Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
192 248 713€ 175 898 084€ 161 029 020€ 152 093 008€ 153 273 947€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
216 739 000 € 219 086 695 € 192 560 296 € 175 924 772 € 161 659 460 € 153 401 068 € 153 333 786 € 138 752 617 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
6 820€ 6 788€ 118 418€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
215 462 000€ 218 753 522€ 192 248 713€ 175 891 264€ 161 029 020€ 152 086 220€ 153 273 947€ 138 178 582€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
786 000€ -263 316€ -122 891€ -388 010€ 478 073€ 1 290 304€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
26 000€ 94 250€ 346 038€ 357 416€ 140 409€ 4 880€ 27 534€ 178 816€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
465 000€ 502 239€ 88 436€ 57 282€ 11 958€ 12 876€ 32 305€ 276 801€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
206 747 000 € 208 335 550 € 182 096 737 € 166 551 463 € 151 492 221 € 142 132 866 € 141 519 142 € 127 273 087 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
6 620€ 6 736€ 115 762€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
290 000€ 195 919€ 199 330€ 176 097€ 125 327€ 98 899€ 104 871€ 105 914€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
197 639 000€ 202 537 136€ 177 182 134€ 162 140 713€ 148 166 008€ 139 572 329€ 139 101 803€ 123 974 395€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
6 389 000 € 4 158 097 € 3 686 858 € 3 304 552 € 2 630 738 € 2 090 590 € 2 019 133 € 1 580 468 €
16
E.1.
Mzdové náklady
4 974 000€ 3 100 383€ 2 736 862€ 2 452 098€ 1 987 581€ 1 526 469€ 1 483 796€ 1 055 219€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
144 000€ 144 127€ 144 277€ 143 139€ 141 832€ 141 432€ 140 992€ 143 652€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
1 195 000€ 852 531€ 755 364€ 664 826€ 464 136€ 388 319€ 364 089€ 357 007€
19
E.4.
Sociálne náklady
76 000€ 61 056€ 50 355€ 44 489€ 37 189€ 34 370€ 30 256€ 24 590€
20
F.
Dane a poplatky
14 000€ 5 013€ 4 836€ 4 865€ 3 535€ 2 956€ 41 402€ 3 322€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 032 000€ 709 652€ 603 389€ 598 554€ 360 301€ 270 924€ 168 517€ 148 481€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
702 632€ 602 809€ 599 054€ 359 801€ 270 924€ 168 777€ 148 221€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
7 020€ 580€ -500€ 500€ -260€ 260€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
70 947€ 267 567€ 212 811€ 130 588€ 329€ 20 477€ 109 485€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
58 964€ -1 502€ -284€ -26 223€ 923 512€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
383 000€ 599 822€ 152 623€ 107 251€ 77 226€ 90 387€ 89 162€ 311 748€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
9 992 000 € 10 751 145 € 10 463 559 € 9 373 309 € 10 167 239 € 11 268 202 € 11 814 644 € 11 479 530 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
18 319 000 € 15 757 151 € 14 744 358 € 13 186 644 € 13 215 758 € 13 705 348 € 14 067 273 € 14 100 929 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 394 000 € 7 347 309 € 3 459 051 € 527 236 € 519 788 € 862 000 € 483 092 € 1 164 575 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
16 597€ 130 000€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
6 284 000 € 2 854 668 € 2 603 070 € 46 939 € 600 000 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
204 000€ 1 000 000€ 23 548€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
2 650 668€ 1 603 070€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
23 391€ 600 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
189 000 € 16 273 € 391 450 € 80 651 € 128 737 € 7 608 € 11 992 € 2 018 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
15 209€ 390 597€ 79 764€ 127 792€ 4 848€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 064€ 853€ 887€ 945€ 2 760€ 11 992€ 2 018€
42
XII.
Kurzové zisky
421 000€ 534 849€ 463 969€ 402 365€ 374 453€ 677 453€ 471 099€ 562 557€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44 219€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
500 000€ 3 941 519€ 562€ 1€ 1€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 105 000 € 5 111 264 € 3 703 575 € 647 027 € 429 196 € 814 761 € 506 644 € 633 386 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
18 127€ 123 052€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 377 000 € 4 466 650 € 3 093 702 € 181 914 € 8 191 € 25 411 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
2 321 317€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 145 333€ 3 093 702€ 181 914€ 8 191€ 25 411€
52
O.
Kurzové straty
632 000€ 532 210€ 469 861€ 439 434€ 374 566€ 676 403€ 485 943€ 586 543€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
12 254€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
96 000€ 112 404€ 140 012€ 25 679€ 16 058€ 15 306€ 20 701€ 21 432€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
2 289 000 € 2 236 045 € -244 524 € -119 791 € 90 592 € 47 239 € -23 552 € 531 189 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 281 000 € 12 987 190 € 10 219 035 € 9 253 518 € 10 257 831 € 11 315 441 € 11 791 092 € 12 010 719 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 251 000 € 2 349 429 € 1 660 778 € 2 016 923 € 2 376 521 € 2 513 779 € 2 607 751 € 2 661 516 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 242 000€ 2 879 481€ 1 890 488€ 2 020 475€ 2 415 707€ 2 521 880€ 2 467 565€ 2 809 173€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 000€ -530 052€ -229 710€ -3 552€ -39 186€ -8 101€ 140 186€ -147 657€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 030 000 € 10 637 761 € 8 558 257 € 7 236 595 € 7 881 310 € 8 801 662 € 9 183 341 € 9 349 203 €