Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR

 • Názov Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
 • IČO 35722959
 • DIČ 2020990796
 • IČ DPH SK2020990796 podľa §4
 • Sídlo Grösslingová 1, 811 09 Bratislava
 • Dátum vzniku 22. júla 1997, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka č. 651/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 100 000 000 €
 • Historický názov Exportno-importná banka Slovenskej republiky skrátene EXIMBANKA SR
  (platné do 29. júla 2003 )
 • Historické sídlo Grösslingová 1, 813 50 Bratislava
  (platné do 8. novembra 2019)
  Grösslingova 1, 813 50 Bratislava
  (platné do 4. júla 2001)

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Štatutári
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Rada banky: Štatutár
Ing. Michal Kozáčik Štatutár - námestník generálneho riaditeľa a člen rady banky Kadnárova 9792/95, 831 06 Bratislava - Rača 18. augusta 2016
Ing. Jana Valkučáková Štatutár - námestníčka generálneho riaditeľa a členka rady banky Nám. 1. mája 66/17, 903 01 Senec 16. februára 2017
JUDr. Marek Melišek, MBA Štatutár - námestník generálneho riaditeľa a člen rady banky Hrnčiarska 4967/2B, 902 01 Pezinok 9. novembra 2017
Ing. Monika Kohútová, MBA Štatutár - generálna riaditeľka a predsedníčka rady banky Zámocká 30, 811 01 Bratislava 16. novembra 2017
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Ing. Marián Podolák Člen dozornej rady Lachova 32, 851 03 Bratislava 26. februára 2003
Mgr. Attila Bencze Člen dozornej rady Záhradnícka 6237/35, 929 01 Dunajská Streda 16. februára 2017
JUDr. Pavol Hrušovský Člen dozornej rady Golianova 111, 949 01 Nitra 16. februára 2017
Doc. Ing. Pavol Ochotnický, CSc. Dozorná rada Havelkova 4561/5, 841 03 Bratislava 17. mája 2012
Ing. Roman Bánoczay Dozorná rada Liptovská 42, 821 09 Bratislava 9. mája 2018
Marek Ročkár Dozorná rada Clementisové Sady 907/17, 924 01 Galanta 4. júla 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
financovanie vývozných úverov 22.7.1997
financovanie dovozných úverov 22.7.1997
poisťovanie vývozných úverov 22.7.1997
zaisťovanie vývozných úverov 22.7.1997
eskontovanie a reskontovanie zmeniek 22.7.1997
poskytovanie záruk za vývoz 18.5.2011
poskytovanie záruk za dovoz 18.5.2011
na účely zákona vydávanie dlhopisov podľa osobitného predpisu 18.5.2011
investovanie dočasne voľných finančných prostriedkov na tuzemskom finančnom trhu alebo na zahraničnom finančnom trhu podľa osobitného predpisu 18.5.2011
investovanie do finančných nástrojov z vlastných zdrojov financovania 18.5.2011
prijímanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene od banky so sídlom v Slovenskej republike alebo od banky so sídlom v zahraničí 18.5.2011
poskytovanie finančných úverov v eurách alebo v inej mene na tuzemskom alebo zahraničnom trhu 18.5.2011
poskytovanie krátkodobých úverov zo zdrojov EXIMBANKY SR s výnimkou zdrojov získaných na zahraničných finančných trhoch nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátneho rozpočtu v priebehu roka na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky 18.5.2011
v súčinnosti s vývozcami vymáhanie pohľadávok, ktoré vznikli následkom neočakávaných udalostí spôsobených rozhodnutiami štátu v krajine zahraničného odberateľa alebo v tretej krajine 18.5.2011
vymáhanie pohľadávok štátu podľa poverenia ministra financií Slovenskej republiky 18.5.2011
poisťovanie a zaisťovanie pohľadávok vývozcov proti komerčným rizikám 18.5.2011
vedenie klientských účtov 18.5.2011
poskytovanie platobných služieb a zúčtovania 18.5.2011
obchodovanie na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene 18.5.2011
poskytovanie poradenstva vo veciach úverovania a poisťovania a v problematike zahraničného obchodu 18.5.2011
vykonávanie ďalších činností súvisiacich s jej úlohami podľa zákona 18.5.2011
Iné právne skutočnosti
1. Exportno-importná banka Slovenskej republiky bola zriadená v súlade so Zák. č. 80/1997 Z.z. a uzneseniami vlády Slovenskej republiky č. 444 zo dňa 17.6.1997 a č. 519 zo dňa 8.7.1997. Stanovy odsúhlasené na zasadnutí Rady banky č. 1/57, zo dňa 15.7.1997.

