Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Embraco Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
164 536 000 € 131 256 000 € 134 714 000 € 162 088 000 € 146 310 000 € 134 182 000 € 138 071 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
67 706 000 € 64 307 000 € 68 551 000 € 73 782 000 € 88 999 000 € 93 135 000 € 91 752 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
277 000 € 231 000 € 314 000 € 466 000 € 405 000 € 161 000 € 202 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
277 000€ 231 000€ 314 000€ 466 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
67 429 000 € 64 076 000 € 68 015 000 € 72 955 000 € 88 417 000 € 92 974 000 € 89 525 000 €
012
A.II.1
Pozemky
159 000€ 159 000€ 159 000€ 141 000€
013
A.II.2
Stavby
17 768 000€ 18 169 000€ 19 266 000€ 18 241 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
35 701 000€ 40 324 000€ 44 682 000€ 49 158 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 173 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
12 628 000€ 5 424 000€ 3 908 000€ 5 415 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 222 000 € 361 000 € 177 000 € 0 € 2 025 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€ 222 000€ 361 000€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
96 830 000 € 66 949 000 € 66 163 000 € 88 306 000 € 57 311 000 € 41 046 000 € 46 318 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
28 753 000 € 20 256 000 € 22 479 000 € 19 409 000 € 22 112 000 € 20 126 000 € 25 231 000 €
032
B.I.1
Materiál
17 354 000€ 10 616 000€ 11 837 000€ 11 389 000€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
2 979 000€ 2 338 000€ 2 965 000€ 1 571 000€
034
B.I.3
Výrobky
8 420 000€ 7 302 000€ 7 677 000€ 6 449 000€
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
141 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
141 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
58 939 000 € 46 589 000 € 43 605 000 € 68 829 000 € 30 101 000 € 20 094 000 € 14 642 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
53 190 000€ 36 264 000€ 35 196 000€ 23 431 000€ 30 101 000€ 20 094 000€ 14 642 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€ 6 415 000€ 2 334 000€ 40 518 000€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
3 495 000€ 3 241 000€ 3 740 000€ 3 176 000€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 254 000€ 669 000€ 2 335 000€ 1 704 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
8 997 000 € 104 000 € 79 000 € 68 000 € 2 098 000 € 826 000 € 6 445 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
21 000€ 13 000€ 18 000€ 17 000€ 51 000€ 83 000€ 36 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
8 976 000€ 91 000€ 61 000€ 51 000€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
2 047 000€ 743 000€ 6 409 000€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
164 536 000 € 131 456 000 € 134 715 000 € 162 088 000 € 146 310 000 € 134 182 000 € 138 071 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
84 550 000 € 56 965 000 € 51 485 000 € 87 786 000 € 52 265 000 € 47 351 000 € 48 550 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
37 972 000 € 30 325 000 € 30 325 000 € 30 325 000 € 30 325 000 € 30 325 000 € 30 325 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
37 972 000€ 30 325 000€ 30 325 000€ 30 325 000€ 30 325 000€ 30 325 000€ 30 325 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
891 000 € -903 000 € 1 732 000 € 1 408 000 € 369 000 € -286 000 € 6 204 000 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
891 000€ -903 000€ 1 732 000€ 1 408 000€ 369 000€ -286 000€ 6 204 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 032 000 € 3 032 000 € 3 032 000 € 3 032 000 € 1 992 000 € 1 727 000 € 1 611 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 032 000€ 3 032 000€ 3 032 000€ 3 032 000€ 1 992 000€ 1 727 000€ 1 611 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
42 655 000 € 24 511 000 € 16 396 000 € 53 021 000 € 19 579 000 € 15 584 000 € 10 410 000 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
42 655 000€ 24 511 000€ 16 396 000€ 53 021 000€ 19 579 000€ 15 584 000€ 10 410 000€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
79 986 000 € 74 491 000 € 83 230 000 € 74 302 000 € 94 047 000 € 86 831 000 € 89 521 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 032 000 € 2 194 000 € 2 859 000 € 2 657 000 € 1 372 000 € 1 060 000 € 906 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
1 926 000€ 1 981 000€ 2 682 000€ 2 611 000€ 1 330 000€ 1 013 000€ 862 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
106 000€ 213 000€ 177 000€ 46 000€ 42 000€ 47 000€ 44 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
6 185 000 € 5 545 000 € 6 665 000 € 7 151 000 € 8 893 000 € 8 482 000 € 8 443 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
838 000€ 176 000€ 0€ 64 000€ 88 000€ 0€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
5 347 000€ 5 369 000€ 6 665 000€ 7 151 000€ 8 829 000€ 8 394 000€ 8 443 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
71 761 000 € 66 749 000 € 73 706 000 € 64 494 000 € 60 608 000 € 38 678 000 € 48 085 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
63 240 000€ 60 494 000€ 69 279 000€ 58 227 000€ 59 346 000€ 37 789 000€ 48 085 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 276 000€ 125 000€ 0€ 113 000€ 986 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
6 245 000€ 6 130 000€ 4 427 000€ 6 154 000€ 276 000€ 889 000€ 0€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
8 000€ 3 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
23 174 000 € 38 611 000 € 32 087 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
23 174 000€ 38 611 000€ 32 087 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé