Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 415 884 € 2 058 081 € 1 840 970 € 1 933 322 € 1 815 092 € 2 036 678 € 1 957 079 € 2 040 570 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 529 € 20 306 € 32 085 € 27 257 € 11 411 € 13 363 € 21 431 € 11 055 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 529 € 20 306 € 32 085 € 27 257 € 11 411 € 13 363 € 21 431 € 11 055 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 529€ 20 306€ 32 085€ 27 257€ 11 411€ 13 363€ 21 431€ 11 055€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 392 579 € 1 953 630 € 1 738 211 € 1 859 132 € 1 748 752 € 1 977 356 € 1 902 235 € 2 005 757 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 078 307 € 756 564 € 741 766 € 647 447 € 679 350 € 594 214 € 584 976 € 596 112 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
1 078 307€ 756 564€ 741 766€ 647 447€ 679 350€ 594 214€ 584 976€ 596 112€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 312 039 € 1 136 185 € 891 065 € 1 069 951 € 837 903 € 913 740 € 1 082 628 € 1 019 107 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 311 751 € 1 136 134 € 890 198 € 1 064 649 € 835 917 € 898 418 € 1 054 186 € 977 774 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 311 751€ 1 136 134€ 890 198€ 1 064 649€ 835 917€ 898 418€ 1 054 186€ 977 774€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
288€ 51€ 867€ 5 302€ 1 986€ 15 322€ 28 442€ 41 333€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 233 € 60 881 € 105 380 € 141 734 € 231 499 € 469 402 € 234 631 € 390 538 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 233€ 3 574€ 3 791€ 4 513€ 3 187€ 3 326€ 2 487€ 2 880€
073
B.V.2.
Účty v bankách
57 307€ 101 589€ 137 221€ 228 312€ 466 076€ 232 144€ 387 658€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 776 € 84 145 € 70 674 € 46 933 € 54 929 € 45 959 € 33 413 € 23 758 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 764€ 3 778€ 2 784€ 2 968€ 3 193€ 3 191€ 2 533€ 3 271€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 012€ 80 367€ 67 890€ 43 965€ 51 736€ 42 768€ 30 880€ 20 487€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 415 884 € 2 058 081 € 1 840 970 € 1 933 322 € 1 815 092 € 2 036 678 € 1 957 079 € 2 040 570 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 474 832 € 1 126 798 € 1 088 600 € 1 067 776 € 1 061 482 € 1 213 558 € 1 259 593 € 1 252 228 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
082
A.I.1
Základné imanie
19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
28 813 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 814 € 28 813 € 28 813 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
28 813€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 814€ 28 813€ 28 813€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 078 068 € 839 870 € 805 607 € 805 607 € 864 829 € 960 864 € 1 003 499 € 982 288 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 078 068€ 839 870€ 805 607€ 805 607€ 864 829€ 960 864€ 1 003 499€ 982 288€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
348 035 € 238 198 € 234 263 € 213 439 € 147 923 € 203 964 € 207 365 € 221 211 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
905 993 € 904 314 € 726 504 € 837 877 € 734 383 € 806 081 € 677 355 € 764 377 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 109 € 5 425 € 5 655 € 5 148 € 4 593 € 4 096 € 4 362 € 4 470 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 109€ 5 425€ 5 655€ 5 148€ 4 593€ 4 096€ 3 657€ 3 451€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
705€ 1 019€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
858 277 € 880 145 € 701 338 € 811 774 € 707 775 € 782 447 € 650 724 € 736 808 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
652 341 € 627 100 € 514 038 € 686 633 € 648 756 € 667 347 € 544 307 € 602 404 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
652 341€ 627 100€ 514 038€ 686 633€ 648 756€ 667 347€ 544 307€ 602 404€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
100 296€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
100 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
27 739€ 13 669€ 12 774€ 11 944€ 11 358€ 10 429€ 9 761€ 9 352€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
17 231€ 12 119€ 8 950€ 8 265€ 7 633€ 6 846€ 6 307€ 6 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
160 966€ 126 385€ 65 264€ 102 754€ 40 028€ 97 795€ 90 349€ 118 849€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
872€ 16€ 2 178€ 30€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
24 037 € 18 744 € 19 511 € 20 955 € 22 015 € 19 538 € 22 269 € 23 099 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
24 037€ 19 511€ 20 955€ 22 015€ 19 538€ 22 269€ 23 099€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
18 744€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
18 570€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
35 059 € 26 969 € 25 866 € 27 669 € 19 227 € 17 039 € 20 131 € 23 965 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
35 059€ 26 969€ 25 866€ 27 669€ 19 227€ 17 039€ 20 131€ 23 965€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé