Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PPC Energy Group s. r. o. [zrušená]

2013 2012
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
43 168 748€ 69 964 638€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
43 168 748€ 69 964 637€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
789 452 € 1 693 293 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
789 452€ 1 693 293€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
498 240 € 305 901 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
42 715€ 85 352€
10
B.2
Služby
455 525€ 220 549€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
291 212 € 1 387 393 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
339 654 € 1 184 052 €
13
C.1
Mzdové náklady
301 488€ 1 091 824€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
857€ 1 195€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
36 093€ 82 870€
16
C.4
Sociálne náklady
1 216€ 8 163€
17
D
Dane a poplatky
5 331€ 12 140€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
37 640€ 181 273€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 165 293€ 3 120 016€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 331 006€ 2 376 825€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-31 580€ 31 580€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
24 947 799€ 361 755€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
24 954 589€ 332 752€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-232 336 € 750 542 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
7 200 739€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
7 882 698€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
43 000 000 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
43 000 000€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
10 818 200€
38
X.
Výnosové úroky
278 083€ 343 991€
39
N
Nákladové úroky
95 435€ 469 591€
40
XI.
Kurzové zisky
2 025€
41
O
Kurzové straty
4 447€ 55€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 877 156€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
41 531 608€ 2 697€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-43 294 451 € 42 191 714 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-43 526 787 € 42 942 256 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-29 278 € -18 400 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 024€ 539€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-30 302€ -18 939€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-43 497 509 € 42 960 656 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-43 526 787 € 42 942 256 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-43 497 509 € 42 960 656 €