Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 210 486 € 25 552 876 € 17 401 344 € 16 948 307 € 15 925 901 € 14 599 974 € 13 203 898 € 10 552 958 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
11 645 530 € 17 440 290 € 17 026 565 € 16 561 120 € 14 081 399 € 12 766 902 € 11 465 658 € 8 859 883 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
11 645 530 € 17 440 290 € 17 026 565 € 16 561 120 € 14 081 399 € 12 766 902 € 11 465 658 € 8 859 883 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
11 645 530€ 17 440 290€ 17 026 565€ 16 561 120€ 14 081 399€ 12 766 902€ 11 465 658€ 8 859 883€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 564 956 € 8 112 527 € 374 720 € 387 187 € 1 844 457 € 1 833 072 € 1 738 240 € 1 693 075 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
3 784 036 € 392 026 € 367 935 € 364 446 € 1 838 175 € 1 826 472 € 1 737 563 € 1 669 603 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
3 783 755 € 391 672 € 367 644 € 364 229 € 1 837 968 € 1 826 265 € 1 737 307 € 1 669 308 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 783 755€ 391 672€ 367 644€ 364 229€ 1 837 968€ 1 826 265€ 1 737 307€ 1 669 308€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
281€ 354€ 291€ 217€ 207€ 207€ 256€ 295€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
13 680 540 € 7 706 656 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
13 680 540€ 7 706 656€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
100 380 € 13 845 € 6 785 € 22 741 € 6 282 € 6 600 € 677 € 23 472 €
072
B.V.1.
Peniaze
517€ 517€ 517€ 517€ 517€ 571€ 571€ 571€
073
B.V.2.
Účty v bankách
99 863€ 13 328€ 6 268€ 22 224€ 5 765€ 6 029€ 106€ 22 901€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
59 € 59 € 45 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
59€ 59€ 45€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 210 486 € 25 552 876 € 17 401 344 € 16 948 307 € 15 925 901 € 14 599 974 € 13 203 898 € 10 552 958 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
23 959 780 € 19 890 478 € 12 070 211 € 11 640 878 € 9 409 027 € 8 356 329 € 7 264 532 € 4 939 568 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 € 21 619 037 €
082
A.I.1
Základné imanie
21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€ 21 619 037€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
6 284 859 € 12 079 620 € 11 897 653 € 11 432 209 € 9 026 309 € 7 761 857 € 6 460 612 € 3 854 838 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
6 284 859€ 12 079 620€ 11 897 653€ 11 432 209€ 9 026 309€ 7 761 857€ 6 460 612€ 3 854 838€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-13 808 178 € -21 446 480 € -21 410 368 € -21 236 319 € -21 024 565 € -20 815 117 € -20 599 935 € -20 315 693 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 659 283€ 20 981€ 20 981€ 3 630 463€ 3 630 463€ 3 630 463€ 3 630 463€ 3 630 463€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-21 467 461€ -21 467 461€ -21 431 349€ -24 866 782€ -24 655 028€ -24 445 580€ -24 230 398€ -23 946 156€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
9 864 062 € 7 638 301 € -36 111 € -174 049 € -211 754 € -209 448 € -215 182 € -218 614 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
5 250 706 € 5 662 398 € 5 331 133 € 5 307 429 € 6 516 874 € 6 243 645 € 5 939 366 € 5 613 390 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 250 206 € 5 661 898 € 5 330 235 € 5 306 531 € 6 515 976 € 6 243 145 € 5 938 866 € 5 612 890 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 248 954 € 5 660 633 € 5 328 970 € 5 304 324 € 6 513 760 € 6 239 156 € 5 934 925 € 5 609 901 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 248 954€ 5 660 633€ 5 328 970€ 5 304 324€ 6 513 760€ 6 239 156€ 5 934 925€ 5 609 901€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
652€ 652€ 652€ 652€ 652€ 1 623€ 1 623€ 1 623€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
442€ 460€ 460€ 442€ 442€ 977€ 977€ 977€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
153€ 153€ 153€ 1 113€ 1 113€ 1 384€ 1 341€ 381€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
5€ 9€ 5€ 8€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
500 € 500 € 898 € 898 € 898 € 500 € 500 € 500 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
500€ 500€ 898€ 898€ 898€ 500€ 500€ 500€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé