Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský parkovací systém, spol. s r.o. v likvidácii

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2014
31.10.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
104 387 € 518 766 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
36 816 € 26 625 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 465 €
005
A.I.2
Software
8 465€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
28 351 € 26 625 €
013
A.II.2
Stavby
22 565€ 26 625€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 786€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
63 964 € 491 341 €
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
13 627 € 23 782 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 691€ 3 443€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
8 936€ 20 339€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
50 337 € 467 559 €
056
B.IV.1
Peniaze
193€ 163€
057
B.IV.2
Účty v bankách
50 144€ 467 396€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 607 € 800 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 607€ 800€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
104 387 € 518 766 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
81 727 € 507 112 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
63 599 € 435 012 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
63 599€ 435 012€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-18 385 € 35 587 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 914 € 10 064 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 215 € 416 €
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 215€ 416€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
4 022 € 4 697 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
4 022€ 4 697€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
4 677 € 4 951 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 383€ 2 153€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 817€ 1 248€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 125€ 1 029€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
352€ 521€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
12 746 € 1 590 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
1 590€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 746€