Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLOBAL SYSTÉM, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
0€ 87€ 0€ 0€ 0€ 0€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
0 € 87 € 0 € 0 € 0 € 0 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 666 141 € 2 290 842 € 1 078 736 € 1 319 113 € 1 274 361 € 491 557 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 666 141€ 2 290 842€ 1 078 736€ 1 319 113€ 1 274 361€ 491 557€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
07
II.3
Aktivácia
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 362 724 € 1 964 804 € 929 645 € 1 179 665 € 1 178 587 € 438 708 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
543 322€ 898 195€ 515 118€ 675 774€ 683 062€ 204 858€
10
B.2
Služby
819 402€ 1 066 609€ 414 527€ 503 891€ 495 525€ 233 850€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
303 417 € 326 125 € 149 091 € 139 448 € 95 774 € 52 849 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
92 073 € 85 517 € 72 654 € 64 599 € 50 967 € 46 159 €
13
C.1
Mzdové náklady
65 932€ 60 114€ 52 429€ 47 914€ 37 381€ 33 220€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
22 796€ 22 045€ 16 986€ 13 909€ 10 975€ 11 334€
16
C.4
Sociálne náklady
3 345€ 3 358€ 3 239€ 2 776€ 2 611€ 1 605€
17
D
Dane a poplatky
1 754€ 1 906€ 2 041€ 1 854€ 1 861€ 1 817€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
47 967€ 34 617€ 35 888€ 28 972€ 21 328€ 6 854€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 500€ 0€ 0€ 21 917€ 0€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€ 0€ 20 719€ 0€ 0€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
0€ 0€ 0€ 355€ 84€ 30€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
0€
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
0€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
165 123 € 204 085 € 38 508 € 44 866 € 21 534 € -2 011 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
X.
Výnosové úroky
0€ 0€ 0€ 19€ 35€ 169€
39
N
Nákladové úroky
0€ 0€ 336€ 2 020€ 19€ 255€
40
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
41
O
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
3 902€ 40€ 2 489€ 2 364€ 0€ 1 527€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 431€ 5 339€ 3 570€ 5 231€ 4 788€ 2 606€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
0€
45
R
Prevod finančných nákladov
0€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 529 € -5 299 € -1 417 € -4 885 € -4 772 € -1 165 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
161 594 € 198 786 € 37 091 € 39 981 € 16 762 € -3 176 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
35 780 € 42 312 € 8 646 € 9 431 € 3 771 € 235 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
35 780€ 42 312€ 8 646€ 9 431€ 3 771€ 235€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
125 814 € 156 474 € 28 445 € 30 550 € 12 991 € -3 411 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
0€
53
T
Mimoriadne náklady
0€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
0 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
0€
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
0€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
161 594 € 198 786 € 37 091 € 39 981 € 16 762 € -3 176 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
125 814 € 156 474 € 28 445 € 30 550 € 12 991 € -3 411 €