Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAŠA Slovensko, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
26 509 860 € 28 326 255 € 24 337 385 € 22 664 792 € 22 730 068 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
356 926 € 3 000 429 € 3 006 811 € 3 263 358 € 3 441 038 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
184 362 € 75 557 € 42 895 € 75 727 € 23 865 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
184 362€ 75 557€ 718€ 2 334€ 13 744€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
37 117€ 63 272€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
5 060€ 10 121€ 10 121€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
172 564 € 164 406 € 203 897 € 251 231 € 263 607 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
57 394€ 58 948€ 60 502€ 7 160€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
172 564€ 107 012€ 144 949€ 179 912€ 215 623€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
10 817€ 28 344€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
12 480€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 760 466 € 2 760 019 € 2 936 400 € 3 153 566 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
50 218€ 49 854€ 254 734€ 250 649€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
2 710 248€ 2 710 165€ 2 681 666€ 2 693 813€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
209 104€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 101 969 € 25 269 644 € 21 274 361 € 19 362 073 € 19 241 804 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
26 042 € 54 090 € 44 723 € 82 853 € 59 366 €
035
B.I.1
Materiál
26 014€ 50 240€ 38 234€ 74 774€ 59 366€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
28€ 3 850€ 6 489€ 8 079€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
114 039 € 29 606 € 88 518 € 48 699 € 30 340 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
5 814 € 8 360 € 7 614 € 7 464 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 814€ 8 360€ 7 614€ 7 464€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
108 225€ 21 246€ 80 904€ 41 235€ 30 340€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 566 904 € 3 501 444 € 2 359 511 € 1 327 181 € 1 481 057 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 541 828 € 3 483 905 € 1 932 058 € 1 202 569 € 1 367 640 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 541 828€ 3 483 905€ 1 932 058€ 1 202 569€ 1 367 640€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
15 769€ 16 767€ 21 608€ 26 266€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7€ 5 256€ 1 448€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
25 069€ 1 770€ 405 430€ 103 004€ 85 703€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 598 694 € 1 591 673 € 1 577 791 € 1 561 382 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 598 694€ 1 591 673€ 1 577 791€ 1 561 382€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
24 394 984 € 20 085 810 € 17 189 936 € 16 325 549 € 16 109 659 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 3 427€ 3 601€ 3 493€ 3 527€
073
B.V.2.
Účty v bankách
24 394 984€ 20 082 383€ 17 186 335€ 16 322 056€ 16 106 132€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
50 965 € 56 182 € 56 213 € 39 361 € 47 226 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
49 493€ 56 182€ 56 213€ 39 285€ 47 204€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
76€ 22€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 472€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
26 509 860 € 28 326 255 € 24 337 385 € 22 664 792 € 22 730 068 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
2 607 811 € 2 379 919 € 2 400 289 € 2 043 067 € 1 918 787 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
365 200 € 365 200 € 365 200 € 365 200 € 365 200 €
082
A.I.1
Základné imanie
365 200€ 365 200€ 365 200€ 365 200€ 365 200€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 € 36 520 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€ 36 520€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
262 933 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
262 933€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 943 158 € 1 978 199 € 1 998 569 € 1 641 347 € 1 517 067 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
23 902 049 € 25 946 336 € 21 937 096 € 20 621 702 € 20 811 281 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
347 € 614 € 1 189 € 251 € 390 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
347€ 614€ 1 189€ 251€ 390€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
94 969 € 39 205 € 144 207 € 119 714 € 112 241 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
94 969€ 39 205€ 144 207€ 119 714€ 112 241€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
23 314 462 € 25 832 505 € 21 551 932 € 20 392 523 € 20 594 981 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
23 042 903 € 25 055 748 € 21 162 049 € 20 078 905 € 20 351 368 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 338€ 43 348€ 41 140€ 70 555€ 75 777€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 034 565€ 25 012 400€ 21 120 909€ 20 008 350€ 20 275 591€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
81 522€ 88 785€ 82 867€ 102 880€ 108 260€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
56 040€ 58 106€ 57 985€ 60 270€ 58 104€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
133 997€ 126 618€ 249 031€ 150 468€ 76 661€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
503 248€ 588€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
492 271 € 74 012 € 239 768 € 109 207 € 103 669 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
41 151€ 37 981€ 30 468€ 24 571€ 43 036€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
451 120€ 36 031€ 209 300€ 84 636€ 60 633€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
7€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
23€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé