Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 006 020€ 10 330 637€ 8 992 719€ 7 543 286€ 6 856 246€ 6 321 838€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 180 885 € 10 473 508 € 9 240 776 € 7 695 012 € 6 984 492 € 6 433 316 € 6 295 127 € 6 219 363 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
37 008€ 29 602€ 328 885€ 35 024€ 8 236€ 9 811€ 10 445€ 15 324€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
10 969 012€ 10 202 412€ 8 663 834€ 7 508 262€ 6 848 010€ 6 312 027€ 6 198 260€ 6 088 184€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
98 623€ 42€ 83€ 25€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
174 865€ 142 871€ 248 057€ 151 684€ 128 163€ 111 478€ 86 397€ 115 855€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
10 706 637 € 10 035 415 € 8 852 897 € 6 992 472 € 6 031 059 € 5 311 882 € 5 314 575 € 5 501 358 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
30 501€ 19 072€ 273 559€ 25 689€ 3 126€ 3 066€ 10 324€ 12 691€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
572 360€ 690 255€ 635 104€ 584 668€ 557 713€ 525 492€ 546 556€ 570 599€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 013 626€ 3 851 372€ 2 898 357€ 2 324 427€ 2 057 508€ 1 921 021€ 1 926 729€ 1 914 284€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 318 990 € 2 358 350 € 2 230 211 € 1 975 694 € 1 761 102 € 1 460 048 € 1 419 998 € 1 414 846 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 628 979€ 1 673 414€ 1 596 240€ 1 420 273€ 1 282 444€ 1 061 065€ 1 037 866€ 1 032 368€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
595 883€ 607 112€ 575 609€ 507 866€ 430 245€ 350 460€ 348 372€ 350 164€
19
E.4.
Sociálne náklady
94 128€ 77 824€ 58 362€ 47 555€ 48 413€ 48 523€ 33 760€ 32 314€
20
F.
Dane a poplatky
37 629€ 26 795€ 26 928€ 27 451€ 23 706€ 24 416€ 23 817€ 26 109€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 644 455€ 3 009 079€ 2 662 345€ 1 972 846€ 1 598 193€ 1 322 138€ 1 335 416€ 1 489 120€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 644 455€ 3 009 079€ 2 662 345€ 1 972 846€ 1 598 193€ 1 322 138€ 1 335 416€ 1 489 120€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
57 317€ 9€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
76 186€ 20 236€ 16 251€ 49 365€ 28 008€ 51 180€ 33 822€ 15 912€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 890€ 2 939€ 110 142€ 32 332€ 1 703€ 4 521€ 17 904€ 57 797€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
474 248 € 438 093 € 387 879 € 702 540 € 953 433 € 1 121 434 € 980 552 € 718 005 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
5 389 533 € 5 671 315 € 5 185 699 € 4 608 502 € 4 237 899 € 3 872 259 € 3 725 096 € 3 605 934 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 421 € 42 € 810 € 1 713 € 31 € 34 € 43 € 36 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 421 € 42 € 810 € 1 713 € 23 € 34 € 45 € 37 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
1 421€ 42€ 810€ 1 713€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
23€ 34€ 45€ 37€
42
XII.
Kurzové zisky
8€ -2€ -1€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
24 154 € 22 964 € 18 571 € 18 367 € 17 512 € 30 819 € 53 110 € 62 478 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
426 € 1 668 € 93 € 1 816 € 15 598 € 39 223 € 50 207 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
426€ 1 668€ 93€ 1 749€ 15 594€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
67€ 4€ 39 223€ 50 207€
52
O.
Kurzové straty
2€ 11€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 728€ 21 296€ 18 478€ 18 367€ 15 696€ 15 219€ 13 876€ 12 271€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-22 733 € -22 922 € -17 761 € -16 654 € -17 481 € -30 785 € -53 067 € -62 442 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
451 515 € 415 171 € 370 118 € 685 886 € 935 952 € 1 090 649 € 927 485 € 655 563 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
111 786 € 98 649 € 79 230 € 156 513 € 232 860 € 244 185 € 213 184 € 169 124 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
166 324€ 58 525€ 240 199€ 140 851€ 217 140€ 246 197€ 240 683€ 170 737€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-54 538€ 40 124€ -160 969€ 15 662€ 15 720€ -2 012€ -27 499€ -1 613€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
339 729 € 316 522 € 290 888 € 529 373 € 703 092 € 846 464 € 714 301 € 486 439 €