Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

OMNITRADE, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2020
30.09.2021
01.10.2019
30.09.2020
01.10.2018
30.09.2019
01.10.2017
30.09.2018
01.10.2016
30.09.2017
01.10.2015
30.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 506 542 € 12 396 305 € 12 846 461 € 12 869 513 € 12 864 623 € 13 979 175 € 14 878 966 € 21 897 081 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
10 095 255 € 10 583 375 € 11 112 856 € 10 775 128 € 11 236 102 € 11 537 707 € 11 791 423 € 21 637 423 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
11 350 € 17 944 € 22 373 € 21 815 € 18 651 € 4 910 € 950 € 950 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
10 400€ 16 994€ 21 423€ 20 865€ 17 701€ 3 960€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
950€ 950€ 950€ 950€ 950€ 950€ 950€ 950€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
10 083 905 € 10 565 431 € 11 090 483 € 10 753 313 € 11 217 451 € 11 532 797 € 11 790 473 € 21 636 473 €
012
A.II.1
Pozemky
411 499€ 412 176€ 399 977€ 399 977€ 399 977€ 399 300€ 399 844€ 9 457 421€
013
A.II.2
Stavby
8 189 696€ 8 480 226€ 8 803 689€ 9 040 446€ 9 285 733€ 9 396 952€ 9 669 054€ 10 232 342€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 121 777€ 1 352 384€ 1 576 767€ 1 009 682€ 1 213 737€ 1 315 440€ 1 008 811€ 1 042 806€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
199 000€ 199 000€ 199 000€ 199 000€ 199 000€ 199 000€ 199 000€ 199 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
161 933€ 121 645€ 111 050€ 104 208€ 119 004€ 222 105€ 513 764€ 704 904€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 390 195 € 1 796 340 € 1 709 053 € 2 075 241 € 1 606 728 € 2 436 006 € 3 080 363 € 255 249 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
61 036 € 55 627 € 60 296 € 64 454 € 55 207 € 30 360 € 39 600 € 35 842 €
035
B.I.1
Materiál
46 840€ 40 553€ 44 319€ 51 526€ 35 285€ 15 741€ 25 097€ 18 957€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
14 196€ 15 074€ 15 977€ 12 928€ 19 922€ 14 619€ 14 503€ 16 885€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
271 131 € 537 312 € 799 279 € 1 056 636 € 1 309 691 € 1 960 671 € 2 420 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
271 131 € 537 312 € 799 279 € 1 056 636 € 1 309 691 € 1 960 671 € 2 420 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
271 131€ 537 312€ 799 279€ 1 056 636€ 1 309 691€ 1 960 671€ 2 420 000€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
362 573 € 355 416 € 395 802 € 472 134 € 78 696 € 367 930 € 505 528 € 189 646 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
335 750 € 304 685 € 377 147 € 401 730 € 39 168 € 361 137 € 481 248 € 185 733 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
280 240€ 280 240€ 280 240€ 280 266€ 13 839€ 238 000€ 280 000€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
55 510€ 24 445€ 96 907€ 121 464€ 25 329€ 123 137€ 201 248€ 185 733€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
17 000€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
5 099€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 829€ 35 345€ 2 158€ 26 765€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
9 994€ 15 386€ 18 655€ 68 246€ 7 664€ 6 793€ 7 280€ 3 913€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
695 455 € 847 985 € 453 676 € 482 017 € 163 134 € 77 045 € 115 235 € 29 761 €
072
B.V.1.
Peniaze
19 028€ 53 311€ 78 120€ 60 877€ 28 897€ 18 970€ 17 523€ 7 297€
073
B.V.2.
