Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Zentiva International a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
55 010 000 € 48 645 000 € 47 319 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
54 658 000€ 48 296 000€ 47 271 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
352 000€ 349 000€ 48 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
53 253 000 € 47 366 000 € 46 336 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
49 787 000€ 43 888 000€ 43 750 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
4 000€ 6 000€ 6 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
1 919 000€ 1 991 000€ 593 000€
14
D.
Služby
696 000€ 743 000€ 1 202 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
234 000 € 222 000 € 216 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
162 000€ 157 000€ 158 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
71 000€ 65 000€ 58 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
475 000€ 367 000€ 209 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
138 000€ 149 000€ 360 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 757 000 € 1 279 000 € 983 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 252 000 € 1 668 000 € 1 720 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
22 000 € 18 000 € 27 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
0 € 1 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
22 000€ 17 000€ 27 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 076 000 € 1 069 000 € 1 030 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
983 000 € 959 000 € 936 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
15 000€ 47 000€ 35 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
78 000€ 63 000€ 59 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 055 000 € -1 043 000 € -1 003 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
702 000 € 236 000 € -20 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
244 000 € 172 000 € 239 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
467 000€ 407 000€ 0€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-223 000€ -236 000€ 239 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
458 000 € 64 000 € -259 000 €