Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Považský cukor a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.03.2020
28.02.2021
01.03.2019
29.02.2020
01.03.2018
28.02.2019
01.03.2017
28.02.2018
01.03.2016
28.02.2017
01.03.2015
29.02.2016
01.03.2014
28.02.2015
01.03.2013
28.02.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
70 747 577 € 67 024 793 € 67 049 242 € 67 743 920 € 77 624 584 € 76 453 782 € 86 161 527 € 103 511 695 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
25 831 135 € 26 605 458 € 26 583 095 € 26 611 485 € 26 930 989 € 27 316 766 € 26 348 477 € 24 549 681 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
161 801 € 178 370 € 114 695 € 158 594 € 184 515 € 393 207 € 648 079 € 740 706 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
145 745€ 154 410€ 58 406€ 66 095€ 60 024€ 69 481€ 73 038€ 67 722€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
6 356€ 23 960€ 56 289€ 88 619€ 112 487€ 323 126€ 575 041€ 672 984€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
600€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
9 700€ 3 880€ 12 004€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
25 669 334 € 26 427 088 € 26 468 400 € 26 452 891 € 26 746 474 € 26 923 559 € 25 700 398 € 23 808 975 €
012
A.II.1
Pozemky
1 312 768€ 1 312 768€ 1 312 811€ 1 293 010€ 1 293 021€ 1 293 021€ 1 293 022€ 1 293 022€
013
A.II.2
Stavby
7 360 396€ 7 792 196€ 7 161 462€ 6 230 583€ 6 440 338€ 6 681 200€ 6 187 316€ 5 960 017€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
16 422 879€ 17 152 907€ 17 430 616€ 17 850 059€ 16 903 626€ 16 532 654€ 16 495 494€ 15 451 347€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 764€ 7 764€ 7 764€ 7 764€ 7 764€ 7 764€ 7 764€ 7 764€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
484 647€ 161 453€ 339 747€ 1 071 475€ 2 101 725€ 2 408 920€ 1 716 802€ 830 545€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
80 880€ 216 000€ 266 280€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
44 903 713 € 40 414 725 € 40 441 978 € 41 124 287 € 50 663 971 € 49 012 217 € 59 767 577 € 78 903 010 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
27 153 913 € 24 727 716 € 25 185 288 € 21 531 892 € 33 290 707 € 31 281 507 € 40 450 053 € 45 095 447 €
035
B.I.1
Materiál
1 514 780€ 1 360 135€ 1 448 878€ 1 545 835€ 1 334 351€ 1 488 460€ 1 335 374€ 1 157 148€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
5 628 747€ 7 998 545€ 10 344 488€ 11 258 941€ 8 871 382€ 12 179 809€ 14 046 631€
037
B.I.3
Výrobky
16 330 168€ 11 152 155€ 10 269 252€ 16 178 331€ 16 913 012€ 17 893 908€ 20 460 484€ 21 523 307€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 680 218€ 4 216 881€ 3 122 670€ 3 807 726€ 3 784 403€ 3 027 757€ 4 456 554€ 5 646 671€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 2 017 832€ 2 721 690€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
2 069 476 € 1 695 251 € 1 308 508 € 1 422 477 € 3 725 810 € 2 706 967 € 3 416 762 € 2 978 374 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
2 069 476€ 1 695 251€ 1 308 508€ 1 422 477€ 3 725 810€ 2 706 967€ 3 416 762€ 2 978 374€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
13 510 167 € 11 696 702 € 11 226 624 € 16 081 375 € 11 714 586 € 13 106 638 € 14 443 382 € 29 153 011 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
12 909 220 € 11 296 186 € 11 071 770 € 15 996 146 € 11 628 272 € 13 044 029 € 14 318 293 € 17 942 007 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
130 999€ 72 193€ 286 837€ 1 307 983€ 185 176€ 52 783€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 778 221€ 11 223 993€ 10 784 933€ 14 688 163€ 11 443 096€ 12 991 246€ 14 318 293€ 17 942 007€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
436€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
588 034€ 388 861€ 152 765€ 73 943€ 2 407€ 23 555€ 10 730 663€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
177€ 105€ 80 833€ 6 764€ 50 290€ 100 045€ 138 823€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 736€ 11 550€ 2 089€ 3 960€ 5 607€ 9 912€ 1 489€ 341 518€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
1 509 318 € 1 670 550 € 1 262 739 € 946 530 € 861 990 € 1 039 495 € 1 089 803 € 1 263 158 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
1 509 318€ 1 670 550€ 1 262 739€ 946 530€ 861 990€ 1 039 495€ 1 089 803€ 1 263 158€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
660 839 € 624 506 € 1 458 819 € 1 142 013 € 1 070 878 € 877 610 € 367 577 € 413 020 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 411€ 8 261€
073
B.V.2.
