Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

C Automobil Import s. r. o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
18 950 854 € 16 387 812 € 13 766 648 € 12 164 006 € 12 969 341 € 10 560 272 € 10 242 379 € 12 962 168 € 11 741 719 € 14 969 713 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 790 284 € 913 181 € 1 164 277 € 1 534 863 € 1 201 016 € 1 090 454 € 866 557 € 498 393 € 550 788 € 1 206 573 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
174 139 € 92 292 € 66 159 € 1 550 € 4 852 € 8 242 € 11 633 € 14 221 € 23 866 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 1 550€ 4 852€ 8 242€ 11 633€ 13 226€ 22 226€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
995€ 1 640€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
174 139€ 92 292€ 66 159€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 616 145 € 820 889 € 1 098 118 € 1 534 863 € 1 199 466 € 1 085 602 € 858 315 € 485 764 € 535 571 € 1 181 711 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
6 217€ 9 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 607 058€ 820 889€ 1 098 118€ 1 534 863€ 1 199 466€ 1 085 602€ 858 315€ 485 764€ 529 354€ 1 172 479€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
9 087€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
996 € 996 € 996 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
996€ 996€ 996€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 073 079 € 15 351 411 € 12 513 658 € 10 552 214 € 11 623 081 € 9 122 978 € 9 118 978 € 12 329 458 € 11 065 951 € 13 746 357 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
12 230 654 € 3 155 464 € 5 296 928 € 6 602 391 € 9 382 986 € 6 803 347 € 5 380 303 € 1 083 212 € 1 999 156 € 2 704 305 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
12 230 654€ 3 155 464€ 5 296 928€ 6 602 391€ 9 382 986€ 6 803 347€ 5 380 303€ 1 083 212€ 1 999 156€ 2 704 305€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 121 775 € 1 740 046 € 1 443 191 € 1 124 026 € 1 251 340 € 1 152 404 € 1 174 422 € 1 402 268 € 1 228 562 € 1 194 474 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 121 775€ 1 740 046€ 1 443 191€ 1 124 026€ 1 251 340€ 1 152 404€ 1 174 422€ 1 402 268€ 1 228 562€ 1 194 474€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 372 960 € 6 772 112 € 1 467 740 € 1 738 575 € 988 755 € 758 914 € 981 106 € 9 816 462 € 6 473 924 € 9 151 512 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 337 493 € 769 700 € 1 467 618 € 1 476 516 € 987 303 € 749 727 € 416 462 € 1 931 744 € 5 344 669 € 9 093 615 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
995 492€ 65 941€ 177 397€ 193 234€ 17 402€ 9 954€ 5 010€ 1 355 711€ 4 928 999€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
342 001€ 703 759€ 1 290 221€ 1 283 282€ 969 901€ 739 773€ 411 452€ 576 033€ 415 670€ 9 093 615€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
6 000 000€ 7 878 909€ 1 123 717€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 178€ 259 898€ 5 205€ 561 795€ 884€ 42 882€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 289€ 2 412€ 122€ 2 161€ 1 452€ 3 982€ 2 849€ 5 809€ 4 654€ 15 015€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 347 690 € 3 683 789 € 4 305 799 € 1 087 222 € 408 313 € 1 583 147 € 27 516 € 1 364 309 € 696 066 €
072
B.V.1.
Peniaze
705€ 17€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 347 690€ 3 683 084€ 4 305 799€ 1 087 222€ 408 313€ 1 583 147€ 27 499€ 1 364 309€ 696 066€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 491 € 123 220 € 88 713 € 76 929 € 145 244 € 346 840 € 256 844 € 134 317 € 124 980 € 16 783 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
7 985€ 56 969€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
607€ 821€ 3 496€ 1 876€ 100 244€ 2 246€ 16 783€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
86 884€ 122 399€ 85 217€ 75 053€ 45 000€ 338 855€ 199 875€ 134 317€ 122 734€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
18 950 854 € 16 387 812 € 13 766 648 € 12 164 006 € 12 969 341 € 10 560 272 € 10 242 379 € 12 962 168 € 11 741 719 € 14 969 713 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 825 662 € 4 892 914 € 4 650 399 € 5 371 256 € 4 216 223 € 1 914 464 € 993 683 € 1 706 781 € 1 526 859 € 1 433 219 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 € 431 521 €
082
A.I.1
Základné imanie
431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€ 431 521€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 € 43 152 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€ 43 152€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 818 241 € 2 275 726 € 1 896 583 € 2 141 550 € 939 791 € 519 010 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 818 241€ 2 275 726€ 1 896 583€ 2 141 550€ 939 791€ 519 010€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 532 748 € 2 142 515 € 2 279 143 € 2 755 033 € 2 801 759 € 920 781 € 519 010 € 1 232 108 € 1 052 186 € 958 546 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
13 125 192 € 11 494 898 € 9 116 249 € 6 792 750 € 8 753 118 € 8 645 808 € 9 242 614 € 10 364 692 € 9 207 946 € 12 637 484 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 587 € 1 413 € 1 803 € 1 443 € 1 178 € 1 561 € 1 241 € 2 505 € 5 375 € 4 611 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 587€ 1 413€ 1 803€ 1 443€ 1 178€ 1 561€ 1 241€ 2 505€ 5 375€ 4 611€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
359 952 € 328 844 € 341 620 € 404 831 € 436 206 € 224 886 € 131 000 € 1 980 510 € 1 832 850 € 1 867 018 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
359 952€ 328 844€ 341 620€ 404 831€ 436 206€ 224 886€ 131 000€ 1 980 510€ 1 832 850€ 1 867 018€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 037 752 € 3 525 585 € 3 026 062 € 2 260 995 € 3 772 279 € 5 240 960 € 5 973 497 € 4 194 983 € 3 397 215 € 6 900 587 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 804 525 € 2 794 902 € 1 759 552 € 2 084 253 € 2 633 503 € 4 667 120 € 1 832 551 € 3 096 751 € 2 624 076 € 4 588 722 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
289 508€ 275 295€ 439 056€ 463 521€ 220 211€ 879 289€ 73 293€ 1 955 090€ 1 759 114€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 515 017€ 2 519 607€ 1 320 496€ 1 620 732€ 2 413 292€ 3 787 831€ 1 759 258€ 1 141 661€ 864 962€ 4 588 722€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 400 000€ 1 864 343€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
18 507€ 16 496€ 15 664€ 11 831€ 11 464€ 13 804€ 10 775€ 9 996€ 22 339€ 25 303€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 544€ 14 745€ 13 923€ 10 123€ 9 150€ 9 561€ 8 035€ 6 999€ 17 985€ 21 026€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
194 376€ 699 442€ 1 236 923€ 154 788€ 1 118 162€ 550 475€ 722 136€ 1 005 021€ 667 282€ 324 181€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 800€ 76 216€ 65 533€ 77 012€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
7 725 901 € 7 639 056 € 5 746 764 € 4 125 481 € 3 818 284 € 3 178 401 € 3 136 876 € 4 186 694 € 3 972 506 € 3 865 268 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
36 873€ 46 278€ 41 566€ 33 130€ 23 892€ 17 589€ 20 126€ 22 554€ 245 319€ 52 340€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
7 689 028€ 7 592 778€ 5 705 198€ 4 092 351€ 3 794 392€ 3 160 812€ 3 116 750€ 4 164 140€ 3 727 187€ 3 812 928€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
725 171€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 082 € 890 695 € 1 006 914 € 899 010 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
6 082€ 890 695€ 1 006 914€ 637 906€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
261 104€