Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
56 780 787 € 55 144 012 € 49 875 638 € 37 677 033 € 35 619 268 € 28 753 147 € 19 187 186 € 13 179 748 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
8 054 424 € 12 147 097 € 12 190 387 € 11 337 033 € 14 798 778 € 13 833 336 € 8 123 859 € 6 436 884 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 170 438 € 6 908 416 € 6 411 501 € 4 082 832 € 5 294 731 € 1 993 782 € 1 120 038 € 3 012 012 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
27 889€ 49 698€ 76 158€ 106 075€ 52 478€ 20 482€ 29 278€ 6 715€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
2 869 403€ 6 473 218€ 6 335 343€ 2 926 745€ 2 298 927€ 1 937 176€ 1 090 760€ 2 997 402€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
273 146€ 385 500€ 1 050 012€ 2 943 326€ 36 124€ 7 895€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 883 986 € 5 238 681 € 5 778 886 € 7 254 201 € 9 504 047 € 11 839 554 € 7 003 821 € 3 424 872 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
12 392€ 23 780€ 42 202€ 62 403€ 82 671€ 116 002€ 140 602€ 153 942€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 871 594€ 5 027 734€ 5 608 615€ 7 087 616€ 9 342 482€ 11 614 821€ 6 756 222€ 3 144 985€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
187 167€ 128 069€ 104 182€ 78 894€ 108 731€ 106 997€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
125 945€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
48 501 321 € 42 621 453 € 37 554 915 € 26 258 563 € 18 128 136 € 14 808 501 € 10 935 978 € 6 268 713 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 493 792 € 839 731 € 1 177 887 € 888 546 € 604 612 € 952 374 € 1 272 680 € 2 241 734 €
035
B.I.1
Materiál
2 475 872€ 839 731€ 1 177 887€ 888 546€ 604 612€ 948 117€ 649 510€ 2 223 986€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 748€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
17 920€ 4 257€ 623 170€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 036 780 € 1 020 286 € 1 196 166 € 1 047 051 € 1 069 543 € 743 487 € 619 458 € 696 974 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 036 780€ 1 020 286€ 1 196 166€ 1 047 051€ 1 069 543€ 743 487€ 619 458€ 696 974€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
5 255 280 € 8 639 719 € 9 242 227 € 4 806 419 € 4 493 250 € 8 409 147 € 7 095 001 € 2 730 372 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 874 015 € 8 573 735 € 9 210 589 € 4 009 535 € 4 363 939 € 8 071 962 € 6 680 018 € 2 727 997 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 078 692€ 4 650 587€ 5 161 966€ 13 089€ 172 126€ 2 718 517€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 795 323€ 3 923 148€ 4 048 623€ 3 996 446€ 4 191 813€ 5 353 445€ 6 680 018€ 2 727 997€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
368 995€ 53 671€ 18 934€ 783 214€ 126 643€ 334 643€ 408 563€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 270€ 12 313€ 12 704€ 13 670€ 2 668€ 2 542€ 6 420€ 2 375€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
39 715 469 € 32 121 717 € 25 938 635 € 19 516 547 € 11 960 731 € 4 703 493 € 1 948 839 € 599 633 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 280€ 2 995€ 4 650€ 3 459€ 2 850€ 5 737€ 2 852€ 4 469€
073
B.V.2.
Účty v bankách
39 711 189€ 32 118 722€ 25 933 985€ 19 513 088€ 11 957 881€ 4 697 756€ 1 945 987€ 595 164€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
225 042 € 375 462 € 130 336 € 81 437 € 2 692 354 € 111 310 € 127 349 € 474 151 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
165 889€ 51 429€ 130 336€ 81 437€ 38 698€ 111 310€ 124 830€ 105 361€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
59 153€ 324 033€ 2 653 656€ 2 519€ 368 790€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
56 780 787 € 55 144 012 € 49 875 638 € 37 677 033 € 35 619 268 € 28 753 147 € 19 187 186 € 13 179 748 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
37 878 479 € 31 502 470 € 26 016 310 € 20 569 359 € 15 545 657 € 9 721 308 € 5 027 512 € 917 244 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 € 5 152 230 €
082
A.I.1
Základné imanie
5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€ 5 152 230€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
515 223 € 515 223 € 515 223 € 515 223 € 515 223 € 415 223 € 415 223 € 415 223 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
515 223€ 515 223€ 515 223€ 515 223€ 515 223€ 415 223€ 415 223€ 415 223€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
25 835 017 € 20 348 857 € 14 901 906 € 9 878 204 € 4 053 855 € -539 941 € -4 650 208 € -1 402 949 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
25 835 017€ 20 348 857€ 14 901 906€ 9 878 204€ 4 223 254€ 169 399€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-169 399€ -709 340€ -4 650 208€ -1 402 949€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 376 009 € 5 486 160 € 5 446 951 € 5 023 702 € 5 824 349 € 4 693 796 € 4 110 267 € -3 247 260 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 869 447 € 20 951 925 € 21 196 797 € 14 564 764 € 17 605 177 € 16 716 785 € 12 086 562 € 10 257 576 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
49 923 € 954 125 € 73 € 501 504 € 952 776 € 26 698 € 29 001 € 23 394 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
43 448 € 951 589 € 495 289 € 933 082 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
43 448€ 951 589€ 495 289€ 933 082€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 475€ 2 536€ 73€ 6 215€ 19 694€ 26 698€ 29 001€ 23 394€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
11 739 852 € 15 818 798 € 17 333 513 € 9 357 636 € 11 700 971 € 13 751 979 € 9 577 070 € 7 877 122 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
11 219 767 € 15 446 572 € 16 517 215 € 9 086 365 € 10 602 787 € 13 067 262 € 8 979 340 € 7 195 862 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 686 360€ 8 276 574€ 9 331 226€ 3 379 071€ 4 855 321€ 7 320 849€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 533 407€ 7 169 998€ 7 185 989€ 5 707 294€ 5 747 466€ 5 746 413€ 8 979 340€ 7 195 862€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
181 148€ 137 411€ 129 588€ 118 052€ 122 392€ 122 574€ 208 289€ 217 748€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
124 392€ 93 001€ 80 910€ 79 767€ 79 685€ 78 503€ 128 706€ 138 436€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
212 943€ 141 704€ 605 144€ 71 024€ 894 386€ 481 998€ 255 359€ 324 080€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 602€ 110€ 656€ 2 428€ 1 721€ 1 642€ 5 376€ 996€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 079 672 € 4 179 002 € 3 863 211 € 4 705 624 € 4 951 430 € 2 938 108 € 2 480 491 € 2 357 060 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
149 463€ 76 036€ 471 502€ 107 011€ 92 734€ 97 137€ 410 446€ 122 492€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 930 209€ 4 102 966€ 3 391 709€ 4 598 613€ 4 858 696€ 2 840 971€ 2 070 045€ 2 234 568€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
3 032 861 € 2 689 617 € 2 662 531 € 2 542 910 € 2 468 434 € 2 315 054 € 2 073 112 € 2 004 928 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
3 032 861€ 2 689 617€ 2 662 531€ 2 542 910€ 2 468 434€ 2 315 054€ 2 073 112€ 2 004 928€