Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
4 663 716 € 3 938 858 € 1 689 465 € 1 992 930 € 1 770 645 € 1 677 333 € 1 868 635 € 1 886 975 € 1 837 200 € 2 049 725 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
17 428 € 26 106 € 19 775 € 6 641 € 12 415 € 22 090 € 42 297 € 70 701 € 106 784 € 82 651 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 5 716 € 19 769 € 33 829 € 47 892 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 5 716€ 19 769€ 33 829€ 47 892€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
17 428 € 26 106 € 19 775 € 6 641 € 12 415 € 22 090 € 36 581 € 50 932 € 72 955 € 34 759 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
17 428€ 26 106€ 19 775€ 6 641€ 10 799€ 22 090€ 36 581€ 50 932€ 72 955€ 34 759€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 616€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 631 793 € 3 902 702 € 1 662 206 € 1 979 199 € 1 748 796 € 1 640 652 € 1 809 513 € 1 785 791 € 1 694 477 € 1 943 016 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
221 142 € 152 525 € 198 917 € 235 262 € 130 424 € 186 005 € 198 456 € 268 897 € 312 003 € 333 596 €
035
B.I.1
Materiál
7 380€ 9 333€ 10 288€ 14 159€ 15 513€ 24 682€ 24 622€ 15 555€ 6 705€ 4 362€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
213 762€ 143 192€ 188 629€ 178 535€ 114 911€ 161 323€ 173 834€ 253 342€ 305 298€ 329 234€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
42 568€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
428 187 € 354 256 € 213 591 € 227 317 € 271 604 € 249 272 € 338 578 € 452 673 € 353 244 € 457 999 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
338 212 € 280 780 € 152 624 € 145 405 € 191 450 € 181 357 € 266 069 € 377 105 € 291 403 € 394 528 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
338 212€ 280 780€ 152 624€ 145 405€ 191 450€ 181 357€ 266 069€ 377 105€ 291 403€ 394 528€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
3 750€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
89 975€ 73 476€ 60 967€ 81 912€ 80 154€ 67 915€ 72 509€ 75 568€ 61 841€ 59 721€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 968 248 € 1 100 574 € 791 414 € 858 713 € 825 752 € 713 483 € 761 023 € 559 773 € 598 009 € 778 378 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 094 627 € 1 065 404 € 784 954 € 846 646 € 814 203 € 700 894 € 716 026 € 548 774 € 585 639 € 733 609 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
21 406€ 25 565€ 552€ 723€ 3 045€ 80€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 073 221€ 1 039 839€ 784 402€ 845 923€ 811 158€ 700 894€ 715 946€ 548 774€ 585 639€ 733 609€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
2 865 814€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
6 725€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
30 179€ 3 345€ 519€ 35 248€ 27 026€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
7 807€ 4 991€ 3 115€ 12 067€ 11 549€ 12 070€ 9 749€ 10 999€ 5 645€ 17 743€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
14 216 € 2 295 347 € 458 284 € 657 907 € 521 016 € 491 892 € 511 456 € 504 448 € 431 221 € 373 043 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 402€ 11 516€ 7 171€ 4 579€ 18 463€ 5 789€ 10 182€ 1 139€ 3 779€ 2 936€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 814€ 2 283 831€ 451 113€ 653 328€ 502 553€ 486 103€ 501 274€ 503 309€ 427 442€ 370 107€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
14 495 € 10 050 € 7 484 € 7 090 € 9 434 € 14 591 € 16 825 € 30 483 € 35 939 € 24 058 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 493€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 897€ 10 050€ 7 484€ 7 090€ 9 434€ 14 591€ 16 825€ 30 483€ 30 446€ 24 058€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 598€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
4 663 716 € 3 938 858 € 1 689 465 € 1 992 930 € 1 770 645 € 1 677 333 € 1 868 635 € 1 886 975 € 1 837 200 € 2 049 725 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
3 191 481 € 2 779 508 € 957 228 € 853 200 € 880 650 € 928 581 € 1 017 499 € 1 096 584 € 1 033 921 € 1 003 942 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 € 199 164 €
082
A.I.1
Základné imanie
199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€ 199 164€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
203 910€ 203 910€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
22 705 € 22 705 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 € 19 916 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
22 705€ 22 705€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€ 19 916€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
2 353 729 € 2 156 494 € 634 121 € 661 570 € 709 501 € 798 418 € 877 504 € 814 842 € 784 861 € 835 053 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
2 357 665€ 2 160 430€ 634 121€ 661 570€ 709 501€ 798 418€ 877 504€ 814 842€ 784 861€ 835 053€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 936€ -3 936€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
411 973 € 197 235 € 104 027 € -27 450 € -47 931 € -88 917 € -79 085 € 62 662 € 29 980 € -50 191 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 425 875 € 1 062 012 € 701 655 € 1 112 711 € 875 032 € 748 752 € 851 136 € 790 391 € 802 466 € 1 044 970 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 484 € 13 938 € 7 € 480 € 1 283 € 2 368 € 3 405 € 2 333 € 1 249 € 63 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
284€ 101€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 200€ 13 837€ 7€ 480€ 1 283€ 2 368€ 3 405€ 2 333€ 1 249€ 63€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
3 923 € 3 185 € 2 175 € 2 106 € 1 885 € 3 466 € 3 264 € 2 318 € 2 083 € 1 874 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
3 923€ 3 185€ 2 175€ 2 106€ 1 885€ 3 466€ 3 264€ 2 318€ 2 083€ 1 874€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 256 280 € 910 569 € 625 824 € 982 151 € 785 274 € 657 024 € 773 423 € 735 866 € 750 942 € 921 734 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 003 821 € 766 665 € 563 418 € 865 177 € 709 152 € 599 012 € 706 303 € 641 598 € 631 960 € 543 167 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
652 055€ 402 264€ 303 121€ 499 155€ 377 028€ 325 989€ 426 384€ 368 144€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
351 766€ 364 401€ 260 297€ 366 022€ 332 124€ 273 023€ 279 919€ 273 454€ 631 960€ 543 167€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
50 000€ 325 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
35 836€ 57 514€ 21 266€ 36 136€ 17 596€ 18 690€ 20 761€ 24 231€ 16 896€ 18 549€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
31 212€ 43 351€ 20 619€ 23 697€ 18 498€ 14 019€ 14 309€ 19 548€ 11 951€ 12 899€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
185 411€ 43 039€ 20 521€ 57 141€ 40 028€ 25 303€ 32 050€ 49 595€ 39 774€ 21 738€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
894€ 361€ 381€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
152 188 € 134 320 € 73 649 € 127 974 € 86 590 € 85 894 € 71 044 € 49 874 € 48 192 € 121 299 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
22 653€ 23 358€ 15 128€ 27 336€ 17 760€ 17 503€ 10 618€ 9 475€ 21 281€ 100 191€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
129 535€ 110 962€ 58 521€ 100 638€ 68 830€ 68 391€ 60 426€ 40 399€ 26 911€ 21 108€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
46 360 € 97 338 € 30 582 € 27 019 € 14 963 € 813 € 813 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 604€ 28 678€ 8 960€ 8 115€ 5 334€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
43 756€ 68 660€ 21 622€ 18 904€ 9 629€ 813€ 813€