Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BISTRO Nejedlého, s.r.o. [zrušená]

2016 2015 2014 2013
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
157 195 € 150 536 € 93 990 € 124 067 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
63 271 € 66 144 € 70 420 € 102 444 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
63 271 € 66 144 € 70 420 € 102 444 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
63 271€ 66 144€ 69 017€ 84 662€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 403€ 17 782€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
93 924 € 84 392 € 23 570 € 21 623 €
015
B.I.
Zásoby
18 385€ 18 335€ 7 082€ 4 661€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
35 184 € 34 800 € 16 566 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
2 000€ 12 000€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
984€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
32 200€ 34 800€ 4 566€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
40 355 € 31 257 € 16 488 € 396 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
40 355€ 31 257€ 16 488€ 396€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
157 195 € 150 536 € 93 990 € 124 067 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-30 161 € -57 191 € -99 019 € -57 178 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
332€ 332€ 332€ 332€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-64 162€ -105 990€ -87 520€ -36 658€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
27 030 € 41 828 € -18 470 € -27 491 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
187 356 € 207 727 € 193 009 € 181 245 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
1 182€ 1 135€ 1 055€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
179 856 € 198 322 € 191 624 € 180 190 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
17 354€ 27 407€ 20 125€ 19 742€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 189€ 5 655€ 4 371€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 547€ 4 219€ 4 450€ 1 540€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
160 955€ 161 507€ 161 394€ 154 537€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
723€ 250€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 500€ 7 500€