Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 146 882 000 € 1 010 376 000 € 1 213 413 000 € 1 219 762 000 € 1 195 427 000 € 1 051 898 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 138 542 000€ 1 004 596 000€ 1 205 095 000€ 1 199 463 000€ 1 169 773 000€ 1 044 657 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 341 000€ 5 780 000€ 8 318 000€ 20 299 000€ 25 654 000€ 7 241 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 126 937 000 € 994 209 000 € 1 195 121 000 € 1 205 983 000 € 1 183 378 000 € 1 039 397 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 068 248 000€ 940 543 000€ 1 139 768 000€ 1 148 047 000€ 1 132 834 000€ 999 539 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15 777 000€ 10 729 000€ 11 106 000€ 13 308 000€ 371 000€ 320 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
34 078 000 € 31 866 000 € 33 273 000 € 29 365 000 € 16 506 000 € 11 569 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
753 000€ 510 000€ 473 000€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 834 000€ 7 622 000€ 7 731 000€ 8 416 000€ 4 405 000€ 4 824 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 696 000€ 2 733 000€ 6 374 000€ 29 262 000€ 23 145 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 947 000 € 16 167 000 € 18 292 000 € 13 779 000 € 12 049 000 € 12 501 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
54 517 000 € 53 324 000 € 54 221 000 € 38 108 000 € 36 568 000 € 44 798 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
447 000 € 2 475 000 € 1 748 000 € 4 209 000 € 4 958 000 € 1 224 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
447 000€ 2 475 000€ 1 748 000€ 4 187 000€ 4 119 000€ 1 224 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 22 000€ 839 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 206 000 € 3 698 000 € 4 274 000 € 6 774 000 € 4 623 000 € 3 455 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
573 000 € 767 000 € 1 112 000 € 1 091 000 € 973 000 € 828 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 633 000€ 2 263 000€ 2 180 000€ 4 881 000€ 2 718 000€ 1 875 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 668 000€ 982 000€ 802 000€ 932 000€ 752 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 759 000 € -1 223 000 € -2 526 000 € -2 565 000 € 335 000 € -2 231 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
17 187 000 € 14 944 000 € 15 765 000 € 11 214 000 € 12 384 000 € 10 270 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 477 000 € 2 829 000 € 3 403 000 € 2 558 000 € 2 786 000 € 2 733 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 411 000€ 2 776 000€ 2 571 000€ 349 000€ 4 496 000€ 1 889 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
66 000€ 53 000€ 832 000€ 2 209 000€ -1 710 000€ 844 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 710 000 € 12 115 000 € 12 362 000 € 8 656 000 € 9 598 000 € 7 537 000 €