Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
19 059 269 € 22 883 299 € 199 165 € 132 400 € 4 698 076 € 4 244 785 € 4 068 112 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04+..+10]
19 010 320 € 22 826 971 € 147 074 € 98 825 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
83 350€ 114 607€ 145 863€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 211€ 2 543€ 7 025€ 13 757€ 20 489€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
18 926 970€ 22 712 364€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 282€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
48 244 € 35 617 € 51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
48 244€ 35 617€ 51 387€ 32 871€ 45 810€ 28 405€ 34 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22+..+32]
705 € 20 711 € 704 € 704 € 4 645 241 € 4 202 623 € 4 013 153 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách
(061A, 062A, 063A)-/096A/)
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/)
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely
(063A)-/096A/)
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
4 644 539€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/)
4 201 922€ 4 012 456€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky
(067A)-/096A/)
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok
(065A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
(066A, 067A, 069A, 06XA)-/096A/)
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
(22XA))
705€ 20 711€ 704€ 704€ 702€ 701€ 697€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok
(043)-/096A/)
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok
(053)-/095A/)
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 557 527 € 3 508 627 € 4 647 936 € 6 299 751 € 643 793 € 587 262 € 551 277 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
13 € 24 € 14 € 51 €
035
B.I.1
Materiál
13€ 24€ 14€ 51€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
23 717 € 56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43+..+45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií
(373A, 376A))
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 717€ 56 127€ 1 340€ 4 240€ 6 427€ 10 979€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
506 023 € 776 363 € 3 811 438 € 6 003 475 € 433 020 € 523 746 € 494 879 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
202 291 € 402 540 € 212 532 € 289 232 € 422 359 € 466 525 € 494 824 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
10 361€ 17 727€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
202 291€ 402 540€ 212 532€ 278 871€ 404 632€ 466 525€ 494 824€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
222 554€ 3 413 435€ 5 711 997€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/)
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 078€ 173 723€ 185 290€ 2 146€ 10 561€ 57 121€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100€ 200 100€ 181€ 100€ 100€ 100€ 55€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67+...+70]
-25 000 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách
(251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A, 29XA/)
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
(252))
-25 000€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
(259, 314A)-/291A/)
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
2 051 504 € 2 733 547 € 780 371 € 294 923 € 206 509 € 57 075 € 45 368 €
072
B.V.1.
Peniaze
459€ 512€ 763€ 330€ 241€ 178€ 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
2 051 045€ 2 733 035€ 779 608€ 294 593€ 206 268€ 56 897€ 44 759€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
11 201 € 160 053 € 551 € 424 € 3 863 € 3 125 € 2 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 201€ 160 053€ 310€ 266€ 3 811€ 3 085€ 2 706€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
241€ 158€ 52€ 40€ 192€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 318 881 € 8 356 078 € 1 693 353 € 4 245 910 € 3 129 515 € 2 517 428 € 2 479 038 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
25 000 € 25 000 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
18 694 387€ 10 000 000€ 564 662€ 564 662€ 564 662€ 564 662€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
277 556 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
277 556€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94+95+96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-1 943 978 € -5 712 € 917 540 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 017€ 917 540€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 943 978€ -48 729€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
-1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 124 159 € 16 141 221 € 1 322 434 € 231 802 € 259 599 € 430 104 € 324 765 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
684 439 € 11 458 800 € 2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 12 602 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104+105+106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 893 387€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
683 013€ 564 474€ 0€ 12 261€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 426€ 939€ 2 163€ 1 314€ 667€ 804€ 341€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 111 884 € 2 190 154 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 111 884€ 2 190 154€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
2 043 464 € 1 845 106 € 938 916 € 224 188 € 245 380 € 403 881 € 278 741 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
1 934 690 € 1 747 825 € 852 578 € 127 811 € 101 968 € 242 274 € 208 417 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
340 359€ 750 000€ 122 329€ 79 347€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 594 331€ 1 747 825€ 102 578€ 5 482€ 22 621€ 242 274€ 208 417€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
31 446€ 28 750€ 16 519€ 11 016€ 9 783€ 9 017€ 8 863€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 458€ 16 233€ 10 065€ 7 692€ 6 537€ 4 786€ 6 310€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 425€ 37 630€ 40 840€ 55 885€ 102 464€ 23 180€ 36 024€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
18 445€ 14 668€ 18 914€ 21 784€ 24 628€ 124 624€ 19 127€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
284 372 € 647 161 € 381 355 € 6 300 € 13 552 € 25 419 € 33 422 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
14 872€ 98 635€ 381 355€ 3 800€ 3 353€ 7 681€ 33 422€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
269 500€ 548 526€ 2 500€ 10 199€ 17 738€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142+..+145]
2 184 957 € 2 054 680 € 1 831 865 € 1 954 863 € 1 956 618 € 1 887 640 € 1 818 484 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
198 048€ 162 313€ 65 569€ 254€ 370€ 345€ 320€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 986 909€ 1 892 367€ 1 766 296€ 1 954 609€ 1 956 248€ 1 887 295€ 1 818 164€