Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Embraco Slovakia s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
222 496 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
221 280 000 € 256 989 000 € 236 971 000 € 246 000 000 € 224 991 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
213 760 000€ 247 727 000€ 232 362 000€ 236 994 000€ 221 335 000€
05
III.
Tržby z predaja služieb
3 925 000€ 4 729 000€ 4 212 000€ 3 627 000€ 1 161 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-157 000€ 2 393 000€ -1 303 000€ 2 693 000€ -238 000€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 541 000€ 1 689 000€ 1 624 000€ 2 607 000€ 2 644 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 211 000€ 451 000€ 76 000€ 79 000€ 89 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
212 714 000 € 233 747 000 € 226 175 000 € 235 084 000 € 214 583 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 818 000€ 1 941 000€ 2 001 000€ 2 687 000€ 2 940 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
132 693 000€ 152 755 000€ 149 119 000€ 159 806 000€ 142 371 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
44 021 000 € 45 256 000 € 44 446 000 € 40 914 000 € 38 277 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
30 523 000€ 31 629 000€ 32 351 000€ 28 921 000€ 27 145 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
11 404 000€ 11 397 000€ 10 153 000€ 10 259 000€ 9 369 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 094 000€ 2 230 000€ 1 941 000€ 1 734 000€ 1 763 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
8 580 000€ 9 854 000€ 9 028 000€ 9 339 000€ 9 504 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8 580 000€ 9 854 000€ 9 028 000€ 9 339 000€ 9 504 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
25 602 000€ 23 941 000€ 21 581 000€ 22 338 000€ 21 491 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
8 565 000 € 23 243 000 € 10 796 000 € 10 916 000 € 10 408 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
83 017 000 € 100 153 000 € 84 151 000 € 80 821 000 € 76 947 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
0 € 6 000 € 13 000 € 5 000 € 2 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
0 € 6 000 € 13 000 € 5 000 € 2 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
0€ 6 000€ 13 000€ 5 000€ 2 000€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
0 € -6 000 € -13 000 € -5 000 € -2 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
8 565 000 € 23 237 000 € 10 783 000 € 10 911 000 € 10 406 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 971 000 € 5 094 000 € 2 668 000 € 2 598 000 € 2 558 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 592 000€ 5 593 000€ 3 263 000€ 3 172 000€ 3 495 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 621 000€ -499 000€ -595 000€ -574 000€ -938 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 594 000 € 18 143 000 € 8 115 000 € 8 313 000 € 7 848 000 €