Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VAŠA Slovensko, s. r. o. [zrušená]

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
6 379 848€ 6 423 926€ 6 002 421€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 373 051 € 6 414 205 € 6 006 564 € 5 315 072 € 5 180 376 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
630€ 836€ 2 488€ 1 105€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 020 667€ 6 060 660€ 5 691 696€ 5 031 376€ 4 887 579€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
18 267€ 25 459€ 21 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
333 487€ 352 709€ 312 380€ 257 132€ 271 797€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
3 997 816 € 3 717 686 € 3 536 702 € 3 202 234 € 3 028 256 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
2 600€ 4 431€ 5 689€ 1 037€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
427 238€ 421 761€ 490 039€ 478 350€ 479 424€
13
C.
Opravné položky k zásobám
9 384€
14
D.
Služby
1 183 705€ 1 201 589€ 1 184 293€ 1 108 996€ 1 054 850€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 829 755 € 1 605 577 € 1 601 781 € 1 422 745 € 1 315 722 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 289 637€ 1 131 511€ 1 138 192€ 993 832€ 934 890€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
472 575€ 404 275€ 396 374€ 353 373€ 326 545€
19
E.4.
Sociálne náklady
67 543€ 69 791€ 67 215€ 75 540€ 54 287€
20
F.
Dane a poplatky
5 233€ 6 109€ 6 085€ 4 935€ 5 309€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
363 222€ 68 201€ 97 273€ 107 689€ 117 478€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
162 411€ 73 262€ 81 395€ 107 689€ 117 478€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
200 811€ -5 061€ 15 878€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
6 149€ 11 587€ 14 247€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
4 859€ 174€ 1 016€ -5 885€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
170 530€ 405 159€ 151 368€ 65 879€ 47 111€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 375 235 € 2 696 519 € 2 469 862 € 2 112 838 € 2 152 120 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 398 370 € 4 433 715 € 4 014 163 € 3 444 098 € 3 353 305 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 908 481 € 66 381 € 679 274 € 331 373 € 544 493 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 652 150€ 241 517€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
13 499 € 15 769 € 16 907 € 25 256 € 61 863 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
13 499€ 15 769€ 16 907€ 25 256€ 61 863€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
1 633 € 7 021 € 13 882 € 16 409 € 10 540 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
1 633€ 7 021€ 13 882€ 16 409€ 10 540€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
6 303 € 21 336 € 30 052 € 43 641 € 75 854 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
6 303€ 21 336€ 30 052€ 43 641€ 75 854€
42
XII.
Kurzové zisky
234 896€ 21 922€ 376 916€ 246 067€ 396 236€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
333€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 715 302 € 58 981 € 538 977 € 314 872 € 701 480 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 377 757€ 206 204€ 16 234€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
272 570€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
219€ -364€ -1 324€ -3 176€ 2 472€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
26 269€ 21 194€ 296 355€ 284 154€ 651 904€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
38 487€ 38 151€ 37 742€ 33 894€ 30 870€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
193 179 € 7 400 € 140 297 € 16 501 € -156 987 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 568 414 € 2 703 919 € 2 610 159 € 2 129 339 € 1 995 133 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
625 256 € 725 720 € 611 590 € 487 992 € 478 066 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
712 235€ 666 062€ 651 260€ 498 886€ 472 615€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-86 979€ 59 658€ -39 670€ -10 894€ 5 451€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 943 158 € 1 978 199 € 1 998 569 € 1 641 347 € 1 517 067 €