Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MAN Truck & Bus Slovakia s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
30 193 992 € 26 420 625 € 23 044 203 € 22 342 075 € 24 292 415 € 18 936 779 € 20 865 786 € 17 913 503 € 16 395 568 € 17 184 681 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 848 586 € 2 934 374 € 2 646 181 € 2 821 801 € 2 985 484 € 3 063 614 € 3 074 862 € 3 037 696 € 3 142 208 € 3 285 780 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 9 584 € 26 714 € 43 908 € 61 102 € 78 296 € 95 490 € 108 164 € 124 594 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 9 584€ 26 714€ 43 908€ 61 102€ 78 296€ 95 490€ 108 164€ 124 594€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 848 586 € 2 934 374 € 2 636 597 € 2 795 087 € 2 941 576 € 3 002 512 € 2 996 566 € 2 942 206 € 3 034 044 € 3 161 186 €
012
A.II.1
Pozemky
971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€ 971 929€
013
A.II.2
Stavby
1 160 279€ 1 241 036€ 1 342 487€ 1 469 200€ 1 605 078€ 1 759 179€ 1 639 412€ 1 813 634€ 1 933 527€ 2 087 529€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
716 378€ 721 409€ 322 181€ 353 958€ 283 032€ 256 721€ 182 066€ 155 723€ 128 588€ 101 728€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
81 537€ 14 683€ 203 159€ 920€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
26 074 201 € 22 455 764 € 19 753 138 € 18 854 476 € 20 591 408 € 15 357 700 € 17 405 059 € 14 702 160 € 13 165 854 € 13 867 684 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
6 648 928 € 6 683 795 € 12 057 446 € 12 202 324 € 12 766 908 € 8 046 936 € 9 119 284 € 6 259 555 € 6 211 996 € 9 131 246 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 648 928€ 6 683 795€ 12 057 446€ 12 202 324€ 12 766 908€ 8 046 936€ 9 119 284€ 6 259 555€ 6 211 996€ 9 131 246€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 382 685 € 1 906 697 € 2 511 671 € 2 526 039 € 1 832 782 € 1 573 133 € 1 370 701 € 1 009 123 € 537 477 € 242 784 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
597 854€ 631 055€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 382 685€ 1 906 697€ 1 913 817€ 1 894 984€ 1 832 782€ 1 573 133€ 1 370 701€ 1 009 123€ 537 477€ 242 784€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
17 613 368 € 13 546 743 € 5 006 131 € 3 947 559 € 5 373 891 € 5 156 311 € 6 904 717 € 6 659 505 € 6 114 528 € 4 304 683 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 338 183 € 9 006 165 € 4 990 364 € 3 757 348 € 5 262 342 € 5 104 530 € 4 629 813 € 2 468 629 € 4 534 719 € 3 170 482 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
275 558€ 832 585€ 2 661 410€ 270 932€ 1 017 850€ 1 200 006€ 859 118€ 590 575€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 062 625€ 8 173 580€ 2 328 954€ 3 486 416€ 4 244 492€ 3 904 524€ 3 770 695€ 1 878 054€ 4 534 719€ 3 170 482€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
14 275 185€ 4 537 381€ 2 007 481€ 4 184 821€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
1 387 324€ 1 045 137€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 197€ 15 767€ 190 211€ 110 949€ 250 823€ 6 055€ 192 485€ 89 064€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
600€ 51 781€ 16 600€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
429 220 € 318 529 € 177 890 € 178 554 € 617 827 € 581 320 € 10 357 € 773 977 € 301 853 € 188 971 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 922€ 6 248€ 3 466€ 5 094€ 5 865€ 4 990€ 3 720€ 4 733€ 3 199€ 13 962€
073
B.V.2.
