Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
756 844 € 777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
42 785 € 62 993 € 164 542 € 148 707 € 115 445 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
29 315 € 29 315 € 110 655 € 74 611 € 97 375 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
29 315€ 29 315€ 110 655€ 74 611€ 97 375€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
13 470 € 33 678 € 53 887 € 74 096 € 18 070 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 470€ 33 678€ 53 887€ 74 096€ 18 070€ 36 654€ 64 037€ 25 236€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
713 798 € 674 720 € 417 543 € 824 257 € 741 842 € 1 113 114 € 328 466 € 408 215 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
402 664 € 358 680 € 131 727 € 271 751 € 320 176 € 768 669 € 275 888 € 367 707 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
400 305€ 358 680€ 131 727€ 271 751€ 320 176€ 768 669€ 274 052€ 365 871€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 836€ 1 836€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 359€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
311 134 € 316 040 € 285 816 € 552 506 € 421 666 € 344 445 € 52 578 € 40 508 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 535€ 883€ 1 647€ 1 455€ 1 589€ 1 425€ 637€ 1 953€
057
B.IV.2
Účty v bankách
308 599€ 315 157€ 284 169€ 551 051€ 420 077€ 343 020€ 51 941€ 38 555€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
261 € 39 863 € 368 € 477 € 831 € 824 € 1 157 € 1 690 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
261€ 39 863€ 368€ 477€ 831€ 824€ 1 157€ 1 690€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
756 844 € 777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
499 520 € 484 388 € 469 763 € 752 371 € 738 501 € 732 937 € 272 901 € 254 886 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
477 084 € 462 115 € 454 811 € 731 198 € 715 160 € 253 045 € 242 583 € 69 921 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
477 084€ 462 115€ 454 811€ 731 198€ 715 160€ 253 045€ 279 458€ 106 796€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 875€ -36 875€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
15 132 € 14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
256 042 € 291 757 € 110 811 € 218 875 € 117 444 € 415 586 € 118 823 € 176 139 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
14 761 € 9 911 € 9 743 € 5 688 € 7 619 € 9 747 € 6 153 € 6 296 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
6 296€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
14 761€ 9 911€ 9 743€ 5 688€ 7 619€ 9 747€ 6 153€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
1 090 € -509 € 62 € 9 678 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 090€ -509€ 62€ 343€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
9 335€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
239 886 € 280 928 € 100 948 € 196 787 € 93 159 € 388 254 € 95 948 € 143 505 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
121 020€ 182 691€ 28 955€ 140 651€ 8 934€ 101 252€ 23 247€ 62 067€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 422€ 27 356€ 25 203€ 4 274€ 2 318€ 4 652€ 2 569€ 2 290€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
28 362€ 22 527€ 13 471€ 15 980€ 14 805€ 29 706€ 11 382€ 10 862€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 926€ 16 953€ 10 207€ 12 337€ 22 544€ 20 136€ 8 794€ 8 419€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
43 156€ 31 401€ 23 112€ 23 545€ 44 558€ 221 232€ 21 174€ 58 201€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 276€ 28 782€ 1 666€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
305 € 918 € 120 € 249 € 6 € 925 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
305€ 918€ 120€ 249€ 6€ 925€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
1 282 € 1 431 € 1 879 € 2 195 € 2 173 € 2 069 € 1 936 € 4 116 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
257€ 2 121€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 282€ 1 431€ 1 879€ 1 938€ 2 173€ 2 069€ 1 936€ 1 995€