Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMIS s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 363 821 € 5 164 143 € 4 130 731 € 4 268 479 € 4 737 673 € 4 562 068 € 3 955 973 € 3 579 820 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
656 991 € 587 599 € 542 000 € 598 494 € 510 838 € 87 844 € 134 142 € 58 917 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
2 521 € 5 913 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 521€ 5 913€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
656 991 € 587 599 € 539 479 € 598 494 € 510 838 € 87 844 € 128 229 € 58 917 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
228 313€ 234 821€ 241 329€ 247 837€ 254 345€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
286 787€ 212 313€ 159 233€ 222 657€ 133 993€ 87 844€ 128 229€ 58 917€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
141 891€ 140 465€ 138 917€ 128 000€ 122 500€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 674 103 € 4 484 864 € 3 570 167 € 3 642 120 € 4 211 150 € 4 471 297 € 3 816 914 € 3 507 202 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
408 € 322 € 284 € 267 € 5 963 € 6 057 € 1 878 € 1 444 €
032
B.I.1
Materiál
408€ 322€ 284€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
267€ 5 963€ 6 057€ 1 878€ 1 444€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 097 104 € 2 170 859 € 1 893 388 € 2 320 848 € 1 628 609 € 2 280 754 € 1 954 979 € 3 109 223 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 683 222€ 1 876 047€ 1 657 170€ 2 216 423€ 1 519 377€ 2 268 316€ 1 721 796€ 2 993 098€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
239 322€ 1 000€ 1 220€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
598€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
211 698€ 5 093€ 129 976€ 2 000€ 109 151€ 11 716€ 107 553€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
202 184€ 50 397€ 105 242€ 101 205€ 81€ 124€ 125 630€ 116 125€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 576 591 € 2 313 683 € 1 676 495 € 1 321 005 € 2 576 578 € 2 184 486 € 1 860 057 € 396 535 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 303€ 3 427€ 1 971€ 2 372€ 4 038€ 2 783€ 1 886€ 11 093€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 574 288€ 2 310 256€ 1 674 524€ 1 318 633€ 2 572 540€ 2 181 703€ 1 858 171€ 385 442€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
32 727 € 91 680 € 18 564 € 27 865 € 15 685 € 2 927 € 4 917 € 13 701 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
32 433€ 91 680€ 18 564€ 27 865€ 15 685€ 2 927€ 4 917€ 13 701€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
294€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 363 821 € 5 164 143 € 4 130 731 € 4 268 479 € 4 737 673 € 4 562 068 € 3 955 973 € 3 579 820 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 844 885 € 4 720 608 € 3 899 212 € 3 703 921 € 4 555 428 € 4 262 487 € 3 594 783 € 3 028 370 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 € 53 112 €
069
A.I.1
Základné imanie
53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€ 53 112€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 € 5 311 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€ 5 311€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
4 662 185 € 3 840 789 € 3 643 076 € 2 994 359 € 4 204 065 € 3 536 360 € 2 819 946 € 1 881 042 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 662 185€ 3 840 789€ 3 643 076€ 2 994 359€ 4 204 065€ 3 536 360€ 2 819 946€ 1 881 042€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
124 277 € 821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
186 481 € 442 535 € 229 519 € 327 111 € 47 626 € 164 962 € 226 571 € 290 221 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
35 295 € 16 386 € 11 991 € 19 659 € 7 008 € 10 673 € 5 958 € 7 220 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
35 295€ 16 386€ 11 991€ 19 659€ 7 008€ 10 673€ 5 958€ 7 220€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 981 € 3 239 € 3 541 € 4 004 € 3 505 € 3 137 € 2 524 € 2 083 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 981€ 3 239€ 3 541€ 4 004€ 3 505€ 3 137€ 2 524€ 2 083€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
148 205 € 422 910 € 213 987 € 303 448 € 37 113 € 151 152 € 218 089 € 280 918 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
52 676€ 176 659€ 79 247€ 19 357€ 17 614€ 19 959€ 77 654€ 58 170€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
7 472€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
73 700€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
22 344€ 24 696€ 21 436€ 19 287€ 9 174€ 9 833€ 8 112€ 6 910€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
14 827€ 31 078€ 14 133€ 12 627€ 6 118€ 6 463€ 5 449€ 4 637€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
50 388€ 190 416€ 98 342€ 251 409€ 4 204€ 115 076€ 53 174€ 203 710€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
7 970€ 61€ 829€ 768€ 3€ -179€ 19€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
332 455 € 1 000 € 2 000 € 237 447 € 134 619 € 134 619 € 134 619 € 261 229 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
332 455€ 1 000€ 2 000€ 237 447€ 134 619€ 134 619€ 134 619€ 261 229€