Účty v bankách
676 427€ 794 674€ 375 556€ 421 140€ 134 237€ 58 075€ 97 712€ 22 464€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 092 € 16 590 € 24 552 € 19 144 € 21 793 € 5 462 € 7 180 € 4 409 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 192€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
15 879€ 15 733€ 22 014€ 19 002€ 14 364€ 5 462€ 7 180€ 4 409€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 213€ 857€ 2 538€ 142€ 5 237€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 506 542 € 12 396 305 € 12 846 461 € 12 869 513 € 12 864 623 € 13 979 175 € 14 878 966 € 21 897 081 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
8 210 436 € 8 614 598 € 8 303 224 € 8 004 350 € 8 012 309 € 7 953 728 € 8 400 197 € 13 488 293 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 € 10 987 460 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€ 10 987 460€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
966 177€ 966 177€ 966 177€ 966 177€ 966 177€ 966 177€ 966 177€ 966 177€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
62 789 € 31 534 € 907 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
62 789€ 31 534€ 907€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-3 401 827 € -3 683 116 € -3 957 592 € -3 958 359 € -3 940 046 € -3 753 440 € 1 534 656 € 1 724 019 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 288 779€ 1 288 779€ 1 289 949€ 1 289 949€ 1 462 351€ 1 524 019€ 1 724 019€ 1 724 019€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-4 690 606€ -4 971 895€ -5 247 541€ -5 248 308€ -5 402 397€ -5 277 459€ -189 363€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-404 163 € 312 543 € 306 272 € 9 072 € -1 282 € -246 469 € -5 088 096 € -189 363 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 279 669 € 3 761 203 € 4 539 287 € 4 863 965 € 4 843 996 € 6 025 447 € 6 478 769 € 8 406 468 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 818 973 € 2 128 123 € 1 547 468 € 1 581 761 € 1 659 315 € 1 980 130 € 2 315 327 € 2 908 118 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
794 075 € 767 250 € 782 108 € 68 874 € 1 057 635 € 1 181 657 € 1 611 521 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
787 183€ 762 300€ 770 392€ 10 294€ 952 191€ 1 181 657€ 1 611 521€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
6 892€ 4 950€ 11 716€ 58 580€ 105 444€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
280 671€ 560 671€ 930 628€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
42 231€ 2 347 929€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
14 148€ 11 190€ 7 303€ 2 695€ 3€ 3 104€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
55 300€ 152 075€ 165 900€ 17 192€ 103 000€ 94 904€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
674 779€ 636 937€ 592 157€ 579 564€ 584 485€ 692 369€ 566 671€ 560 189€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
280 973€ 699 919€ 866 124€ 846 500€ 1 086 500€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
614 985 € 598 606 € 1 646 524 € 2 002 746 € 1 694 765 € 2 303 850 € 2 317 901 € 2 661 906 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
73 508 € 91 896 € 168 818 € 410 765 € 137 113 € 200 513 € 186 846 € 454 944 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
5 640€ 7 554€ 4 791€ 19 450€ 35 519€ 83 598€ 66 729€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
67 868€ 84 342€ 164 027€ 391 315€ 101 594€ 116 915€ 120 117€ 454 944€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
280 000€ 280 000€ 1 120 671€ 1 400 671€ 1 400 671€ 1 920 936€ 1 844 412€ 1 844 412€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
61 958€ 67 080€ 94 203€ 64 443€ 52 051€ 53 291€ 34 611€ 28 779€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
35 780€ 38 727€ 49 570€ 38 337€ 31 302€ 43 355€ 43 708€ 106 527€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
61 975€ 90 370€ 107 962€ 71 338€ 45 935€ 85 016€ 201 326€ 222 789€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
101 764€ 30 533€ 105 300€ 17 192€ 27 693€ 739€ 6 998€ 4 455€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
145 792 € 168 350 € 159 299 € 192 958 € 163 416 € 174 967 € 39 041 € 39 918 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
62 857€ 81 074€ 68 673€ 69 407€ 57 934€ 23 380€ 39 041€ 39 918€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
82 935€ 87 276€ 90 626€ 123 551€ 105 482€ 151 587€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
418 946€ 166 205€ 319 872€ 240 000€ 240 000€ 1 566 500€ 1 806 500€ 2 361 500€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
435 026€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 437 € 20 504 € 3 950 € 1 198 € 8 318 € 2 320 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
3 503€ 3 449€ 2 367€ 226€ 2 980€ 2 320€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
260€ 259€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 674€ 16 796€ 1 583€ 972€ 5 338€