Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
7 708 279 € 7 923 569 € 8 195 315 € 7 269 086 € 6 969 622 € 6 378 862 € 6 288 323 € 6 613 757 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
4 103 842 € 5 192 091 € 5 731 157 € 5 114 897 € 5 000 850 € 4 902 181 € 4 870 010 € 5 188 220 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
837 € 4 717 € 8 593 € 12 469 € 16 345 € 20 205 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
837€ 4 717€ 8 593€ 12 469€ 16 345€ 19 050€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
1 155€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
4 103 005 € 5 187 374 € 5 722 564 € 5 102 428 € 4 984 505 € 4 881 976 € 4 870 010 € 5 188 220 €
012
A.II.1
Pozemky
854 614€ 854 614€ 854 614€ 854 614€ 854 614€ 854 614€ 854 614€ 854 614€
013
A.II.2
Stavby
1 430 871€ 1 698 044€ 1 914 118€ 2 140 961€ 2 392 377€ 2 652 150€ 2 914 350€ 3 173 929€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 817 520€ 2 627 258€ 2 948 404€ 2 100 093€ 1 737 514€ 1 375 212€ 1 101 046€ 1 158 585€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 458€ 5 428€ 6 760€ 0€ 1 092€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
3 602 915 € 2 640 930 € 2 328 009 € 2 124 010 € 1 965 446 € 1 476 681 € 1 347 357 € 1 376 819 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
18 272 € 18 988 € 16 942 € 16 398 € 24 846 € 24 954 € 18 217 € 18 568 €
035
B.I.1
Materiál
18 272€ 18 988€ 16 942€ 16 398€ 24 846€ 24 954€ 18 217€ 18 568€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
187 154 € 132 617 € 172 741 € 11 772 € 27 434 € 43 154 € 41 142 € 13 643 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
187 154€ 132 617€ 172 741€ 11 772€ 27 434€ 43 154€ 41 142€ 13 643€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 650 418 € 2 215 739 € 1 831 215 € 1 704 583 € 1 279 083 € 1 153 544 € 1 083 697 € 1 031 420 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 997 413 € 2 032 951 € 1 831 215 € 1 337 763 € 1 249 961 € 1 153 544 € 1 082 628 € 1 031 201 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
10 225€ 43 433€ 43 618€ 39 872€ 51 282€ 29 784€ 28 678€ 30 945€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 987 188€ 1 989 518€ 1 787 597€ 1 297 891€ 1 198 679€ 1 123 760€ 1 053 950€ 1 000 256€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
651 863€ 300 317€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
312€ 181 673€ 66 418€ 29 056€ 969€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
830€ 1 115€ 85€ 66€ 100€ 219€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
747 071 € 273 586 € 307 111 € 391 257 € 634 083 € 255 029 € 204 301 € 313 188 €
072
B.V.1.
Peniaze
785€ 6 988€ 6 788€ 6 335€ 3 945€ 4 267€ 3 991€
073
B.V.2.
Účty v bankách
747 071€ 272 801€ 300 123€ 384 469€ 627 748€ 251 084€ 200 034€ 309 197€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
1 522 € 90 548 € 136 149 € 30 179 € 3 326 € 70 956 € 48 718 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 522€ 1 771€ 1 726€ 1 751€ 3 326€ 1 170€ 1 952€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
36 565€ 28 428€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
88 777€ 97 858€ 69 786€ 46 766€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
7 708 279 € 7 923 569 € 8 195 315 € 7 269 086 € 6 969 622 € 6 378 862 € 6 288 323 € 6 613 757 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
5 942 156 € 5 902 427 € 5 985 906 € 6 195 018 € 6 165 645 € 5 463 231 € 4 616 765 € 3 902 465 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
14 938 € 14 938 € 14 938 € 14 938 € 14 938 € 14 938 € 14 938 € 14 938 €
082
A.I.1
Základné imanie
14 938€ 14 938€ 14 938€ 14 938€ 14 938€ 14 938€ 14 938€ 14 938€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€ 1 328€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 494 € 1 494 € 1 494 € 1 494 € 1 494 € 1 494 € 1 494 € 1 494 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€ 1 494€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
20 159 € 20 159 € 20 159 € 20 159 € 20 159 € 20 159 € 20 159 € 20 159 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
20 159€ 20 159€ 20 159€ 20 159€ 20 159€ 20 159€ 20 159€ 20 159€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 564 508 € 5 547 986 € 5 657 099 € 5 627 726 € 5 424 634 € 4 578 848 € 3 864 545 € 3 378 107 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 686 945€ 7 670 423€ 7 779 536€ 7 750 163€ 7 547 751€ 6 701 285€ 5 986 982€ 5 500 544€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 122 437€ -2 122 437€ -2 122 437€ -2 122 437€ -2 123 117€ -2 122 437€ -2 122 437€ -2 122 437€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
339 729 € 316 522 € 290 888 € 529 373 € 703 092 € 846 464 € 714 301 € 486 439 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 726 182 € 2 021 142 € 2 209 409 € 1 074 068 € 803 977 € 891 073 € 1 671 558 € 2 711 292 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 926 € 9 161 € 11 696 € 14 329 € 16 695 € 324 301 € 1 158 119 € 2 124 975 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
310 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 145 000€ 2 115 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
7 926€ 9 161€ 11 696€ 14 329€ 16 695€ 14 301€ 13 119€ 9 975€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 574 752 € 1 903 490 € 2 082 282 € 983 247 € 694 713 € 520 992 € 456 503 € 521 881 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 125 991 € 1 320 976 € 1 501 679 € 613 486 € 359 580 € 292 926 € 243 103 € 247 296 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
843 775€ 830 562€ 1 020 809€ 336 130€ 80 425€ 43 401€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
282 216€ 490 414€ 480 870€ 277 356€ 279 155€ 249 525€ 243 103€ 247 296€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
280 793€ 199 053€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
3 090€ 10 001€ 14 247€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
94 228€ 102 027€ 90 821€ 85 550€ 84 734€ 70 639€ 68 416€ 63 443€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 638€ 72 400€ 65 687€ 61 421€ 55 897€ 44 262€ 42 695€ 42 110€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
288 285€ 126 754€ 223 980€ 221 562€ 193 605€ 109 706€ 91 185€ 152 988€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
610€ 540€ 1 062€ 1 228€ 897€ 369€ 1 103€ 1 797€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
143 504 € 108 491 € 115 431 € 76 492 € 92 283 € 44 942 € 56 936 € 64 074 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
77 642€ 86 330€ 72 004€ 47 633€ 50 159€ 31 802€ 54 842€ 56 987€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
65 862€ 22 161€ 43 427€ 28 859€ 42 124€ 13 140€ 2 094€ 7 087€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
286€ 838€ 362€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
39 941 € 24 558 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
39 941€ 24 558€