Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
236 218 000 € 212 179 350 € 216 250 728 € 97 610 801 € 66 280 878 € 66 373 646 € 56 658 880 € 51 254 248 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
170 235 000 € 151 422 071 € 146 330 515 € 25 907 376 € 19 768 865 € 17 893 396 € 13 708 563 € 8 816 567 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
3 024 000 € 651 869 € 193 564 € 247 840 € 279 440 € 183 498 € 101 792 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
79 000€ 68 044€ 193 564€ 247 840€ 279 440€ 183 498€ 101 792€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
2 945 000€ 583 825€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
8 720 000 € 2 180 353 € 2 062 584 € 2 789 073 € 1 134 413 € 984 968 € 826 428 € 400 699 €
012
A.II.1
Pozemky
106 000€ 105 760€ 105 760€ 105 760€ 105 760€ 105 760€
013
A.II.2
Stavby
0€ 1 014€ 2 394€ 4 443€ 6 492€ 8 541€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 797 000€ 1 734 477€ 1 813 775€ 1 969 250€ 884 060€ 617 299€ 640 887€ 237 873€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
6 818 000€ 142 199€ 142 199€ 142 199€ 142 199€ 142 199€ 142 199€ 142 199€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
197 917€ 850€ 570 850€ 86 100€ 36 850€ 12 086€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
29 167€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
158 491 000 € 148 589 849 € 144 074 367 € 22 870 463 € 18 355 012 € 16 724 930 € 12 780 343 € 8 415 868 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
20 699 000€ 143 524 551€ 139 580 433€ 21 244 193€ 16 346 732€ 14 547 527€ 12 780 177€ 8 415 702€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
133 497 000€ 872 870€ 872 870€ 145 413€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 008 114€ 2 177 237€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
4 295 000€ 4 192 262€ 3 620 898€ 1 480 691€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
65 983 000 € 60 440 654 € 69 576 049 € 71 635 108 € 46 428 401 € 48 449 984 € 42 863 921 € 42 414 926 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
1 790 000 € 1 002 043 € 1 265 721 € 1 387 832 € 1 775 935 € 1 297 690 € 1 073 € 991 €
035
B.I.1
Materiál
4 000€ 1 434€ 1 796€ 1 015€ 1 108€ 936€ 1 073€ 991€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 780 000€ 994 159€ 1 257 475€ 1 380 367€ 1 768 377€ 1 290 304€
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
6 000€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€ 6 450€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 060 000 € 946 202 € 24 161 150 € 11 775 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 23 745 000 € 11 775 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
23 745 000€ 11 775 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
123 000€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
937 000€ 946 202€ 416 150€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
57 658 000 € 44 336 938 € 35 116 043 € 56 509 594 € 41 376 710 € 29 735 820 € 33 674 107 € 32 520 695 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
54 260 000 € 42 126 426 € 24 269 247 € 30 106 456 € 26 735 277 € 18 091 310 € 21 629 574 € 20 299 260 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 306 151€ 2 803 824€ 1 576 401€ 1 431 384€ 899 508€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
67 838€ 308 602€ 423 589€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
39 752 437€ 21 156 821€ 28 106 466€ 25 303 893€ 17 191 802€ 21 629 574€ 20 299 260€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
106 067€ 10 172€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
1 736€ 152€ 12 734€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 249 000€ 548 333€ 10 783 865€ 11 035 303€ 10 965 447€ 11 326 232€ 12 022 293€ 12 193 656€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
31 965€ 31 965€ 31 965€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
2 149 000€ 1 630 214€ 30 966€ 15 334 134€ 3 569 767€ 305 544€ 22 240€ 17 607€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 475 000 € 14 155 471 € 9 033 135 € 1 962 682 € 3 275 756 € 17 416 474 € 9 188 741 € 9 893 240 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 000€ 2 709€ 5 682€ 13 569€ 7 368€ 6 888€ 4 477€ 5 415€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 470 000€ 14 152 762€ 9 027 453€ 1 949 113€ 3 268 388€ 17 409 586€ 9 184 264€ 9 887 825€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