Účty v bankách
419 298€ 312 281€ 174 424€ 173 460€ 611 962€ 576 330€ 6 637€ 769 244€ 298 654€ 175 009€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 271 205 € 1 030 487 € 644 884 € 665 798 € 715 523 € 515 465 € 385 865 € 173 647 € 87 506 € 31 217 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 181 744€ 879 688€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
89 461€ 150 799€ 6 268€ 8 032€ 70 390€ 5 714€ 86 185€ 62 275€ 71 236€ 18 528€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
593 758€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
44 858€ 657 766€ 645 133€ 509 751€ 299 680€ 111 372€ 16 270€ 12 689€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
30 193 992 € 26 420 625 € 23 044 203 € 22 342 075 € 24 292 415 € 18 936 779 € 20 865 786 € 17 913 503 € 16 395 568 € 17 184 681 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
13 993 316 € 10 838 101 € 10 000 099 € 9 448 548 € 8 657 709 € 8 097 415 € 6 815 926 € 8 276 793 € 9 105 143 € 9 611 306 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 179 € 4 481 180 € 4 481 180 € 4 481 180 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 179€ 4 481 180€ 4 481 180€ 4 481 180€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
448 118 € 448 118 € 448 118 € 435 883 € 407 868 € 343 795 € 343 795 € 343 795 € 343 795 € 336 862 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
448 118€ 448 118€ 448 118€ 435 883€ 407 868€ 343 795€ 343 795€ 343 795€ 343 795€ 336 862€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 908 805 € 5 070 802 € 4 519 252 € 3 740 647 € 3 208 367 € 1 990 952 € 3 451 818 € 4 280 168 € 4 786 332 € 4 654 615 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 908 805€ 5 070 802€ 4 519 252€ 3 740 647€ 3 208 367€ 1 990 952€ 3 451 818€ 4 280 168€ 4 786 332€ 4 654 615€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 155 214 € 838 002 € 551 550 € 790 839 € 560 295 € 1 281 489 € -1 460 866 € -828 350 € -506 164 € 138 649 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
16 200 676 € 15 140 078 € 12 683 703 € 12 579 898 € 15 248 126 € 10 333 345 € 13 489 586 € 9 194 125 € 7 017 967 € 7 385 893 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
13 808 € 9 697 € 3 291 € 5 184 € 4 549 € 2 876 € 1 943 € 6 931 € 5 219 € 3 505 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 808€ 9 697€ 3 291€ 5 184€ 4 549€ 2 876€ 1 943€ 6 931€ 5 219€ 3 505€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 902 977 € 2 554 424 € 3 701 545 € 4 335 174 € 4 563 886 € 3 746 474 € 4 066 531 € 3 069 739 € 1 530 139 € 438 881 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 902 977€ 2 554 424€ 3 701 545€ 4 335 174€ 4 563 886€ 3 746 474€ 4 066 531€ 3 069 739€ 1 530 139€ 438 881€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
9 145 193 € 8 126 640 € 5 209 029 € 5 086 772 € 7 343 333 € 3 700 309 € 7 505 870 € 4 823 255 € 4 703 292 € 6 175 137 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 619 696 € 7 264 906 € 1 484 896 € 2 570 056 € 5 178 378 € 2 237 971 € 6 796 428 € 4 193 508 € 4 291 725 € 5 986 574 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 889 730€ 5 275 197€ 395 935€ 1 154 578€ 4 025 600€ 1 162 770€ 5 864 358€ 2 880 550€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 729 966€ 1 989 709€ 1 088 961€ 1 415 478€ 1 152 778€ 1 075 201€ 932 070€ 1 312 958€ 4 291 725€ 5 986 574€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 899 669€ 1 952 295€ 1 724 737€ 28 672€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
179 042€ 145 736€ 116 981€ 132 079€ 120 823€ 112 536€ 114 068€ 103 483€ 84 263€ 76 452€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
117 395€ 97 494€ 87 025€ 90 834€ 84 229€ 77 518€ 77 707€ 64 434€ 52 065€ 48 764€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
107 256€ 495 340€ 503 044€ 238 129€ 147 751€ 1 168 342€ 471 327€ 424 200€ 244 029€ 61 347€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
121 804€ 123 164€ 117 414€ 103 379€ 87 415€ 75 270€ 46 340€ 37 630€ 31 210€ 2 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 138 698 € 4 449 317 € 3 769 838 € 3 152 768 € 3 336 358 € 2 883 686 € 1 915 242 € 1 294 200 € 779 317 € 768 370 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
55 626€ 48 155€ 35 639€ 57 262€ 61 639€ 62 619€ 66 334€ 56 883€ 80 831€ 93 716€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
4 083 072€ 4 401 162€ 3 734 199€ 3 095 506€ 3 274 719€ 2 821 067€ 1 848 908€ 1 237 317€ 698 486€ 674 654€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
442 446 € 360 401 € 313 629 € 386 580 € 506 019 € 560 274 € 442 585 € 272 458 € 187 482 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
375 510€ 310 102€ 258 125€ 339 524€ 448 119€ 522 007€ 416 618€ 272 458€ 187 482€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
66 936€ 50 299€ 55 504€ 47 056€ 57 900€ 38 267€ 25 967€