Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 679 324 € 31 984 200 € 28 822 776 € 24 894 028 € 29 107 461 € 25 894 963 € 17 848 462 € 25 781 048 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 308 501 € 2 744 255 € 2 676 829 € 2 967 936 € 2 734 107 € 1 840 679 € 1 798 854 € 2 179 051 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 340 € 748 € 2 143 € 9 000 € 7 826 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 340€ 748€ 2 143€ 9 000€ 7 826€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 308 501 € 2 744 255 € 2 676 829 € 2 967 596 € 2 733 359 € 1 838 536 € 1 789 854 € 2 171 225 €
012
A.II.1
Pozemky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
013
A.II.2
Stavby
337 035€ 393 108€ 397 501€ 435 136€ 129 739€ 30 843€ 52 508€ 83 021€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 945 736€ 2 351 147€ 2 279 328€ 2 532 460€ 2 085 077€ 1 807 691€ 1 737 211€ 2 087 930€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 135€ 274€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
25 730€ 0€ 0€ 0€ 518 543€ 0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
33 118 586 € 28 960 461 € 25 739 402 € 21 627 469 € 26 279 423 € 23 761 211 € 15 721 435 € 23 300 143 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 042 759 € 1 174 015 € 169 937 € 119 226 € 225 095 € 1 248 263 € 727 129 € 376 090 €
035
B.I.1
Materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 042 759€ 1 174 015€ 169 937€ 119 226€ 225 095€ 1 248 263€ 727 129€ 376 090€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
823 369 € 1 255 211 € 1 106 546 € 1 091 849 € 1 268 513 € 471 853 € 429 589 € 541 505 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 8 400€ 9 600€ 55 580€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
823 369€ 1 255 211€ 1 106 546€ 1 091 849€ 1 268 513€ 463 453€ 419 989€ 485 925€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
23 625 230 € 17 106 354 € 16 638 687 € 6 454 467 € 5 727 033 € 5 816 043 € 6 672 175 € 16 994 253 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 620 824 € 8 928 153 € 5 913 763 € 4 059 137 € 4 394 164 € 4 481 974 € 4 794 680 € 8 598 085 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
2 853 748€ 2 842 745€ 2 891 793€ 2 172 699€ 1 456 397€ 2 194 149€ 1 241 404€ 1 602 565€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
2 767 076€ 6 085 408€ 3 021 970€ 1 886 438€ 2 937 767€ 2 287 825€ 3 553 276€ 6 995 520€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
18 004 406€ 8 178 201€ 10 724 924€ 1 332 869€ 1 332 869€ 1 332 869€ 1 332 869€ 8 332 868€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 0€ 0€ 1 062 461€ 510 646€ 0€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 1 200€ 33 980€ 63 300€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
4 627 228 € 9 424 881 € 7 824 232 € 13 961 927 € 19 058 782 € 16 225 052 € 7 892 542 € 5 388 295 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 291€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 627 228€ 9 424 881€ 7 824 232€ 13 961 927€ 19 058 782€ 16 225 052€ 7 892 542€ 5 387 004€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
252 237 € 279 484 € 406 545 € 298 623 € 93 931 € 293 073 € 328 173 € 301 854 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
31 195€ 36 953€ 42 712€ 48 471€ 54 230€ 0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
221 042€ 242 531€ 363 833€ 250 152€ 39 701€ 293 073€ 328 173€ 301 854€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 679 324 € 31 984 200 € 28 822 776 € 24 894 028 € 29 107 461 € 25 894 963 € 17 848 462 € 25 781 048 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
20 501 886 € 18 397 602 € 17 633 059 € 16 325 030 € 14 839 847 € 12 021 912 € 9 853 123 € 15 415 238 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 € 4 090 487 €
082
A.I.1
Základné imanie
4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€ 4 090 487€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
409 049 € 409 049 € 409 049 € 409 049 € 409 049 € 409 049 € 409 049 € 409 049 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
409 049€ 409 049€ 409 049€ 409 049€ 409 049€ 409 049€ 409 049€ 409 049€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 898 066 € 13 133 523 € 11 825 494 € 10 340 311 € 7 522 376 € 5 353 587 € 3 915 703 € 7 894 100 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 898 066€ 13 133 523€ 11 825 494€ 10 340 311€ 7 522 376€ 5 353 587€ 3 915 703€ 7 894 100€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
2 104 284 € 764 543 € 1 308 029 € 1 485 183 € 2 817 935 € 2 168 789 € 1 437 884 € 3 021 602 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
8 951 976 € 11 003 839 € 10 239 426 € 7 990 735 € 12 838 764 € 12 579 865 € 7 610 277 € 9 980 366 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 855 € 488 € 25 € 522 € 528 € 881 € 1 854 € 2 379 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 855€ 488€ 25€ 522€ 528€ 881€ 1 854€ 2 379€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
316 430 € 316 652 € 228 345 € 331 603 € 266 902 € 221 118 € 316 039 € 458 060 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
316 430€ 316 652€ 228 345€ 331 603€ 266 902€ 221 118€ 316 039€ 458 060€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 577 054 € 6 862 168 € 6 343 522 € 4 474 804 € 8 583 440 € 9 418 962 € 4 739 821 € 6 529 449 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 956 139 € 5 428 458 € 4 479 279 € 3 520 944 € 5 403 568 € 6 869 797 € 3 576 476 € 4 460 738 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
3 210 165€ 3 662 334€ 3 624 986€ 2 916 386€ 3 888 328€ 5 836 343€ 2 538 092€ 3 976 746€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
745 974€ 1 766 124€ 854 293€ 604 558€ 1 515 240€ 1 033 454€ 1 038 384€ 483 992€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
102 647€ 631 794€ 552 977€ 541 092€ 525 111€ 680 146€ 469 627€ 481 592€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
0€ 424 184€ 407 753€ 398 101€ 331 487€ 325 077€ 284 975€ 290 724€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
522 795€ 372 981€ 879 037€ 0€ 2 322 825€ 1 543 942€ 408 743€ 1 296 395€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
-4 527€ 4 751€ 24 476€ 14 667€ 449€ 0€ 0€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
4 054 637 € 3 824 531 € 3 667 534 € 3 183 806 € 3 987 894 € 2 938 904 € 2 552 563 € 2 990 478 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
977 799€ 642 873€ 558 242€ 617 855€ 571 681€ 647 427€ 415 730€ 426 015€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 076 838€ 3 181 658€ 3 109 292€ 2 565 951€ 3 416 213€ 2 291 477€ 2 136 833€ 2 564 463€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
6 225 462 € 2 582 759 € 950 291 € 578 263 € 1 428 850 € 1 293 186 € 385 062 € 385 444 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
296 684€ 382 376€ 468 068€ 474 426€ 69 484€ 138 967€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
133 663€ 168 855€ 99 715€ 88 962€ 48 905€ 95 056€ 69 484€ 69 483€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
5 795 115€ 2 031 528€ 382 508€ 14 875€ 1 379 945€ 1 198 130€ 246 094€ 176 994€