Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Lazar Consulting, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 267 770 € 1 876 557 € 2 098 381 € 1 173 649 € 835 330 € 812 955 € 867 681 € 600 334 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 630 € 12 581 € 20 531 € 53 767 € 43 737 € 3 300 € 10 109 € 22 598 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 630 € 12 581 € 20 531 € 53 767 € 43 737 € 3 300 € 10 109 € 22 598 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
4 630€ 12 581€ 20 531€ 53 767€ 23 273€ 3 300€ 10 109€ 22 598€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€ 0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
20 464€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
2 260 251 € 1 861 573 € 2 074 977 € 1 115 969 € 787 228 € 786 147 € 813 703 € 513 659 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
121 350 € 117 374 € 36 130 € 12 094 € 0 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
121 350€ 117 374€ 36 130€ 12 094€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
395 606 € 380 107 € 279 636 € 200 040 € 1 846 € 8 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
40 € 1 846 € 8 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
40€ 1 846€ 8 000€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
200 000€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
395 606€ 380 107€ 279 636€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
977 569 € 905 046 € 742 213 € 539 748 € 279 915 € 354 971 € 460 728 € 246 773 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
111 239 € 205 388 € 123 029 € 121 248 € 144 086 € 132 446 € 431 404 € 187 500 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
111 239€ 205 388€ 123 029€ 121 248€ 144 086€ 132 446€ 431 404€ 187 500€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
866 330€ 698 742€ 619 184€ 418 500€ 112 608€ 205 391€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
916€ 23 221€ 17 134€ 29 304€ 59 213€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
0€ 0€ 20€ 60€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
887 076 € 576 420 € 1 053 128 € 454 871 € 189 899 € 393 200 € 340 881 € 258 886 €
072
B.V.1.
Peniaze
11 147€ 9 299€ 11 432€ 86 141€ 38 275€ 49 647€ 21 353€ 21 283€
073
B.V.2.
Účty v bankách
875 929€ 567 121€ 1 041 696€ 368 730€ 151 624€ 343 553€ 319 528€ 237 603€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 889 € 2 403 € 2 873 € 3 913 € 4 365 € 23 508 € 43 869 € 64 077 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
50€ 49€ 0€ 19 920€ 39 840€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 889€ 2 403€ 2 823€ 3 913€ 4 316€ 23 508€ 23 949€ 24 237€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 267 770 € 1 876 557 € 2 098 381 € 1 173 649 € 835 330 € 812 955 € 867 681 € 600 334 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 472 886 € 1 070 935 € 738 756 € 274 847 € 47 383 € 127 840 € 184 386 € 17 695 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 7 967 € 6 971 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 7 967€ 6 971€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 056 327 € 724 148 € 260 240 € 32 762 € -4 534 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 056 327€ 724 148€ 260 240€ 32 762€ 23 707€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-28 241€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
401 952 € 332 180 € 463 909 € 227 478 € 32 776 € 113 233 € 174 313 € 4 085 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
794 884 € 805 622 € 1 359 625 € 898 802 € 787 947 € 685 115 € 683 295 € 580 608 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
341 € 347 € 375 € 373 € 1 037 € 2 124 € 1 802 € 188 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 600 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
600€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
341€ 347€ 375€ 373€ 1 037€ 1 524€ 1 802€ 188€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
791 911 € 802 299 € 1 356 679 € 894 254 € 784 483 € 680 573 € 679 386 € 579 526 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
34 716 € 78 155 € 484 967 € 78 472 € 42 778 € 44 100 € 176 838 € 122 943 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
78 155€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
34 716€ 484 967€ 78 472€ 42 778€ 44 100€ 176 838€ 122 943€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
715 279€ 715 279€ 715 279€ 715 279€ 715 279€ 602 374€ 431 983€ 426 237€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 225€ 4 785€ 4 815€ 12 395€ 6 911€ 6 067€ 5 306€ 4 601€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 506€ 3 890€ 4 000€ 8 378€ 3 812€ 3 698€ 3 444€ 3 020€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
34 185€ 147 618€ 79 730€ 15 693€ 24 324€ 61 805€ 22 715€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
190€ 10€ 10€ 10€ 10€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 632 € 2 976 € 2 571 € 4 175 € 2 427 € 2 418 € 2 107 € 894 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 976€ 2 571€ 4 175€ 2 427€ 2 418€ 2 107€ 894€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 632€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 031 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 031€