Starý spis : Po 1070/B
2. Na základe rozhodnutia valného zhromaždenia spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava zo dňa 31.7.1997 a Uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 584 zo dňa 12.8.1997 o zlúčení spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292 a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 preberá Exportno-importná banka Slovenskej republiky, Grösslingova 1, Bratislava, IČO 35722959 všetky práva, povinnosti ako aj záväzky a pohľadávky spoločnosti pre poistenie exportných úverov a.s., Grösslingova 1, Bratislava, IČO 31341292.
Uznesenie Vlády SR č. 423 zo dňa 9.6.1998, č. 698 z 27.10.1998, č. 824 zo dňa 25.11.1998.
Zápisnica č. 6/1999 zo spoločného zasadnutia členov Rady banky a dozornej rady zo dňa 12.4.1999.
Zvýšenie základného imania o 370 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 440 zo dňa 23.6.1998.
Stanovy EXIMBANKY SR schválené vládou SR uznesením č. 530 zo dňa 23.6.1999.
Základné imanie je 2 670 000 000,- Sk.
Zvýšenie základného imania o 300 000 000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 20 zo dňa 12.1.2000.
3. Uznesenie vlády SR č. 290 zo dňa 3.5.2000.
4. Zák. č. 214/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zák. č. 80/1997 Z.z. o EXIMBANKE SR v znení Zák. č. 336/1998 Z.z.
Stanovy EXIMBANKY SR schválené na zasadnutí vlády SR, číslo uznesenia 895 zo dňa 31.10.2000.
5. Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 847 zo dňa 5.9.2001.
6. Základné imanie je 3.000.000.000,- Sk.
Zvýšenie základného imania o 330.000.000,- Sk schválené vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený vládou SR uznesením č. 975 zo dňa 4.9.2002.
7. Uznesenie vlády SR č. 153 zo dňa 26.02.2003 k návrhu na odvolanie a vymenovanie členov Rady banky a Dozornej rady EXIMBANKY SR.
8. JUDr. Eva Kullová, deň zániku funkcie: 18.06.2003. Uznesenie vlády SR č. 493 z 11.06.2003.
9. Uznesenie vlády SR č. 172 zo dňa 2.3.2005.
10. Menovací dekrét zo dňa 26.7.2006.
11. Menovací dekrét zo dňa 5.3.2008.
12. Základné imanie je 2.667.983.313,54 Sk, dodatok č.2 k Stanovám EXIMBANKY SR. Zníženie základného imania je schválené uznesením vlády č. 823 zo dňa 12.11.2008 o sumu 332.016.686,46 Sk.
13. Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 164 zo dňa 25.02.2009 k návrhu na vklad štátnych finančných aktív do základného imania EXIMBANKY SR o sumu 11.439.178,33 EUR, dodatok č. 3 k Stanovám EXIMBANKY SR.
14. Odvolací a menovací dekrét zo dňa 2.9.2009.
15. Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky zo dňa 09.07.2010.
16. Stanovy EXIMBANKY SR schválené Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 29.06.2009.
Dodatok č. 1 k Stanovám EXIMBANKY SR schválený Ministerstvom financií SR rozhodnutím zo dňa 09.09.2010.
Podpisové vzory členov Rady banky EXIMBANKY SR.
17. Dodatok č. 1 k stanovám schválený Ministerstvom financií SR zo dňa 09.09.2010.
18. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Dozornej rady zo dňa 22.05.2012.
19. Odvolacie a menovacie dekréty zo dňa 15.02.2017
História zmien a podania