Momentálne prebieha aktualizácia portfólia Vašich monitorovaných firiem.
Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
442 656€ 33 609€ 111 200€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
355 448€ 23 839€ 152 784€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
87 208 € 9 770 € -41 584 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
37 907 417 € 38 483 201 € 38 109 194 € 36 024 779 € 35 283 206 € 33 731 090 € 29 830 156 € 28 699 337 € 30 470 718 € 32 660 529 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
37 907 417€ 38 483 201€ 38 109 194€ 36 024 779€ 35 283 206€ 33 437 122€ 29 553 493€ 28 043 648€ 29 753 956€ 31 105 443€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
293 968€ 276 663€ 655 689€ 716 762€ 1 555 086€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
19 437 152 € 21 055 344 € 21 151 805 € 19 843 759 € 17 492 817 € 18 740 744 € 16 009 350 € 14 545 505 € 15 117 509 € 17 048 729 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
553 852€ 615 753€ 530 765€ 592 189€ 674 282€ 883 387€ 775 825€ 867 524€ 697 477€ 1 176 411€
10
B.2
Služby
18 908 370€ 20 439 591€ 20 512 526€ 19 251 570€ 16 818 535€ 17 857 357€ 15 233 525€ 13 677 981€ 14 420 032€ 15 872 318€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
18 470 265 € 17 427 857 € 16 957 389 € 16 181 020 € 17 790 389 € 15 077 554 € 13 830 576 € 14 112 248 € 15 353 209 € 15 611 800 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 506 223 € 3 129 381 € 3 023 322 € 2 933 055 € 2 857 638 € 3 434 747 € 4 880 058 € 4 705 417 € 4 610 416 € 4 862 206 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 511 258€ 2 236 801€ 2 183 876€ 2 119 833€ 2 090 753€ 2 374 526€ 3 414 811€ 3 262 904€ 3 335 362€ 3 557 950€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
877 347€ 780 906€ 756 107€ 735 133€ 697 601€ 852 637€ 1 212 193€ 1 160 783€ 1 110 358€ 1 126 073€
16
C.4
Sociálne náklady
117 618€ 111 674€ 83 339€ 78 089€ 69 284€ 207 584€ 253 054€ 281 730€ 164 696€ 178 183€
17
D
Dane a poplatky
489 784€ 411 512€ 469 942€ 422 429€ 197 178€ 446 246€ -74 197€ 298 491€ 377 754€ 115 152€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 886 922€ 6 272 824€ 5 980 505€ 6 783 491€ 6 080 937€ 4 994 084€ 3 888 884€ 2 775 996€ 2 908 753€ 3 204 275€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
-19 608€ 146 787€ 27 924€ 999 339€ 46 965€ 604 425€ 278 594€ 21 214€ 118€ 5 214€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
-23 623€ 132 531€ 11 333€ 807 833€ 15 613€ 331 841€ 249 233€ 6 952€ 27 326€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
908 334€ 856 056€ 1 965 226€ 408 175€ 1 312 247€ 307 891€ -508 268€ -160 500€ -126 199€ -456 657€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
864 554€ 958 264€ 1 799 793€ 691 728€ 641 037€ 452 814€ 565 841€ 52 483€ 23 459€ 14 874€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
186 410€ 220 626€ 112 295€ 173 175€ 216 524€ 336 993€ 744 926€ 8 686 219€ 1 339 188€ 1 779 616€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
8 361 161 € 7 509 978 € 7 222 483 € 6 343 929 € 7 798 254 € 6 282 991 € 5 494 375 € -2 126 630 € 6 266 874 € 6 099 970 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
11 950€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
11 950€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
124€ 125€ 120€ 422 754€ 445 562€ 234 211€
39
N
Nákladové úroky
61 863€ 1€ 343€ 56 652€ 10 760€
40
XI.
Kurzové zisky
113 410€ 36 017€ 18 461€ 243 028€ 48 985€ 34 319€ 44 315€ 32 563€ 46 542€ 52 822€
41
O
Kurzové straty
91 126€ 44 996€ 46 510€ 153 072€ 114 123€ 180 008€ 206 628€ 32 604€ 70 842€ 242 400€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 178€ 11 365€ 15 336€ 20 752€ 39 074€ 36 919€ 18 582€ 14 747€ 19 963€ 55 492€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-48 757 € -20 344 € -43 385 € 69 204 € -104 088 € -182 483 € -180 776 € 407 623 € 344 647 € -21 619 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 312 404 € 7 489 634 € 7 179 098 € 6 413 133 € 7 694 166 € 6 100 508 € 5 313 599 € -1 719 007 € 6 611 521 € 6 078 351 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 936 395 € 2 003 474 € 1 732 147 € 1 389 431 € 1 869 817 € 1 406 712 € 1 203 332 € 1 516 682 € 1 260 647 € 707 435 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 952 889€ 1 827 594€ 1 881 262€ 1 366 940€ 2 195 873€ 1 530 741€ 1 125 816€ 1 646 442€ 1 317 168€ 561 455€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-16 494€ 175 880€ -149 115€ 22 491€ -326 056€ -124 029€ 77 516€ -129 760€ -56 521€ 145 980€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 376 009 € 5 486 160 € 5 446 951 € 5 023 702 € 5 824 349 € 4 693 796 € 4 110 267 € -3 235 689 € 5 350 874 € 5 370 916 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
11 571€ 1 069€ 2 415€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-11 571 € -1 069 € -2 415 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-11 571 € -1 069 € -2 415 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 312 404 € 7 489 634 € 7 179 098 € 6 413 133 € 7 694 166 € 6 100 508 € 5 313 599 € -1 730 578 € 6 610 452 € 6 075 936 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 376 009 € 5 486 160 € 5 446 951 € 5 023 702 € 5 824 349 € 4 693 796 € 4 110 267 € -3 247 260 € 5 349 805 € 5 368 501 €