Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
29 359 177 € 17 535 572 € 17 364 544 € 29 047 264 € 22 541 283 € 20 492 400 € 23 575 895 € 16 024 597 € 13 966 557 € 14 325 019 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 231 174 € 966 522 € 1 222 623 € 1 192 111 € 873 876 € 1 374 283 € 848 595 € 989 235 € 918 796 € 813 884 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 458 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 458€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 231 174 € 966 522 € 1 222 623 € 1 192 111 € 873 876 € 1 374 283 € 848 595 € 989 235 € 918 796 € 813 426 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
4 197€ 5 312€ 6 427€ 7 542€ 8 657€ 9 772€ 10 887€ 12 002€ 13 117€ 14 232€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 226 977€ 961 210€ 1 216 196€ 1 184 569€ 865 219€ 1 364 511€ 837 708€ 977 233€ 905 679€ 799 194€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
28 088 124 € 16 499 120 € 16 049 019 € 27 763 663 € 21 623 957 € 19 047 856 € 22 643 377 € 14 977 109 € 13 007 465 € 13 439 505 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
9 073 334 € 1 582 034 € 1 699 605 € 3 885 527 € 5 035 819 € 5 114 554 € 6 146 692 € 2 074 627 € 1 113 188 € 943 419 €
035
B.I.1
Materiál
1 280€ 6 980€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
9 073 334€ 1 582 034€ 1 699 605€ 3 885 527€ 5 035 819€ 5 114 554€ 6 145 412€ 2 067 647€ 1 113 188€ 943 419€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
3 140 348 € 2 449 746 € 1 615 503 € 2 292 340 € 1 838 484 € 1 145 074 € 1 516 357 € 1 325 000 € 1 200 519 € 1 009 187 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
3 140 348€ 2 449 746€ 1 615 503€ 2 292 340€ 1 838 484€ 1 145 074€ 1 516 357€ 1 325 000€ 1 200 519€ 1 009 187€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 856 831 € 12 455 489 € 12 685 914 € 21 573 405 € 14 742 775 € 12 780 949 € 14 967 880 € 11 573 555 € 10 688 955 € 4 084 831 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
830 059 € 550 980 € 617 970 € 711 470 € 865 533 € 579 318 € 1 485 953 € 98 159 € 461 708 € 334 517 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
291 191€ 531 538€ 617 970€ 639 541€ 633 911€ 204 864€ 1 358 455€ 98 159€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
538 868€ 19 442€ 71 929€ 231 622€ 374 454€ 127 498€ 461 708€ 334 517€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
15 024 311€ 11 902 267€ 12 066 445€ 20 861 935€ 13 860 550€ 12 201 631€ 13 481 927€ 68 686€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
11 406 710€ 8 251 455€ 1 914 904€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
16 692€ 55 792€ 779 748€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 461€ 2 242€ 1 499€ 1 920 000€ 1 055 662€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
17 611 € 11 851 € 47 997 € 12 391 € 6 879 € 7 279 € 12 448 € 3 927 € 4 803 € 7 402 068 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 706€ 4 593€ 11 744€ 8 299€ 6 879€ 7 797€ 12 966€ 4 445€ 5 321€ 4 084€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 905€ 7 258€ 36 253€ 4 092€ -518€ -518€ -518€ -518€ 7 397 984€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
39 879 € 69 930 € 92 902 € 91 490 € 43 450 € 70 261 € 83 923 € 58 253 € 40 296 € 71 630 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
39 879€ 69 930€ 92 902€ 91 490€ 43 450€ 70 261€ 83 923€ 58 253€ 40 296€ 71 629€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
1€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
29 359 177 € 17 535 572 € 17 364 544 € 29 047 264 € 22 541 283 € 20 492 400 € 23 575 895 € 16 024 597 € 13 966 557 € 14 325 019 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 640 136 € 1 263 651 € -282 588 € 1 531 491 € 2 060 547 € 769 639 € 1 160 243 € 1 154 024 € 543 789 € 1 484 404 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 € 182 567 €
082
A.I.1
Základné imanie
182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€ 182 567€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 € 18 257 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond
18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€ 18 257€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 062 827 € -483 412 € 405 € 402 € 402 € 402 € 402 € 149 402 € 251 554 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 062 827€ 405€ 405€ 402€ 402€ 402€ 402€ 149 402€ 251 554€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ -483 817€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
376 485 € 1 546 239 € -483 817 € 1 330 265 € 1 859 321 € 568 413 € 959 017 € 803 798 € 91 411 € 1 283 580 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
27 703 572 € 16 259 921 € 17 629 132 € 27 512 523 € 20 468 406 € 19 717 468 € 22 415 652 € 14 870 573 € 13 422 768 € 12 840 615 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
5 896 € 6 088 € 6 765 € 7 915 € 10 491 € 10 808 € 10 842 € 10 728 € 10 624 € 10 269 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
5 896€ 6 088€ 6 765€ 7 915€ 10 491€ 10 808€ 10 842€ 10 728€ 10 624€ 10 269€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 736 956 € 6 762 096 € 9 602 188 € 16 413 876 € 11 199 760 € 12 823 435 € 15 555 372 € 8 219 242 € 8 295 820 € 7 783 124 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
8 901 409 € 2 744 224 € 8 611 785 € 13 574 294 € 8 723 545 € 9 617 751 € 12 099 927 € 5 942 241 € 6 657 048 € 6 437 650 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 292 083€ 2 311 418€ 7 257 491€ 13 238 819€ 8 080 502€ 8 771 357€ 10 959 009€ 5 942 241€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
609 326€ 432 806€ 1 354 294€ 335 475€ 643 043€ 846 394€ 1 140 918€ 6 657 048€ 6 437 650€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 085€ 3 206€ 795€ 3 997€ 3 304€ 1 373€ 7 093€ 5 975€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 740€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 829 722€ 4 017 872€ 990 403€ 2 836 376€ 2 475 420€ 3 201 687€ 3 452 141€ 2 275 628€ 1 631 679€ 1 339 499€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 960 720 € 9 491 737 € 8 020 179 € 11 090 732 € 9 258 155 € 6 883 225 € 6 849 438 € 6 640 603 € 5 116 324 € 5 047 222 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
18 285€ 16 836€ 15 937€ 27 581€ 24 590€ 25 237€ 12 287€ 11 603€ 12 348€ 0€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 942 435€ 9 474 901€ 8 004 242€ 11 063 151€ 9 233 565€ 6 857 988€ 6 837 151€ 6 629 000€ 5 103 976€ 5 047 222€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
15 469 € 12 000 € 18 000 € 3 250 € 12 330 € 5 293 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
13 467€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 002€ 12 000€ 18 000€ 3 250€ 12 330€ 5 293€