316 625 € 344 164 € 68 317 € 83 612 € 30 266 € 86 396 € 22 755 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
168 008€ 229 447€ 7 129€ 29 900€ 1 011€ 785€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
148 617€ 114 717€ 61 188€ 53 712€ 29 255€ 86 396€ 21 970€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
236 218 000 € 212 179 350 € 216 250 728 € 97 610 801 € 66 280 878 € 66 373 646 € 56 658 880 € 51 254 248 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
70 506 000 € 52 811 727 € 43 924 250 € 46 590 283 € 37 875 715 € 43 972 172 € 33 710 896 € 29 564 461 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 20 000 000 € 33 193 € 33 193 € 33 193 € 33 193 €
082
A.I.1
Základné imanie
20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 20 000 000€ 33 193€ 33 193€ 33 193€ 33 193€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 4 000 000 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 4 000 000€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 9 496 545 € 7 997 672 € 6 954 539 € 5 480 025 € 3 603 632 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
9 496 545€ 7 997 672€ 6 954 539€ 5 480 025€ 3 603 632€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
36 476 000 € 18 173 966 € 11 365 993 € 5 857 143 € 21 956 901 € 28 176 139 € 19 007 698 € 16 571 794 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 476 000€ 18 173 966€ 11 365 993€ 5 857 143€ 21 956 901€ 28 176 139€ 19 007 698€ 16 571 794€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
10 030 000 € 10 637 761 € 8 558 257 € 7 236 595 € 7 881 310 € 8 801 662 € 9 183 341 € 9 349 203 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
165 713 000 € 159 367 623 € 172 326 478 € 51 020 518 € 28 405 098 € 22 401 454 € 22 947 948 € 21 689 769 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 690 000 € 62 848 694 € 60 556 199 € 25 637 341 € 2 070 195 € 1 830 121 € 1 423 811 € 754 986 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
65 118 000€ 62 823 596€ 60 532 333€ 23 080 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
21 000€ 25 098€ 23 866€ 21 189€ 17 347€ 12 286€ 13 764€ 14 364€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
5 551 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
2 536 152€ 2 052 848€ 1 817 835€ 1 410 047€ 740 622€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
43 206 000€ 54 860 950€ 66 515 475€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
38 776 000 € 27 202 798 € 32 876 491 € 25 000 731 € 25 912 438 € 20 237 948 € 21 218 807 € 19 695 113 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
34 618 000 € 25 736 130 € 32 830 217 € 24 967 940 € 25 886 556 € 20 163 737 € 21 199 469 € 19 401 266 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 568 912€ 883 144€ 675 381€ 1 736 960€ 301 140€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
548 354€ 873 996€ 736 525€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
23 618 864€ 31 073 077€ 23 556 034€ 24 149 596€ 19 862 597€ 21 199 469€ 19 401 266€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 297 000€ 179 387€ 7 344€ 8 179€ 6 733€ 2 956€ 13 208€ 13 343€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
349 000€ 181 091€ 1 676€ 1 594€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€ 1 099 139€ 21 195€ 11 409€ 300€ 70 856€ 4 454€ 278 527€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
12 254€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 512 000€ 7 051€ 17 735€ 13 203€ 6 595€ 399€ 383€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 386 000 € 2 800 656 € 723 788 € 382 446 € 422 465 € 333 385 € 305 330 € 1 239 670 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
211 891€ 180 370€ 168 664€ 162 917€ 226 377€ 286 354€ 1 187 901€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 386 000€ 2 588 765€ 543 418€ 213 782€ 259 548€ 107 008€ 18 976€ 51 769€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
11 655 000€ 11 654 525€ 11 654 525€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 65 € 20 € 36 € 18 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
65€ 20€ 36€ 18€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé