Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EMIS s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
49 584€ 92 059€ 34 199€ 45 243€ 82 872€ 39 551€ 40 446€ 37 693€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
58 532€ 63 585€ 31 585€ 40 450€ 69 244€ 32 980€ 29 455€ 68 136€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-8 948 € 28 474 € 2 614 € 4 793 € 13 628 € 6 571 € 10 991 € -30 443 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 040 834 € 2 533 967 € 1 595 871 € 1 532 100 € 751 325 € 1 238 019 € 1 233 227 € 1 878 076 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 040 834€ 2 533 967€ 1 595 871€ 1 532 100€ 751 325€ 1 238 019€ 1 233 227€ 1 878 076€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
324 787 € 818 873 € 713 778 € 215 282 € 119 479 € 102 524 € 119 123 € 272 420 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
59 483€ 72 222€ 57 667€ 42 482€ 40 799€ 27 627€ 30 911€ 25 043€
10
B.2
Služby
265 304€ 746 651€ 656 111€ 172 800€ 78 680€ 74 897€ 88 212€ 247 377€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
707 099 € 1 743 568 € 884 707 € 1 321 611 € 645 474 € 1 142 066 € 1 125 095 € 1 575 213 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
524 371 € 551 386 € 487 496 € 383 784 € 205 995 € 246 178 € 174 632 € 164 805 €
13
C.1
Mzdové náklady
375 907€ 397 845€ 350 045€ 276 763€ 145 179€ 168 480€ 125 879€ 118 931€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
131 533€ 138 627€ 125 351€ 95 849€ 55 794€ 72 174€ 44 307€ 41 860€
16
C.4
Sociálne náklady
16 931€ 14 914€ 12 100€ 11 172€ 5 022€ 5 524€ 4 446€ 4 014€
17
D
Dane a poplatky
60 023€ 1 644€ 1 354€ 1 255€ 755€ 689€ 675€ 993€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
97 979€ 91 055€ 92 530€ 70 857€ 58 411€ 38 020€ 26 778€ 23 262€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 500€ 76 667€ 3 000€ 2 000€ 28 500€ 555€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
52 800€ 1 384€ 22 935€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-5 212€ 211€ 6 402€ 33 372€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
222 051€ 8 736€ 8 693€ 1 033€ 2 848€ 3 409€ 956€ 525 973€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
93 650€ 71 815€ 44 732€ 9 622€ 5 566€ 7 960€ 12 280€ 528 425€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
160 839 € 1 060 060 € 263 886 € 823 754 € 378 211 € 858 193 € 912 241 € 1 383 701 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 505€ 216€ 3 500€ 1 362€ 123€ 3 299€ 9 635€ 32 248€
39
N
Nákladové úroky
40
XI.
Kurzové zisky
182€ 257€ 71€ 3 561€ 3€ 5€
41
O
Kurzové straty
610€ 1 097€ 5 934€ 595€ 551€ 1€ 2€ 1€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
475€ 567€ 644€ 505€ 400€ 181€ 145€ 207€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
602 € -1 191 € -3 007 € 3 823 € -825 € 3 122 € 9 488 € 32 040 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
161 441 € 1 058 869 € 260 879 € 827 577 € 377 386 € 861 315 € 921 729 € 1 415 741 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
37 164 € 237 473 € 63 166 € 176 438 € 84 446 € 193 611 € 205 315 € 326 836 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
37 164€ 237 473€ 63 166€ 176 438€ 84 446€ 193 611€ 205 315€ 326 836€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
124 277 € 821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
161 441 € 1 058 869 € 260 879 € 827 577 € 377 386 € 861 315 € 921 729 € 1 415 741 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
124 277 € 821 396 € 197 713 € 651 139 € 292 940 € 667 704 € 716 414 € 1 088 905 €