Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SK-NIC, a.s.

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
3 746 359 € 4 233 221 € 4 004 586 € 3 870 572 € 3 721 172 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3 686 359 € 4 136 939 € 4 004 586 € 3 870 572 € 3 721 172 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0 €
07
II.3
Aktivácia
60 000 € 96 282 € 0 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
3 628 767 € 2 648 035 € 2 545 626 € 2 841 453 € 2 808 686 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 759 € 7 635 € 19 475 € 21 095 € 14 747 €
10
B.2
Služby
3 625 008 € 2 640 400 € 2 526 151 € 2 820 358 € 2 793 939 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
117 592 € 1 585 186 € 1 458 960 € 1 029 119 € 912 486 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
225 370 € 218 205 € 212 013 € 217 175 € 271 050 €
13
C.1
Mzdové náklady
161 942 € 157 490 € 152 340 € 160 650 € 200 052 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
57 627 € 54 750 € 53 501 € 51 140 € 65 597 €
16
C.4
Sociálne náklady
5 801 € 5 965 € 6 172 € 5 385 € 5 401 €
17
D
Dane a poplatky
649 € 135 € 182 € 3 713 € 504 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
29 310 € 18 989 € 15 920 € 23 172 € 16 570 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 970 € 291 € 15 745 € 833 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
969 € 292 € 16 257 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
5 109 € 53 € -900 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 656 € 4 062 € 1 378 € 5 625 € 5 952 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
81 € 180 063 € 184 546 € 454 827 € 347 251 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-132 161 € 1 171 855 € 1 042 568 € 335 292 € 284 796 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0 €
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0 €
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0 €
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0 €
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0 €
38
X.
Výnosové úroky
157 697 € 226 886 € 192 618 € 189 470 € 189 472 €
39
N
Nákladové úroky
896 € 836 €
40
XI.
Kurzové zisky
0 €
41
O
Kurzové straty
1 € 20 € 4 € 0 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
139 315 € 90 574 € 0 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 465 € 9 031 € 7 409 € 6 580 € 6 084 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
282 546 € 308 409 € 185 205 € 181 994 € 182 552 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
107 368 € 366 892 € 313 256 € 214 856 € 203 308 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
162 156 € 363 992 € 311 069 € 210 304 € 197 138 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-54 788 € 2 900 € 2 187 € 4 552 € 6 170 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
150 385 € 1 480 264 € 1 227 773 € 517 286 € 467 348 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
43 017 € 1 113 372 € 914 517 € 302 430 € 264 040 €