Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 607 784 € 3 468 675 € 3 746 359 € 4 233 221 € 4 004 586 € 3 870 572 € 3 721 172 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 607 784€ 3 468 675€ 3 686 359€ 4 136 939€ 4 004 586€ 3 870 572€ 3 721 172€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
60 000€ 96 282€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
599 653 € 615 388 € 3 628 767 € 2 648 035 € 2 545 626 € 2 841 453 € 2 808 686 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
11 554€ 12 688€ 3 759€ 7 635€ 19 475€ 21 095€ 14 747€
10
B.2
Služby
588 099€ 602 700€ 3 625 008€ 2 640 400€ 2 526 151€ 2 820 358€ 2 793 939€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
3 008 131 € 2 853 287 € 117 592 € 1 585 186 € 1 458 960 € 1 029 119 € 912 486 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
524 150 € 477 749 € 225 370 € 218 205 € 212 013 € 217 175 € 271 050 €
13
C.1
Mzdové náklady
367 063€ 358 442€ 161 942€ 157 490€ 152 340€ 160 650€ 200 052€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
127 811€ 112 550€ 57 627€ 54 750€ 53 501€ 51 140€ 65 597€
16
C.4
Sociálne náklady
29 276€ 6 757€ 5 801€ 5 965€ 6 172€ 5 385€ 5 401€
17
D
Dane a poplatky
223€ 267€ 649€ 135€ 182€ 3 713€ 504€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 841 997€ 3 837 531€ 29 310€ 18 989€ 15 920€ 23 172€ 16 570€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1€ 2 970€ 291€ 15 745€ 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
552€ 969€ 292€ 16 257€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 109€ 53€ -900€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
23 283€ 2 297€ 3 656€ 4 062€ 1 378€ 5 625€ 5 952€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
416 043€ 11 627€ 81€ 180 063€ 184 546€ 454 827€ 347 251€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-1 751 550 € -1 471 590 € -132 161 € 1 171 855 € 1 042 568 € 335 292 € 284 796 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
22 130€ 157 697€ 226 886€ 192 618€ 189 470€ 189 472€
39
N
Nákladové úroky
4 345€ 19 158€ 896€ 836€
40
XI.
Kurzové zisky
0€
41
O
Kurzové straty
1€ 20€ 4€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
311 943€ 139 315€ 90 574€ 0€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
288 545€ 415 108€ 14 465€ 9 031€ 7 409€ 6 580€ 6 084€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
41 183 € -434 266 € 282 546 € 308 409 € 185 205 € 181 994 € 182 552 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-1 710 367 € -1 905 856 € 150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
23 717 € 32 410 € 107 368 € 366 892 € 313 256 € 214 856 € 203 308 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
162 156€ 363 992€ 311 069€ 210 304€ 197 138€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
23 717€ 32 410€ -54 788€ 2 900€ 2 187€ 4 552€ 6 170€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-1 710 367 € -1 905 856 € 150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-1 734 084 € -1 938 266 € 43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €