Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

valllue solutions s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
-
-
-
-
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 55 325 € 55 325 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
0 € 33 194 € 33 194 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
0 €
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 € 33 194 € 33 194 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
33 194€ 33 194€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 22 131 € 22 131 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
16 304 € 16 304 € 16 304 € 16 304 € 16 304 € 16 304 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 926 € 102 006 € 78 987 € 0 € 4 888 € 5 848 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 926€ 93 711€ 77 881€ 4 791€ 5 751€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
8 149€ 97€ 97€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€ 146€ 1 106€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 184 € 26 944 € 26 233 € 6 055 € 939 € -21 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 184€ 26 944€ 26 233€ 6 055€ 939€ -21€
057
B.IV.2
Účty v bankách
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
38 414 € 145 254 € 121 524 € 22 359 € 55 325 € 55 325 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
4 699 € 96 461 € 66 546 € 21 591 € 49 785 € 50 745 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 € 53 774 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 377 € 5 377 € 5 377 € 5 377 € 5 377 € 5 377 €
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
18 836 € 7 395 € -37 560 € -9 366 € -8 406 € -8 406 €
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-73 288 € 29 915 € 44 955 € -28 194 € -960 € 0 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
33 715 € 48 793 € 54 978 € 768 € 5 540 € 4 580 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
768 € 768 € 768 € 768 €
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
33 067 € 42 377 € 49 978 € 0 € 4 772 € 3 812 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
29 642€ 35 367€ 20 372€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
475€ 1 920€ 2 653€ 3 778€ 3 778€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
85€ 255€ -24€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 865€ 4 835€ 26 977€ 994€ 34€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
648€ 5 648€ 5 000€