Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
25 487 222 € 17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
21 337 326 € 15 249 122 € 19 058 564 € 22 862 588 € 198 461 € 131 696 € 4 697 374 € 4 244 084 € 4 067 415 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
11 377 019 € 15 193 670 € 19 010 320 € 22 826 971 € 147 074 € 98 825 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
20 837€ 52 094€ 83 350€ 114 607€ 145 863€ 0€
005
A.I.2
Software
1 211€ 2 543€ 7 025€ 13 757€ 20 489€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
11 356 182€ 15 141 576€ 18 926 970€ 22 712 364€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 282€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
39 580 € 55 452 € 48 244 € 35 617 € 51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
39 580€ 28 122€ 48 244€ 35 617€ 51 387€ 32 871€ 45 810€ 28 405€ 34 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 330€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
9 920 727 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4 644 539 € 4 201 922 € 4 012 456 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
9 920 727€ 4 644 539€ 4 201 922€ 4 012 456€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 141 913 € 2 009 091 € 2 558 232 € 3 529 338 € 4 648 640 € 6 300 455 € 644 495 € 587 963 € 551 974 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
13 € 24 € 14 € 51 €
032
B.I.1
Materiál
13€ 24€ 14€ 51€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
0€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
23 717 € 56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
23 717€ 56 127€ 1 340€ 4 240€ 6 427€ 10 979€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
3 324 294 € 1 192 899 € 506 023 € 776 363 € 3 811 438 € 6 003 475 € 433 020 € 523 746 € 494 879 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
259 347€ 239 204€ 202 291€ 402 540€ 212 532€ 289 232€ 422 359€ 466 525€ 494 824€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 063 611€ 872 517€ 222 554€ 3 413 435€ 5 711 997€ 0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 078€ 81 078€ 173 723€ 185 290€ 2 146€ 10 561€ 57 121€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 336€ 100€ 100€ 200 100€ 181€ 100€ 100€ 100€ 55€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
817 619 € 816 192 € 2 052 209 € 2 729 258 € 781 075 € 295 627 € 207 211 € 57 776 € 46 065 €
056
B.IV.1
Peniaze
31€ 283€ 459€ 512€ 763€ 330€ 241€ 178€ 609€
057
B.IV.2
Účty v bankách
816 882€ 815 204€ 2 051 045€ 2 733 035€ 779 608€ 294 593€ 206 268€ 56 897€ 44 759€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
706€ 705€ 705€ 20 711€ 704€ 704€ 702€ 701€ 697€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
-25 000€ 0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
7 983 € 11 108 € 11 201 € 160 053 € 551 € 424 € 3 863 € 3 125 € 2 898 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
378€ 831€ 0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
7 331€ 10 086€ 11 201€ 160 053€ 310€ 266€ 3 811€ 3 085€ 2 706€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
274€ 191€ 241€ 158€ 52€ 40€ 192€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
25 487 222 € 17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
20 119 971 € 12 116 426 € 15 318 881 € 8 356 078 € 1 693 353 € 4 245 910 € 3 129 515 € 2 517 428 € 2 479 038 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 25 000 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
069
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 25 000€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
0€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
26 627 614 € 17 194 387 € 18 694 387 € 10 000 000 € 564 662 € 564 662 € 564 662 € 564 662 €
074
A.II.1
Emisné ážio
0€
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
26 627 614€ 17 194 387€ 18 694 387€ 10 000 000€ 564 662€ 564 662€ 564 662€ 564 662€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
277 556 € 277 556 € 277 556 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
277 556€ 277 556€ 277 556€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
0€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-5 380 517 € -3 678 062 € -1 943 978 € -5 712 € 917 540 € 0 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 017€ 917 540€ 0€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 380 517€ -3 678 062€ -1 943 978€ -48 729€ 0€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-1 429 682 € -1 702 455 € -1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 831 827 € 2 817 760 € 4 124 159 € 16 141 221 € 1 322 434 € 231 802 € 259 599 € 430 104 € 324 765 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
111 259 € 655 530 € 1 396 256 € 2 837 315 € 381 355 € 6 300 € 13 552 € 25 419 € 33 422 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
0€
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
38 879€ 28 549€ 14 872€ 98 635€ 381 355€ 3 800€ 3 353€ 7 681€ 33 422€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
609 091€ 1 111 884€ 2 190 154€ 0€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
72 380€ 17 890€ 269 500€ 548 526€ 2 500€ 10 199€ 17 738€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 130 544 € 1 403 940 € 684 439 € 11 458 800 € 2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 12 602 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 893 387€ 0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
0€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 298€ 178€ 1 426€ 939€ 2 163€ 1 314€ 667€ 804€ 341€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
1 129 246€ 1 403 762€ 683 013€ 564 474€ 0€ 12 261€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
0€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
1 590 024 € 758 290 € 2 043 464 € 1 845 106 € 938 916 € 224 188 € 245 380 € 403 881 € 278 741 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 458 650€ 629 557€ 1 934 690€ 1 747 825€ 852 578€ 127 811€ 101 968€ 242 274€ 208 316€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
101€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
0€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
43 316€ 37 814€ 31 446€ 28 750€ 16 519€ 11 016€ 9 783€ 9 017€ 8 863€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
24 696€ 21 247€ 17 458€ 16 233€ 10 065€ 7 692€ 6 537€ 4 786€ 6 310€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
48 906€ 41 896€ 41 425€ 37 630€ 40 840€ 55 885€ 102 464€ 23 180€ 36 024€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
14 456€ 27 776€ 18 445€ 14 668€ 18 914€ 21 784€ 24 628€ 124 624€ 19 127€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
0€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
2 535 424 € 2 335 135 € 2 184 957 € 2 054 680 € 1 831 865 € 1 954 863 € 1 956 618 € 1 887 640 € 1 818 484 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
248 468€ 227 299€ 198 048€ 162 313€ 65 569€ 254€ 370€ 345€ 320€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 286 956€ 2 107 836€ 1 986 909€ 1 892 367€ 1 766 296€ 1 954 609€ 1 956 248€ 1 887 295€ 1 818 164€