Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TELEKOM SERVIS, s.r.o. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.08.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 323€ 168 030€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 840 € 168 189 € 315 096 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
4 323€ 168 030€ 311 203€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 502€ 159€ 3 539€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15€ 354€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
32 399 € 162 630 € 277 069 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
765€ 21 010€ 86 120€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
3 161€ 69 919€ 102 127€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 429 € 64 188 € 81 118 €
16
E.1.
Mzdové náklady
12 086€ 47 057€ 59 181€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
5 787€ 15 386€ 19 664€
19
E.4.
Sociálne náklady
5 556€ 1 745€ 2 273€
20
F.
Dane a poplatky
151€ 397€ 381€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 829€ 6 245€ 5 583€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 829€ 6 245€ 5 583€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
795€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 064€ 871€ 945€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-25 559 € 5 559 € 38 027 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
397 € 77 101 € 122 956 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30 € 1 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
2 € 1 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 1€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
28€ 1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
123 € 498 € 711 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
12€ 225€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
123€ 486€ 486€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-93 € -497 € -709 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-25 652 € 5 062 € 37 318 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
160 € 1 189 € 8 727 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
160€ 1 189€ 8 727€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-25 812 € 3 873 € 28 591 €