Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
136 895 822€ 128 687 391€ 111 107 971€ 100 937 680€ 157 065 847€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
296 038 024 € 276 529 651 € 238 779 651 € 214 064 304 € 175 993 679 € 157 059 168 € 144 533 857 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
136 615 782€ 128 505 510€ 110 923 698€ 100 784 420€ 80 847 177€ 73 044 335€ 61 423 554€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
280 040€ 181 881€ 184 273€ 153 260€ 132 430€ 210 450€ 114 119€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
1 473 207€ 1 896 281€ 1 928 338€ 1 517 892€ 1 232 230€ 782 040€ 589 948€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
157 668 995€ 145 945 979€ 125 743 342€ 111 608 732€ 93 781 842€ 83 022 343€ 82 406 236€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
293 715 277 € 274 194 749 € 236 758 761 € 211 898 996 € 174 815 054 € 156 325 008 € 142 313 406 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
124 815 605€ 116 768 970€ 99 725 962€ 91 532 909€ 72 347 412€ 63 842 653€ 51 929 719€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
438 588€ 483 220€ 252 387€ 245 900€ 221 926€ 293 963€ 302 737€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-71 514€ 66 486€ -31 372€ 52 511€ -2 713€ 0€
14
D.
Služby
8 318 248€ 8 473 784€ 8 061 254€ 6 321 102€ 6 174 777€ 5 973 777€ 6 575 023€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
863 215 € 834 274 € 814 959 € 778 881 € 765 602 € 786 387 € 816 490 €
16
E.1.
Mzdové náklady
611 056€ 596 975€ 581 927€ 570 599€ 559 140€ 580 777€ 591 409€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
215 048€ 204 945€ 205 271€ 181 076€ 180 350€ 177 872€ 197 275€
19
E.4.
Sociálne náklady
37 111€ 32 354€ 27 761€ 27 206€ 26 112€ 27 738€ 27 806€
20
F.
Dane a poplatky
41 123€ 56 542€ 28 283€ 14 946€ 42 314€ 35 533€ 22 248€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
433 319€ 452 765€ 452 934€ 415 061€ 314 722€ 253 688€ 116 583€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
433 319€ 452 765€ 471 588€ 415 061€ 314 722€ 253 688€ 229 663€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-18 654€ -113 080€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 323 395€ 1 611 870€ 1 682 734€ 1 400 567€ 1 137 314€ 692 856€ 559 467€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
209 392€ 0€ -54 407€ -3 053€ 210 516€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
157 343 906€ 145 446 838€ 125 771 620€ 111 191 526€ 93 810 987€ 84 451 917€ 81 780 623€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 322 747 € 2 334 902 € 2 020 890 € 2 165 308 € 1 178 625 € 734 160 € 2 220 451 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 394 895 € 2 894 931 € 3 099 740 € 2 785 258 € 2 235 492 € 3 147 105 € 2 730 194 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
811 € 145 513 € 1 444 € 1 370 € 8 647 € 6 679 € 654 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
142 025 € 3 191 € 74 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
142 025€ 3 191€ 74€
42
XII.
Kurzové zisky
811€ 3 488€ 1 444€ 1 370€ 8 647€ 3 488€ 580€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
603 833 € 648 006 € 581 057 € 536 661 € 404 281 € 353 318 € 383 929 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
597 183 € 640 932 € 573 741 € 534 825 € 375 603 € 351 041 € 380 499 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
597 183€ 640 932€ 573 741€ 534 825€ 375 603€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
351 041€ 380 499€
52
O.
Kurzové straty
5 680€ 5 971€ 6 265€ 431€ 27 268€ 385€ 1 350€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
970€ 1 103€ 1 051€ 1 405€ 1 410€ 1 892€ 2 080€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-603 022 € -502 493 € -579 613 € -535 291 € -395 634 € -346 639 € -383 275 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 719 725 € 1 832 409 € 1 441 277 € 1 630 017 € 782 991 € 387 521 € 1 837 176 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
389 460 € -26 912 € 872 864 € 671 000 € -20 807 € 296 110 € 553 596 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
843 316€ 666 498€ 501 581€ 862 357€ 103 674€ 487 442€ -38 057€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-453 856€ -693 410€ 371 283€ -191 357€ -124 481€ -191 332€ 591 653€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 330 265 € 1 859 321 € 568 413 € 959 017 € 803 798 € 91 411 € 1 283 580 €