Účty v bankách
660 839€ 624 506€ 1 458 819€ 1 142 013€ 1 070 878€ 877 610€ 359 166€ 404 759€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
12 729 € 4 610 € 24 169 € 8 148 € 29 624 € 124 799 € 45 473 € 59 004 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
12 729€ 4 610€ 10 117€ 8 148€ 29 624€ 124 799€ 45 473€ 55 426€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
14 052€ 3 578€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
70 747 577 € 67 024 793 € 67 049 242 € 67 743 920 € 77 624 584 € 76 453 782 € 86 161 527 € 103 511 695 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
38 033 793 € 37 808 964 € 41 906 897 € 49 738 736 € 46 585 248 € 44 203 534 € 49 762 176 € 54 594 830 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 € 39 838 967 €
082
A.I.1
Základné imanie
39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€ 39 838 967€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€ 3 319 392€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€ 4 126 790€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 € 7 973 439 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€ 7 973 439€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
2 173 € 2 173 € 2 173 € 2 173 € 2 173 € 2 173 € 2 173 € 2 173 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
2 173€ 2 173€ 2 173€ 2 173€ 2 173€ 2 173€ 2 173€ 2 173€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-17 451 797 € -13 353 864 € -5 522 026 € -8 675 513 € -11 057 227 € -5 498 585 € -665 931 € 62 784 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
62 784€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-17 451 797€ -13 353 864€ -5 522 026€ -8 675 513€ -11 057 227€ -5 498 585€ -665 931€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
224 829 € -4 097 933 € -7 831 838 € 3 153 488 € 2 381 714 € -5 558 642 € -4 832 654 € -728 715 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
31 475 055 € 27 718 328 € 24 025 206 € 17 352 166 € 30 390 049 € 31 296 024 € 35 467 218 € 47 760 937 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 485 € 15 097 € 17 452 € 12 570 € 2 710 € 679 € 8 575 € 12 044 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18 485€ 15 097€ 17 452€ 12 570€ 2 710€ 679€ 8 575€ 12 044€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
305 889 € 300 267 € 272 107 € 317 752 € 335 017 € 386 708 € 368 866 € 1 868 041 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
305 889€ 300 267€ 272 107€ 317 752€ 335 017€ 386 708€ 368 866€ 1 868 041€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
29 604 428 € 26 424 275 € 23 064 715 € 16 200 337 € 28 046 769 € 30 107 827 € 32 585 006 € 37 245 962 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 920 564 € 13 793 196 € 12 215 926 € 14 251 661 € 15 466 596 € 15 261 543 € 14 871 601 € 24 908 416 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 166 951€ 3 514 066€ 1 858 622€ 2 824 555€ 3 174 118€ 5 364 927€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
3 753 613€ 10 279 130€ 10 357 304€ 11 427 106€ 12 292 478€ 9 896 616€ 14 871 601€ 24 908 416€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
23 040 030€ 11 959 749€ 10 206 631€ 786 178€ 12 002 759€ 13 820 206€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
15 475 937€ 11 260 277€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
239 813€ 240 545€ 240 545€ 240 545€ 241 034€ 241 296€ 241 904€ 245 418€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
198 488€ 224 210€ 201 206€ 207 487€ 169 919€ 178 278€ 159 932€ 149 233€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
143 226€ 151 292€ 142 640€ 145 864€ 120 382€ 119 327€ 111 676€ 107 186€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
44 527€ 39 590€ 37 353€ 558 544€ 35 500€ 455 096€ 793 980€ 55 072€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
6 144€ 36€ 540€ 21 204€ 92 448€ 356 484€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
17 780€ 15 693€ 14 270€ 10 022€ 10 039€ 10 877€ 837 528€ 163 876€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 546 253 € 978 689 € 670 932 € 819 578 € 2 003 999 € 800 106 € 2 502 184 € 8 631 680 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
333 484€ 261 174€ 299 228€ 446 673€ 298 905€ 375 917€ 496 879€ 611 076€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 212 769€ 717 515€ 371 704€ 372 905€ 1 705 094€ 424 189€ 2 005 305€ 8 020 604€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 929€ 1 554€ 704€ 2 587€ 3 210€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 238 729 € 1 497 501 € 1 117 139 € 653 018 € 649 287 € 954 224 € 932 133 € 1 155 928 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
231€ 365€ 4 399€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
779€ 1 560€ 77 844€ 169 231€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 238 729€ 1 497 501€ 1 117 139€ 653 018€ 648 508€ 952 433€ 853 924€ 982 298€