185 000 € 575 000 € 1 741 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 72 000€ 342 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 293 000€ 1 951 000€ 1 690 000€ 232 000€ 146 000€ 135 000€ 305 000€ 676 000€ 1 113 000€ 503 000€ 1 399 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
0 € 54 000 € 146 000 € 336 000 € 193 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 54 000€ 146 000€ 336 000€ 169 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 24 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
171 153 000 € 169 793 000 € 155 262 000 € 183 819 000 € 192 477 000 € 147 826 000 € 56 553 000 € 95 204 000 € 274 150 000 € 231 991 000 € 218 888 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
154 349 000€ 158 809 000€ 140 004 000€ 176 113 000€ 179 893 000€ 141 098 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 908 000€ 3 580 000€ 3 738 000€ 3 760 000€ 3 802 000€ 2 204 000€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
595 000€ 2 055 000€ 2 222 000€ 0€ 2 695 000€ 895 000€ 324 000€ 0€ 633 000€ 0€ 774 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 301 000€ 5 349 000€ 9 298 000€ 3 946 000€ 6 087 000€ 3 629 000€ 56 229 000€ 95 204 000€ 273 517 000€ 231 991 000€ 218 114 000€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
232 826 000 € 146 851 000 € 235 015 000 € 213 377 000 € 301 991 000 € 142 969 000 € 145 069 000 € 256 736 000 € 440 095 000 € 302 083 000 € 457 132 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
150 250 000€ 130 198 000€ 408 000€ 150 000 000€ 150 000 000€ 130 000 000€ 145 000 000€ 145 000 000€ 410 000 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
82 576 000€ 16 653 000€ 234 607 000€ 63 377 000€ 151 991 000€ 12 969 000€ 69 000€ 111 736 000€ 30 095 000€ 302 083 000€ 457 132 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
8 442 000 € 7 476 000 € 6 999 000 € 7 456 000 € 7 505 000 € 7 795 000 € 10 897 000 € 12 165 000 € 14 362 000 € 16 218 000 € 16 591 000 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
58 000€ 108 000€ 58 000€ 68 000€ 45 000€ 43 000€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
5 320 000€ 4 984 000€ 5 848 000€ 5 971 000€ 6 482 000€ 7 020 000€ 10 897 000€ 12 165 000€ 14 362 000€ 16 218 000€ 16 591 000€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 064 000€ 2 384 000€ 1 093 000€ 1 417 000€ 978 000€ 732 000€