Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
2 137 947 € 1 928 257 € 2 146 112 € 2 279 289 € 3 393 737 € 3 611 248 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
645 460 € 1 893 581 € 2 058 217 € 2 221 229 € 3 344 648 € 3 590 275 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
645 460 € 1 893 581 € 2 054 897 € 2 217 909 € 3 341 328 € 3 590 275 €
012
A.II.1
Pozemky
307 508€ 307 508€ 307 508€ 307 508€ 307 508€
013
A.II.2
Stavby
898 687€ 990 510€ 1 162 479€ 1 258 244€ 1 449 774€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
44 159€ 82 918€ 121 182€ 90 792€ 105 251€ 171 843€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
601 301€ 604 468€ 635 697€ 657 130€ 1 670 325€ 1 661 150€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
3 320 € 3 320 € 3 320 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
3 320€ 3 320€ 3 320€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 488 507 € 25 582 € 78 816 € 47 607 € 38 346 € 10 824 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
032
B.I.1
Materiál
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
10 793 € 8 921 € 10 524 € 17 942 € 7 751 € 7 243 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 292€ 8 592€ 8 109€ 5 294€ 7 131€ 7 174€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 091€ 57€ 12 322€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 410€ 329€ 2 358€ 326€ 620€ 69€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 477 714 € 16 661 € 68 292 € 29 665 € 30 595 € 3 581 €
056
B.IV.1
Peniaze
9 679€ 6 339€ 20 434€ 7 380€ 5 538€ 2 462€
057
B.IV.2
Účty v bankách
1 468 035€ 10 322€ 47 858€ 22 285€ 25 057€ 1 119€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 980 € 9 094 € 9 079 € 10 453 € 10 743 € 10 149 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17€ 44€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 980€ 9 094€ 9 079€ 9 973€ 10 043€ 10 105€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
480€ 683€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
2 137 947 € 1 928 257 € 2 146 112 € 2 279 289 € 3 393 737 € 3 611 248 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 000 946 € -909 850 € -750 503 € -884 961 € -451 998 € -201 989 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
1 041 095 € 1 041 095 € 1 041 095 € 1 041 095 € 1 041 095 € 1 041 095 €
069
A.I.1
Základné imanie
1 041 095€ 1 041 095€ 1 041 095€ 1 041 095€ 1 041 095€ 1 041 095€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
87 291 € 87 291 € 80 568 € 80 568 € 80 568 € 80 568 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
87 291€ 87 291€ 80 568€ 80 568€ 80 568€ 80 568€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 038 236 € -1 878 889 € -2 006 625 € -1 573 660 € -1 323 653 € -1 047 640 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 038 236€ -1 878 889€ -2 006 625€ -1 573 660€ -1 323 653€ -1 047 640€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 910 796 € -159 347 € 134 459 € -432 964 € -250 008 € -276 012 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
1 137 001 € 2 838 107 € 2 896 615 € 3 164 250 € 3 844 968 € 3 812 495 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
798 € 1 038 € 2 965 € 6 442 € 5 956 € 4 317 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
798€ 888€ 2 965€ 5 839€ 5 956€ 4 317€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
150€ 603€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
153 629 € 153 629 € 153 629 € 153 629 € 188 629 € 153 629 €
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
35 000€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
153 629€ 153 629€ 153 629€ 153 629€ 153 629€ 153 629€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
982 574 € 2 683 440 € 2 740 021 € 3 004 179 € 3 650 383 € 3 654 549 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
552 791€ 594 030€ 633 899€ 558 932€ 1 286 844€ 3 644 276€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
205€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
81 441€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
270€ 2 069 909€ 2 087 359€ 2 350 663€ 2 352 402€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 579€ 3 974€ 2 768€ 6 119€ 5 746€ 5 161€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
818€ 1 813€ 1 626€ 3 443€ 1 431€ 1 814€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
427 116€ 13 714€ 14 369€ 3 581€ 3 593€ 2 503€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
367€ 590€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
767 € 742 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
767€ 742€