Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ALEF Distribution SK, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
110 511 862€ 147 087 259€ 110 321 553€ 71 375 302€ 59 408 005€ 63 639 223€ 41 432 741€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
112 185 236 € 147 086 931 € 110 832 654 € 71 652 316 € 59 407 880 € 63 650 282 € 41 437 762 € 34 146 620 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
88 483 358€ 127 879 477€ 92 004 898€ 59 500 459€ 48 433 470€ 53 863 072€ 35 089 458€ 29 986 709€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
21 959 218€ 19 156 227€ 18 271 913€ 11 787 395€ 10 965 515€ 9 776 151€ 6 343 283€ 4 154 211€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
V.
Aktivácia
0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
630€ 3 521€ 37 325€ 552€ 1 111€ 4 728€ 2 623€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 742 660€ 50 597€ 552 322€ 327 137€ 8 343€ 9 948€ 293€ 3 077€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
111 590 583 € 145 102 322 € 108 452 466 € 70 583 623 € 57 455 265 € 62 295 192 € 40 192 987 € 33 002 270 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
85 321 706€ 122 072 961€ 85 659 901€ 54 409 737€ 43 458 805€ 45 825 527€ 30 722 058€ 25 887 240€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
49 039€ 96 861€ 129 547€ 117 915€ 110 476€ 112 197€ 97 439€ 98 178€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-15 740€ -32 181€ 22 353€ 45 754€ -312 953€ 334 125€ 2 478€ 14 272€
14
D.
Služby
20 670 595€ 18 904 388€ 17 279 127€ 12 353 212€ 11 497 391€ 12 724 108€ 7 002 380€ 4 818 277€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 950 167 € 4 342 096 € 3 906 400 € 2 957 935 € 2 890 498 € 2 966 412 € 2 280 978 € 2 033 557 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 121 546€ 3 255 803€ 2 960 383€ 2 254 730€ 2 305 715€ 2 360 538€ 1 811 504€ 1 574 265€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
765 920€ 1 019 391€ 897 325€ 665 583€ 542 733€ 567 993€ 437 381€ 431 562€
19
E.4.
Sociálne náklady
62 701€ 66 902€ 48 692€ 37 622€ 42 050€ 37 881€ 32 093€ 27 730€
20
F.
Dane a poplatky
2 099€ 2 552€ 2 129€ 1 990€ 1 517€ 924€ 406€ 331€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
140 938€ 147 553€ 131 469€ 92 585€ 77 579€ 60 001€ 53 945€ 65 095€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
140 938€ 147 553€ 131 469€ 92 585€ 77 579€ 60 001€ 53 945€ 65 095€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 833€ 544€ 3 102€ 216 578€ 143€ 1 021€ 4 575€ 2 512€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-283 966€ -448 393€ 712 883€ 44 114€ -297 593€ 235 964€ 9 881€ 64 394€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 753 912€ 15 941€ 605 555€ 343 803€ 29 402€ 34 913€ 18 847€ 18 414€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
594 653 € 1 984 609 € 2 380 188 € 1 068 693 € 1 952 615 € 1 355 090 € 1 244 775 € 1 144 350 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 416 976 € 5 993 675 € 7 185 883 € 4 361 236 € 4 645 266 € 4 643 266 € 3 608 386 € 3 322 953 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 417 952 € 2 752 584 € 2 614 878 € 3 091 505 € 1 411 782 € 2 261 107 € 2 592 422 € 624 743 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 370€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
130 € 328 € 49 € 10 208 € 115 € 287 € 205 € 269 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
130€ 328€ 49€ 10 208€ 115€ 287€ 205€ 269€
42
XII.
Kurzové zisky
4 213 757€ 2 594 407€ 2 317 391€ 2 929 735€ 1 019 717€ 1 512 167€ 1 861 163€ 509 834€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
175 843€ 157 849€ 297 309€ 151 562€ 391 940€ 748 653€ 730 684€ 114 039€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
28 222€ 129€ 10€ 0€ 601€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 917 062 € 2 849 209 € 2 767 086 € 3 042 264 € 1 536 738 € 1 946 947 € 2 629 078 € 568 763 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 13 783€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
852 € 2 974 € 11 084 € 22 520 € 37 295 € 144 005 € 36 403 € 37 002 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
9 962€ 22 486€ 37 055€ 142 556€ 36 403€ 37 002€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
852€ 2 974€ 1 122€ 34€ 240€ 1 449€
52
O.
Kurzové straty
3 717 756€ 2 518 782€ 2 705 965€ 2 862 103€ 1 475 088€ 1 525 688€ 2 557 078€ 514 259€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
162 975€ 316 465€ 34 981€ 149 619€ 15 224€ 269 519€ 15 968€ 9 019€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
35 479€ 10 988€ 15 056€ 8 022€ 9 131€ 7 735€ 5 846€ 8 483€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
500 890 € -96 625 € -152 208 € 49 241 € -124 956 € 314 160 € -36 656 € 55 980 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 095 543 € 1 887 984 € 2 227 980 € 1 117 934 € 1 827 659 € 1 669 250 € 1 208 119 € 1 200 330 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
278 537 € 455 949 € 525 321 € 134 966 € 499 514 € 425 547 € 289 395 € 329 782 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
188 108€ 604 365€ 848 555€ 301 160€ 204 976€ 691 152€ 322 456€ 413 198€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
90 429€ -148 416€ -323 234€ -166 194€ 294 538€ -265 605€ -33 061€ -83 416€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
817 006 € 1 432 035 € 1 702 659 € 982 968 € 1 328 145 € 1 243 703 € 918 724 € 870 548 €