Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Embraco Slovakia s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 941 000€ 2 001 000€ 2 687 000€ 2 940 000€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-1 941 000 € -2 001 000 € -2 687 000 € -2 940 000 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
254 849 000 € 235 271 000 € 243 314 000 € 222 258 000 € 222 596 000 € 178 226 000 € 182 369 000 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
252 456 000€ 236 574 000€ 240 621 000€ 222 496 000€ 222 716 000€ 183 350 000€ 173 845 000€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
2 393 000€ -1 303 000€ 2 693 000€ -238 000€ -120 000€ -5 124 000€ 8 524 000€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
152 755 000 € 149 119 000 € 159 806 000 € 142 371 000 € 150 420 000 € 116 716 000 € 122 902 000 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
152 755 000€ 149 119 000€ 159 806 000€ 142 371 000€ 150 420 000€ 116 716 000€ 122 902 000€
10
B.2
Služby
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
100 153 000 € 84 151 000 € 80 821 000 € 76 947 000 € 72 176 000 € 61 510 000 € 59 467 000 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
45 256 000 € 44 446 000 € 40 914 000 € 38 277 000 € 28 937 000 € 25 621 000 € 26 060 000 €
13
C.1
Mzdové náklady
31 629 000€ 32 351 000€ 28 921 000€ 27 145 000€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
11 397 000€ 10 153 000€ 10 259 000€ 9 369 000€
16
C.4
Sociálne náklady
2 230 000€ 1 941 000€ 1 734 000€ 1 763 000€
17
D
Dane a poplatky
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 854 000€ 9 028 000€ 9 339 000€ 9 504 000€ 8 053 000€ 5 894 000€ 6 789 000€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 689 000€ 1 624 000€ 2 607 000€ 2 644 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
451 000€ 76 000€ 79 000€ 89 000€ 54 000€ 83 000€ 222 000€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 941 000€ 21 581 000€ 22 338 000€ 21 491 000€ 25 864 000€ 21 227 000€ 21 232 000€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
23 243 000 € 10 796 000 € 10 916 000 € 10 408 000 € 9 376 000 € 8 851 000 € 5 608 000 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
6 000€ 13 000€ 5 000€ 2 000€ 1 665 000€ 2 086 000€ 2 427 000€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-6 000 € -13 000 € -5 000 € -2 000 € -1 665 000 € -2 086 000 € -2 427 000 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
23 237 000 € 10 783 000 € 10 911 000 € 10 406 000 € 7 713 000 € 6 765 000 € 3 181 000 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 094 000 € 2 668 000 € 2 598 000 € 2 558 000 € 1 244 000 € 1 474 000 € 856 000 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
5 593 000€ 3 263 000€ 3 172 000€ 3 495 000€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-499 000€ -595 000€ -574 000€ -938 000€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
18 143 000 € 8 115 000 € 8 313 000 € 7 848 000 € 6 468 000 € 5 291 000 € 2 325 000 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
23 237 000 € 10 783 000 € 10 911 000 € 10 406 000 € 7 713 000 € 6 765 000 € 3 181 000 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
18 143 000 € 8 115 000 € 8 313 000 € 7 848 000 € 6 468 000 € 5 291 000 € 2 325 000 €