Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
15 249 827 € 19 059 269 € 22 883 299 € 199 165 € 132 400 € 4 698 076 € 4 244 785 € 4 068 112 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
15 193 670 € 19 010 320 € 22 826 971 € 147 074 € 98 825 € 7 025 € 13 757 € 20 489 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
52 094€ 83 350€ 114 607€ 145 863€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
1 211€ 2 543€ 7 025€ 13 757€ 20 489€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
15 141 576€ 18 926 970€ 22 712 364€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
96 282€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
55 452 € 48 244 € 35 617 € 51 387 € 32 871 € 45 810 € 28 405 € 34 470 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
28 122€ 48 244€ 35 617€ 51 387€ 32 871€ 45 810€ 28 405€ 34 470€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
27 330€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
705 € 705 € 20 711 € 704 € 704 € 4 645 241 € 4 202 623 € 4 013 153 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
4 644 539€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
4 201 922€ 4 012 456€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
705€ 705€ 20 711€ 704€ 704€ 702€ 701€ 697€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 008 386 € 2 557 527 € 3 508 627 € 4 647 936 € 6 299 751 € 643 793 € 587 262 € 551 277 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
13 € 24 € 14 € 51 €
035
B.I.1
Materiál
13€ 24€ 14€ 51€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
23 717 € 56 127 € 1 340 € 4 240 € 6 427 € 10 979 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
23 717€ 56 127€ 1 340€ 4 240€ 6 427€ 10 979€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 192 899 € 506 023 € 776 363 € 3 811 438 € 6 003 475 € 433 020 € 523 746 € 494 879 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
239 204 € 202 291 € 402 540 € 212 532 € 289 232 € 422 359 € 466 525 € 494 824 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 361€ 17 727€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
239 204€ 202 291€ 402 540€ 212 532€ 278 871€ 404 632€ 466 525€ 494 824€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
872 517€ 222 554€ 3 413 435€ 5 711 997€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
81 078€ 81 078€ 173 723€ 185 290€ 2 146€ 10 561€ 57 121€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
100€ 100€ 200 100€ 181€ 100€ 100€ 100€ 55€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
-25 000 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
-25 000€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
815 487 € 2 051 504 € 2 733 547 € 780 371 € 294 923 € 206 509 € 57 075 € 45 368 €
072
B.V.1.
Peniaze
283€ 459€ 512€ 763€ 330€ 241€ 178€ 609€
073
B.V.2.
Účty v bankách
815 204€ 2 051 045€ 2 733 035€ 779 608€ 294 593€ 206 268€ 56 897€ 44 759€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 108 € 11 201 € 160 053 € 551 € 424 € 3 863 € 3 125 € 2 898 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
831€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 086€ 11 201€ 160 053€ 310€ 266€ 3 811€ 3 085€ 2 706€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
191€ 241€ 158€ 52€ 40€ 192€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
17 269 321 € 21 627 997 € 26 551 979 € 4 847 652 € 6 432 575 € 5 345 732 € 4 835 172 € 4 622 287 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
12 116 426 € 15 318 881 € 8 356 078 € 1 693 353 € 4 245 910 € 3 129 515 € 2 517 428 € 2 479 038 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
25 000 € 25 000 € 25 000 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 € 1 375 280 €
082
A.I.1
Základné imanie
25 000€ 25 000€ 25 000€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€ 1 375 280€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
17 194 387€ 18 694 387€ 10 000 000€ 564 662€ 564 662€ 564 662€ 564 662€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
277 556 € 277 556 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 € 275 056 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
277 556€ 277 556€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€ 275 056€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 678 062 € -1 943 978 € -5 712 € 917 540 € 0 € 0 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
43 017€ 917 540€ 0€ 0€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 678 062€ -1 943 978€ -48 729€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-1 702 455 € -1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 817 760 € 4 124 159 € 16 141 221 € 1 322 434 € 231 802 € 259 599 € 430 104 € 324 765 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 403 940 € 684 439 € 11 458 800 € 2 163 € 1 314 € 667 € 804 € 12 602 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
10 893 387€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 403 762€ 683 013€ 564 474€ 0€ 12 261€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
178€ 1 426€ 939€ 2 163€ 1 314€ 667€ 804€ 341€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
609 091 € 1 111 884 € 2 190 154 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
609 091€ 1 111 884€ 2 190 154€ 0€ 0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
758 290 € 2 043 464 € 1 845 106 € 938 916 € 224 188 € 245 380 € 403 881 € 278 741 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
629 557 € 1 934 690 € 1 747 825 € 852 578 € 127 811 € 101 968 € 242 274 € 208 417 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
327 412€ 340 359€ 750 000€ 122 329€ 79 347€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
302 145€ 1 594 331€ 1 747 825€ 102 578€ 5 482€ 22 621€ 242 274€ 208 417€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
37 814€ 31 446€ 28 750€ 16 519€ 11 016€ 9 783€ 9 017€ 8 863€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 247€ 17 458€ 16 233€ 10 065€ 7 692€ 6 537€ 4 786€ 6 310€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 896€ 41 425€ 37 630€ 40 840€ 55 885€ 102 464€ 23 180€ 36 024€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
27 776€ 18 445€ 14 668€ 18 914€ 21 784€ 24 628€ 124 624€ 19 127€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
46 439 € 284 372 € 647 161 € 381 355 € 6 300 € 13 552 € 25 419 € 33 422 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 549€ 14 872€ 98 635€ 381 355€ 3 800€ 3 353€ 7 681€ 33 422€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 890€ 269 500€ 548 526€ 2 500€ 10 199€ 17 738€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 335 135 € 2 184 957 € 2 054 680 € 1 831 865 € 1 954 863 € 1 956 618 € 1 887 640 € 1 818 484 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
227 299€ 198 048€ 162 313€ 65 569€ 254€ 370€ 345€ 320€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 107 836€ 1 986 909€ 1 892 367€ 1 766 296€ 1 954 609€ 1 956 248€ 1 887 295€ 1 818 164€