Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
756 844 € 777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
42 785 € 62 993 € 164 542 € 148 707 € 115 445 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
29 315 € 29 315 € 110 655 € 74 611 € 97 375 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
29 315€ 29 315€ 110 655€ 74 611€ 97 375€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
13 470 € 33 678 € 53 887 € 74 096 € 18 070 € 36 654 € 64 037 € 25 236 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
13 470€ 33 678€ 53 887€ 74 096€ 18 070€ 36 654€ 64 037€ 25 236€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
713 798 € 674 720 € 417 543 € 824 257 € 741 842 € 1 113 114 € 328 466 € 408 215 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
402 664 € 358 680 € 131 727 € 271 751 € 320 176 € 768 669 € 275 888 € 367 707 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
400 305 € 358 680 € 131 727 € 271 751 € 320 176 € 768 669 € 274 052 € 365 871 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
400 305€ 358 680€ 131 727€ 271 751€ 320 176€ 768 669€ 274 052€ 365 871€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 836€ 1 836€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 359€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
311 134 € 316 040 € 285 816 € 552 506 € 421 666 € 344 445 € 52 578 € 40 508 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 535€ 883€ 1 647€ 1 455€ 1 589€ 1 425€ 637€ 1 953€
073
B.V.2.
Účty v bankách
308 599€ 315 157€ 284 169€ 551 051€ 420 077€ 343 020€ 51 941€ 38 555€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
261 € 39 863 € 368 € 477 € 831 € 824 € 1 157 € 1 690 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
261€ 39 863€ 368€ 477€ 831€ 824€ 1 157€ 1 690€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
756 844 € 777 576 € 582 453 € 973 441 € 858 118 € 1 150 592 € 393 660 € 435 141 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
499 520 € 484 388 € 469 763 € 752 371 € 738 501 € 732 937 € 272 901 € 254 886 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
477 084 € 462 115 € 454 811 € 731 198 € 715 160 € 253 045 € 242 583 € 69 921 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
477 084€ 462 115€ 454 811€ 731 198€ 715 160€ 253 045€ 279 458€ 106 796€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-36 875€ -36 875€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
15 132 € 14 969 € 7 649 € 13 870 € 16 038 € 472 589 € 23 015 € 177 662 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
256 042 € 291 757 € 110 811 € 218 875 € 117 444 € 415 586 € 118 823 € 176 139 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 090 € -509 € 62 € 343 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 090€ -509€ 62€ 343€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
239 886 € 280 928 € 100 948 € 196 787 € 93 159 € 388 254 € 95 948 € 152 840 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
121 020 € 182 691 € 28 955 € 140 651 € 8 934 € 101 252 € 23 247 € 62 067 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
121 020€ 182 691€ 28 955€ 140 651€ 8 934€ 101 252€ 23 247€ 62 067€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
25 422€ 27 356€ 25 203€ 4 274€ 2 318€ 4 652€ 2 569€ 2 290€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
28 362€ 22 527€ 13 471€ 15 980€ 14 805€ 29 706€ 11 382€ 10 862€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
21 926€ 16 953€ 10 207€ 12 337€ 22 544€ 20 136€ 8 794€ 8 419€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
43 156€ 31 401€ 23 112€ 23 545€ 44 558€ 221 232€ 21 174€ 58 201€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
11 276€ 28 782€ 11 001€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 761 € 9 911 € 9 743 € 5 688 € 7 619 € 9 747 € 6 153 € 6 296 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 761€ 9 911€ 9 743€ 5 688€ 7 619€ 9 747€ 6 153€ 6 296€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
305€ 918€ 120€ 249€ 6€ 925€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€ 16 660€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 282 € 1 431 € 1 879 € 2 195 € 2 173 € 2 069 € 1 936 € 4 116 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
257€ 2 121€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
1 282€ 1 431€ 1 879€ 1 938€ 2 173€ 2 069€ 1 936€ 1 995€