Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
198 461 € 131 696 € 4 697 374 € 4 244 084 € 4 067 415 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
147 074 € 98 825 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
145 863 € 0 €
005
A.I.2
Software
1 211 € 2 543 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0 €
007
A.I.4
Goodwill
0 €
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0 €
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 282 € 0 €
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
012
A.II.1
Pozemky
0 €
013
A.II.2
Stavby
0 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0 €
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0 €
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0 €
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0 €
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0 €
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 0 € 4 644 539 € 4 201 922 € 4 012 456 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0 €
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
4 644 539 € 4 201 922 € 4 012 456 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0 €
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0 €
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0 €
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 648 640 € 6 300 455 € 644 495 € 587 963 € 551 974 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
13 € 24 € 14 € 51 €
032
B.I.1
Materiál
13 € 24 € 14 € 51 €
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0 €
034
B.I.3
Výrobky
0 €
035
B.I.4
Zvieratá
0 €
036
B.I.5
Tovar
0 €
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 811 438 € 6 003 475 € 433 020 € 523 746 € 494 879 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
212 532 € 289 232 € 422 359 € 466 525 € 494 824 €
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a meterskej účtovnej jednotke
3 413 435 € 5 711 997 € 0 €
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0 €
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0 €
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0 €
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
185 290 € 2 146 € 10 561 € 57 121 €
054
B.III.8
Iné pohľadávky
181 € 100 € 100 € 100 € 55 €
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
781 075 € 295 627 € 207 211 € 57 776 € 46 065 €
056
B.IV.1
Peniaze
763 € 330 € 241 € 178 € 609 €
057
B.IV.2
Účty v bankách
779 608 € 294 593 € 206 268 € 56 897 € 44 759 €
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
704 € 704 € 702 € 701 € 697 €
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0 €
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0 €
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
551 € 424 € 3 863 € 3 125 € 2 898 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
310 € 266 € 3 811 € 3 085 € 2 706 €
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0 €
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
241 € 158 € 52 € 40 € 192 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 693 353 € 4 245 910 € 3 129 515 € 2 517 428 € 2 479 038 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
071
A.I.3
Zmena základného imania
0 €
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0 €
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
564 662 € 564 662 € 564 662 € 564 662 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
564 662 € 564 662 € 564 662 € 564 662 €
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0 €
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0 €
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
917 540 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
917 540 € 0 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
0 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 322 434 € 231 802 € 259 599 € 430 104 € 324 765 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
381 355 € 6 300 € 13 552 € 25 419 € 33 422 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
381 355 € 3 800 € 3 353 € 7 681 € 33 422 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
0 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 500 € 10 199 € 17 738 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 12 602 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0 €
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0 €
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 341 €
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
0 € 12 261 €
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
938 916 € 224 188 € 245 380 € 403 881 € 278 741 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
852 578 € 127 811 € 101 968 € 242 274 € 208 316 €
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0 €
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
101 €
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0 €
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0 €
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0 €
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 519 € 11 016 € 9 783 € 9 017 € 8 863 €
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
10 065 € 7 692 € 6 537 € 4 786 € 6 310 €
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
40 840 € 55 885 € 102 464 € 23 180 € 36 024 €
116
B.III.10
Ostatné záväzky
18 914 € 21 784 € 24 628 € 124 624 € 19 127 €
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0 €
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
1 831 865 € 1 954 863 € 1 956 618 € 1 887 640 € 1 818 484 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
65 569 € 254 € 370 € 345 € 320 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 766 296 € 1 954 609 € 1 956 248 € 1 887 295 € 1 818 164 €